Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Natur og skovarealer ved Mariager Fjord

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Lille Skovsgårds Hage, Lundshøj og en parkeringsplads ved Als Odde.

De områder, der er samlet i denne områdeplan, består af en række mindre arealer, der ligger på den nordlige side af Mariager Fjord enten helt ned til fjorden eller få hundrede meter derfra. Fælles for arealerne er, at de er i statens eje, fordi de alle tre har en særlig status i form af landskabsfredning, og fordi de er opkøbt med henblik på at sikre offentlighedens adgang til fjorden (Lille Skovsgårds Hage) og særlige udsigtspunkter (Lundshøj).

Lige øst for Hobro – ud til fjorden - ligger Lille Skovsgårds Hage. Arealet er på kun 1,5 ha. Området er domineret af overdrev med enebær og strandeng. Arealet ligger i sammenhæng med en erosionsdal ned mod Mariager Fjord. Terrænet er skrånende med en lav skrænt ned mod fjorden.

Lundshøj ligger længere ude langs Mariager Fjord, sydvest for Kielstrup Sø, delvis på skråningen, der vender ned mod søen. Området på 10,8 ha er domineret af lige dele bøge-/pileskov samt overdrev. Fra bakkedraget, Lundhøj, har man en ganske enestående udsigt over Mariager Fjord og Kielstrup Sø.

Parkeringspladsen ved Als Odde er et meget lille areal (0,01 ha) på nordsiden af Mariager Fjords udmunding i Kattegat, som henligger i græs ved havnen.

Lundshøj og parkeringspladsen ved Als er erhvervet af staten ved kendelse i forbindelse med fredning af arealerne.

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Lille Skovgårds Hage

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Lundshøj

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for P-plads ved Als Odde

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Arealerne er alle fredede med henblik på at bevare de særlige natur- og landskabelige værdier i områderne og sikre publikums adgang til områderne. På den baggrund prioriteres natur- og landskabspleje af de lysåbne naturarealer på arealerne. Ved Lille Skovsgårds Hage er der således fokus på bevarelse af overdrev med enebærkrat og ved Lundshøj på bevaring af overdrev/hede. De eksisterende publikumsfaciliteter bevares, og publikums adgang til arealerne fastholdes.

Det overordnede mål, for de af naturarealerne der er beliggende i Natura 2000-områder, er, at naturplejen bidrager til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Ved Lundshøj er der eksempelvis planer om, sammen med Mariagerfjord Kommune, at lave en større samlet græsning også på de private naboarealer.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt et konkret tiltag til iværksættelse, hvis der bliver økonomisk mulighed herfor i løbet af planperioden. Det planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Ved Lundshøj øges den biologiske værdi af overdrevet (nordlig del af afdeling 622a) og skovbevoksningen (afdeling 622b) i det nordvestlige hjørne af området ved udvidelse af den eksisterende græsning og eventuel etablering af samgræsning med private naboarealer. Der vil indgå etablering af færiste i vejen over arealet i projektet.

Der er ingen planlagte tiltag ved Lille Skovsgårds Hage og parkeringspladsen ved Als Odde.

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag for Lundshøj

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Både ved Lille Skovsgårds Hage og Lundshøj er det målsætningen at bevare det særegne bakkelandskab langs Mariager Fjord, som begge områder indgår i. Der er særligt fokus på at sikre udsigten fra bakkedraget ”Lundshøj” ud over såvel Kielstrup Sø mod nordøst og Mariager Fjord mod syd.

Ved Lundshøj fastholdes den eksisterende fordeling mellem lysåbne og skovbevoksede arealer af hensyn til udsigten. Arealet ved Lille Skovsgårds Hage fastholdes som lysåben overdrev med enebærkrat og strandeng. 

Arealet ved Als Odde fastholdes som lysåbent i henhold til fredningen.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for lille Skovgårds Hage

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Lundshøj

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for P-plads ved Als Odde

1.3 Naturnær skovdrift

Det er kun ved Lundshøj, at der er skovbevoksede arealer. Det er målsætningen at lade denne naturligt indvandrede blandskov af hjemmehørende løvtræarter udvikle sig gennem græsning i sammenhæng med de lysåbne arealer.

