Kulturhistoriske områder

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter en række mindre arealer; Aggersborg, Sjørring Volde, Arealer ved Langdyssen og Husby Hole.

De fire arealer, der er samlet i denne områdeplan, ligger spredt fra Fjerritslev i nord til Sjørring i sydvest. Både Husby Hole og Aggersborg er beliggende syd for Fjerritslev. Husby Hole ligger ca. 3 km sydøst for byen, mens Aggersborg ligger ca. 10 km syd herfor, ud til Limfjorden. Arealer ved Langdyssen ligger i Thisted by, afgrænset af Thorstedvej, Vestre Kirkegårdsvej og Langdyssevej. Sjørring Volde er beliggende i den sydlige udkant af Sjørring by.   

Fælles for arealerne er, at de er i statens eje fordi de har en særlig status i form af deres kulturhistoriske værdi (Aggersborg og Sjørring Volde) eller fordi de er opkøbt med henblik på at sikre offentlighedens adgang til, samt synligheden af, de omkringliggende kulturhistoriske værdier (Arealer ved Langdyssen og Husby Hole).

undefined

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Aggersborg og Husby Hole er begge fredede med henblik på at bevare de kulturhistoriske værdier og sikre offentligheden adgang til arealerne. Sjørring Volde og Arealer ved Langdyssen er begge defineret af de særlige fortidsminder der findes på eller op ad arealerne samt af de friluftstilbud, som arealerne tilbyder. På den baggrund prioriteres de kulturhistoriske værdier og offentlighedens adgang til arealerne højt.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor planperioden, hvis der opstår økonomisk mulighed herfor. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Der er ikke planlagt konkrete tiltag. Udstillingen ved Aggersborg er velfungerende, men af ældre dato. Slots- og Kulturstyrelsen arbejder på at få de danske vikingeborge på Unescos verdensarvsliste. I den forbindelse kan der evt. være mulighed for ny formidling af området i et partnerskab med Slots- og Kulturstyrelsen.

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Det er målet, at bevare de eksisterende landskaber, der varierer fra helt eller delvist lysåbne arealer (Aggersborg, Arealer ved Langdyssen og Husby Hole) til arealer mindre skovbevoksninger (Sjørring Volde).

I forhold til det eksisterende landskabsbillede betyder det, at udsigten til og fra fortidsminderne, skal sikres ved fortsat at holde de lysåbne arealer fri for opvækst. De skovbevoksede arealer fastholdes som løvskov.

Der er ingen landskabelige tiltag i planperioden.

undefined

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Ved Sjørring Volde skal skoven udenfor voldende, fortsat være en rekreativ, lysåben skov, med et parklignende udtryk. Skovudviklingstypen beskriver den på langt sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede med den tilstræbte træartssammensætning. Der arbejdes med én skovudviklingstype; bøg med ask og ær. Arealet er udlagt til naturlig succession, men alt afhængig af tilgroningen, kan der eventuelt plantes bøg og lind.

Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen i skovudviklingstyper fremgår af kortet.

Aggersborg, Husby Hole og Arealer ved Langdyssen er alle uden skovbevoksning.

undefined

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Målet for naturplejen er at sikre, at arealerne bevares som lysåbne naturarealer med et varieret græs- og urtedække. Arealerne bevares som vedvarende lysåbne ved slåning.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden.

Fortidsminderne og tilgrænsende, lysåbne arealer plejes løbende efter behov med henblik på at holde dem frie for træopvækst så de fremstår synlige og tilgængelige i landskabet. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Arealerne og de kulturhistoriske værdier, er alle naturlige mål for besøgende i området. Det fremgår desuden af fredningerne af Aggersborg og Husby Hole, at offentlighedens adgang skal sikres. Den overordnede målsætning for den friluftsmæssige benyttelse af arealerne, er således at sikre offentlighedens adgang til arealerne samt at understøtte oplevelsen af de kulturhistoriske værdier og landskabet.

Der er udlagt en facilitetszone i forbindelse med udstillings- og toiletbygningen ved Aggersborg, den øvrige del af arealet er udlagt til friluftszone. Husby Hole er udlagt som facilitetszone. Sjørring Volde og Arealer ved Langdyssen er begge udlagt som friluftszone.