Der er udlagt skovudviklingstypen græsningsskov på de skovbevoksede arealer ved Lundshøj. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen i skovudviklingstyper fremgår af kortet.

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Lundshøj

1.4 Naturpleje

Ved Lille Skovsgårds Hage er det målsætningen at bevare åben strandeng/strandoverdrev med enekrat gennem den løbende græsningspleje af arealerne.

Ved Lundshøj er det målsætningen at udvikle lysåbne overdrev og græsningsskov med høj biologisk værdi gennem den løbende græsningspleje af arealerne. Hvis der opstår økonomisk mulighed herfor, øges den biologiske værdi af overdrevet (nordlig del af afdeling 622a) og skovbevoksninger (afdeling 622b) i det nordvestlige hjørne af området ved en udvidelse af den eksisterende græsning samt etablering af eventuel samgræsning med de private naboer. Der indgår etablering af færiste i projektet.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

I det tilfælde at der sker et skift fra fåregræsning til kvæggræsning ved Lundshøj, skal gravhøjene frahegnes.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her

1.6 Friluftsliv

Den overordnede målsætning for den friluftsmæssige benyttelse af arealerne er at sikre offentlighedens adgang til arealerne og muligheder for ophold samt understøtte oplevelsen af landskabet.

Ved Lille Skovsgårds Hage er der udlagt en facilitetszone ved det eksisterende toilet og bådebro. De øvrige arealer er friluftszone.

Parkeringspladsen ved Als er udlagt som friluftszone.

Ved Lundshøj er hele arealet udlagt som stillezone med henblik på at give publikum mulighed for at opleve det smukke landskab i rolige omgivelser.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Lille Skovgårds Hage

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Lundshøj

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for P-plads ved Als Odde

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Lille Skovsgårds Hage ligger på nordsiden af den tunneldal, som i dag i stor udstrækning udfyldes af Mariager Fjord. Det omgivende landskab er morænelandskab med sandbund. Jordarterne på arealet er smeltevandssand og -grus.

Ved Lundshøj er landskabet et bakket morænelandskab med morænesand og -grus. Jordbunden ved parkeringspladsen på Als Odde består af saltvandssand.

2.2 Landskab

Lille Skovsgårds Hage og Lundshøj er beliggende i et landskabsfredet og storslået bakkelandskab ved Mariager Fjord.

Arealet ved Als Odde er omgivet af lysåbne delvist fredede naturarealer, og der er kort afstand til Mariager Fjord og Als by.

2.3 Skoven

Ved Lundshøj er der ekstensive bevoksninger med pil og blandet løvskov. Skoven er opstået ved spontan indvandring af hjemmehørende træarter (såkaldt ægte naturskov) efter græsningsophør på den lerede, nordøstvendte overdrevsskrænt. Jordbunden har sandsynligvis aldrig været pløjet eller gødsket. Træbestanden er domineret af store (op til 50 cm brysthøjdediameter) selje-pil med en del birk, som tilsyneladende har formået at etablere sig først, da græsningen ophørte. Pilene er nu ved at være udlevede, og skoven vil sandsynligvis udvikle sig til en blandskov af ask, bøg og elm (afhængigt af elmesygen) med bl.a. fugle-kirsebær og ahorn. Der findes stadig rester af overdrevets vedplanteflora (tjørn, slåen, rose og udgåede ener). Der er udviklet en varieret skovbundsflora. Skovbevoksningerne græsses, på nær det nordvestlige hjørne.

undefined
Kortet viser særligt beskyttet skov ved Lundshøj

2.4 Natur

Ved Lundshøj er naturtyperne surt overdrev og tør hede, der holdes ved græsning. Der er problemer med ørnebregner og tilgroning med trævækst og rynket rose, som holdes nede ved slåning.

Ved Lille Skovsgårds Hage er der kystforland med overdrev og strandeng, der plejes med afgræsning. På overdrevet er der nogle for området karakteristiske enebærkrat.