For alle arealerne gælder, at de nuværende faciliteter bevares og der er ikke planlagt udbygning i perioden. Udstillingen ved Aggersborg kan evt. fornyes, hvis der kan etableres et partnerskab med Slots- og Kulturstyrelsen eller på anden vis skaffes finansiering.

undefined

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Arealerne er alle beliggende i morænelandskaber dannet under sidste istid. Jordbunden består her typisk af moræneler.

2.2 Landskab

Aggersborg ligger på kanten af stenalderhavets kystlinje, hvorfra terrænet skråner let ned mod Limfjorden. Fra den to meter høje rekonstruerede ringborg er der en storslået udsigt udover de omkringliggende marker, strandengene langs fjorden samt selve Limfjorden.

Sjørring Volde har været strategisk placeret i landskabet, idet volden er anlagt på østbredden af den nu udtørrede Sjørring Sø. I dag omkranses Sjørring Volde af et åbent landbrugslandskab mod øst og i øvrigt Sjørring by.

Arealer ved Langdyssen ligger i den vestlige del af Thisted by ved Torstedvej og Vestre Kirkegårdsvej. Arealet er domineret af Langdyssen på det tilstødende areal samt af den omkringliggende bymæssige bebyggelse.

Husby Hole området er domineret af et kuperet bakkedrag, som løber i en nord-sydgående retning. Den sydlige del af området består af lysåbne arealer, mens det i den nordøstlige del består af Ågård skov, hvori parkeringspladsen ligger. Naboarealerne er overvejende flade landbrugsarealer.

2.3 Skoven

Der er kun skov på arealet ved Sjørring Volde. Skoven har her et parklignende udtryk. I skoven er de gamle elme væk, men på arealet sker en selvforyngelse af bøg og ask.

undefined

undefined
Kortet viser særligt beskyttet skov

2.4 Natur

Ingen af arealerne indeholder egentlige naturområder, men fremstår alle, på nær Husby Hole, som lysåbne græsarealer. Arealerne plejes af hensyn til de kulturhistoriske værdier ved slåning, så de kulturhistoriske anlæg fremstår synlige og tilgængelige for offentligheden.

I skoven ved Sjørring Volde findes en del dødt ved og i de gamle bøge fra omkring 1880, findes en rågekoloni med omkring 100 beboede reder.

2.5 Kulturmiljø

Fælles for de fire arealer er, at kulturhistorien har absolut førsteprioritet på alle arealerne.

Aggersborg er Danmarks største ringborg fra vikingetiden, opført omkring år 980 e.Kr. Den nuværende vold, som stod klar i 1995, er en rekonstruktion af den oprindelige vold. Den genskabte vold er et eksempel på konkret formidling af et kulturmiljø. Ringborgen er registreret som fortidsminde og området som kulturarvsareal af national betydning.

Sjørring Volde er et af landets mest imponerende og velbevarede borganlæg. Det er et af de bedste eksempler på en tidlig-middelalderlig tilflugtsborg, et såkaldt motte-anlæg, bestående af en kvadratisk midterbanke, omgivet af grave og volde. Selve borganlægget er registreret som beskyttet fortidsminde og den østlige del af området som kulturarvsareal af national betydning.

Arealer ved Langdyssen består af tre sammenhængende grunde, hvoraf to tidligere har været bebyggede. Grundene er i sin tid opkøbt med det formål at nedrive bygninger og haveanlæg af hensyn til den 132 meter lange langdysse på det tilstødende areal. Thisted Kommune varetager slåning af arealet i sammenhæng med selve langdyssen.

På arealet er der desuden registreret en rundhøj.

Husby Hole fungerer som parkeringsplads for området. Lidt syd for parkeringspladsen, ved det egentlige Husby Hole, blev et bondeoprør endeligt slået af Kong Christoffers hær i 1441. Mellem 600 – 2.000 bønder blev dræbt efter et voldsomt slag over tre dage. Der er rejst en mindesten i området til minde om slaget. 

2.6 Friluftsliv

Aggersborg er et populært udflugtsmål. Ved indgangen til volden er der opsat en tæller (fornyet 2015) som, siden indvielsen i 1995, i gennemsnit har talt mellem 25 – 30.000 besøgende om året. Ved parkeringspladsen findes en udstillingsbygning med toilet samt bord/bænkesæt. Udstillingsbygningen drives i fællesskab med Aggersborg Menighedsråd. På arealet findes desuden en platform med informationstavler udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Sjørring Volde anvendes primært af lokalbefolkningen til bl.a. gåture, leg og afslapning. Der har tidligere været afholdt folkefester og gymnastikstævner, og længere tilbage blev der holdt marked på stedet. Arealet er forsynet med en indgang i henholdsvis nordøst og sydøst, hvorfra der går stier ud i området. Ved begge indgange findes mindre parkeringspladser samt informationstavler udarbejdet af Museum Thy. Ved den sydøstlige indgang findes  en indgangsport, opført af frivillige. Naboen mod nord, Sjørring Vold Efterskole har anlagt en bål- og grillplads til almindelig afbenyttelse.

Husby Hole fungerer som parkeringsplads for besøgende til det egentlige Husby Hole lidt syd herfor. På parkeringspladsen er opsat bord-bænkesæt og fra parkeringspladsen er der stiforbindelser ud i området. Jammerbugt Kommune tilser pladsen for NST.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Aggersborg er en del af Natura 2000 område nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”. Habitatområde H16 og Fuglebeskyttelsesområde F8, F12, F13, F19 og F20. 

SeNatura 2000-plan her

Se Natura 2000-plejeplan her

3.2 § 3 områder

I den sydlige del af Sjørring Volde findes et § 3 beskyttet vandløb.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Arealerne er beliggende i henholdsvis Vesthimmerlands, Jammerbugt og Thisted kommuner.

Aggersborg er i Vesthimmerlands kommuneplan udpeget som et særligt naturområde. I kommuneplanen står der om disse, at indgreb der ændrer arealernes naturtilstand, kun må finde sted, hvis det samlede resultat bliver forbedrede levevilkår for det naturlige plante- og dyreliv, eller hvis indgrebet kan opvejes af forbedrede muligheder for landskabelige oplevelser. Anlægsarbejder og byggeri må ikke placeres i disse områder, hvis det indebærer en forringelse af de værdier der ligger til grund for udpegningen.

Aggersborg er ligeledes udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Inden for disse områder skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af området må ikke finde sted. Den sydligste del af arealet er desuden udpeget som økologisk forbindelse. Om disse står der, at planlægning og administration vedrørende arealanvendelsen og tilstanden skal forbedre levesteder og spredningsmuligheder for dyr og planter samt at barrierer for så vidt muligt skal undgås.

Sjørring Volde er i Thisteds kommuneplan udpeget som værdifuldt kulturmiljø. I kommuneplanen står der om disse, at kulturhistoriske værdier inden for disse områder skal beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb bør ikke finde sted. Sjørring Volde er ligeledes udpeget som økologisk forbindelse. Herom står der, at der ikke må gennemføres projekter, der kan forhindre, at der på længere sigt sker en udbygning af de økologiske forbindelseslinjer.

Husby Hole er i Jammerbugts helhedsplan udpeget som et særligt værdifuldt landskab. I helhedsplanen står der om disse, at de for så vidt muligt skal friholdes for inddragelse til formål, der kan skæmme landskabet.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Aggersborg er omfattet af fredningen ”Aggersborg – Vikingefæstning” reg. nr. 07784.00, OFN-kendelse af 4. september 1990. Fredningen har til formål at bevare og beskytte områdets kulturhistoriske og arkæologiske værdier samt at sikre almenhedens adgang til området. Området skal henligge med græs og må ikke beplantes eller bebygges.

Husby Hole er omfattet af fredningen ”Skårhøjene” reg. nr. 00812.01, OFN-kendelse af 25. april 1972. Fredningen er i princippet en status quo-fredning, der har til formål at bevare områdets kulturhistoriske, landskabelige, rekreative og pædagogiske værdier.

3.5 Drikkevandsinteresser

Aggersborg, Sjørring Volde og Husby Hole ligger alle i områder med almindelige drikkevandsinteresser. Arealer ved Langdyssen er uden drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Ingen af arealerne ligger i råstofindvindingsområde eller interesseområde for råstofindvinding.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udpeget naturskovsarealer i området.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke udlagt frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer i området.