Parkeringspladsen ved Als Odde henligger uden anvendelse.

2.5 Kulturmiljø

Ved Lundshøj er der to gravhøje og nogle hulveje på arealerne.

2.6 Friluftsliv

Ved Lille Skovsgårds Hage er der et toilet, et bord/bænkesæt og både/badebro. I tilknytning til området er der et kommunalt stisystem langs fjorden fra Hobro til Bramslev Bakker.

Adgangen til arealet ved Lundshøj sker fra en lille parkeringsplads med borde/bænksæt tæt ved gravhøjen. Den rekreative cykelrute omkring Mariager Fjord går igennem arealet. Arealet gennemskæres af en offentlig vej.

Parkeringspladsen ved Als Odde er en tidligere sommerhusgrund, som nu henligger uden anvendelse.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Lundshøj er en del af Natura 2000-område nr. 22 ”Kielstrup Sø”. Lundshøj rummer naturtyperne 4030 Tør hede, 6230 Surt overdrev og 9110 Bøg på mor. (91)

Parkeringspladsen ved Als Odde er en del af Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”.

Se Natura 2000-planerne her

Lille Skovsgårds Hage er ikke beliggende i Natura 2000-område.

3.2 § 3 områder

Lille Skovsgårds Hage og Lundshøj omfatter primært arealer med § 3 overdrev. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Skovrejsning er generelt uønsket i de områder, hvor Naturstyrelsens arealer er beliggende langs Mariager Fjord.

Lille Skovsgårds Hage er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, og Lundshøj og parkeringspladsen ved Als Odde ligger begge inden for kystnærhedszonen.

Lille Skovsgårds Hage og Lundshøj er beliggende i område, der er udpeget som særligt værdifuldt landskab og parkeringspladsen ved Als Odde er beliggende umiddelbart op til et sådant.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Lille Skovsgårds Hage udgør en mindre del af fredningen ”Bramslev Bakker, Valsgård Bæk” reg. nr. 00394.00, OFN-kendelse af 22. september 1971 m.fl. Der er tale om en arealfredning. Den oprindelige fredning er fra 1934 og har til formål at bevare området i dets daværende tilstand med "bækløb, erosionskløfter og skrænter, der for størstedelen er dækket af en rigt varieret enebærbevoksning og udgør et overordentlig afvekslende naturområde”.

Se fredningskendelsen for Bramslev Bakker, Valsgård Bæk (reg. nr.: 00394.00) her.

Lundshøj udgør en mindre del af fredningen ”Kielstrup Sø” reg. nr. 02746.01, OFN-kendelse af 28. januar 1966. Den statslige del af fredningen udgøres af oldtidshøjen Lundshøj syd-vest for søen, og for dette områdes vedkommende er formålet med fredningen navnlig ”at skabe mulighed for det offentlige til at nyde udsigten over det smukke, uberørte terræn”.

Se fredningskendelsen for Kielstrup Sø (reg. nr.: 02746.01) her.

Parkeringspladsen ved Als Odde er omfattet af fredningen ”Als Odde” reg. nr. 05642.00, OFN-kendelse af 10. maj 1973. Fredningen har til formål at friholde det flade landskab ved Mariager Fjord og Kattegat for bebyggelse og beplantning. Arealet må dog anvendes til parkeringsplads. Derudover ligger der syd for arealet en anden fredning.

Se fredningskendelsen for Als Odde (reg. nr.: 05642.00) her.

Lundshøj er ikke beliggende i et vildtreservat, mens Lille Skovsgårds Hage og parkeringspladsen ved Als Odde grænser op til vildtreservatet, der omfatter fredning af fuglelivet i og ved Hobro Vesterfjord og en del af Hobro Østerfjord.

3.5 Drikkevandsinteresser

Lille Skovsgårds Hage og parkeringspladsen ved Als Odde er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser. Lundshøj er beliggende i område med almindelige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016 omfatter ikke råstofindvinding i områderne.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer.