Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Naturarealer i Vesthimmerland

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter fire mindre naturarealer, der alle er beliggende i den vestlige del af Himmerland; Frendrup Hede, Navn Sø, Rebstrup Damkultur og Hyllebjerg.

Fælles for tre af arealerne (Frendrup Hede, Navn Sø og Hyllebjerg) er, at de er tilfredet det offentlige til varetagelse af de landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske hensyn samt sikring af offentlighedens adgang til arealerne (Navn Sø og Frendrup Hede). Rebstrup Damkultur ligger også i et område som er fredet af landskabelige hensyn, men dambruget er først opkøbt senere hen med henblik på nedlæggelse og naturgenopretning af dambrugsarealet.

Frendrup Hede er beliggende 2,3 kilometer sydøst for Vokslev. Området er domineret af overdrev og en mindre kratskov. Arealet blev overtaget af staten fra Nordjyllands Amt ved kommunalreformen i 2007.

Navn Sø er beliggende øst for Gatten. Området består i sin helhed af åbne naturarealer – hede, sø, mose og eng.

Rebstrup Damkultur er beliggende umiddelbart ved Tøttrup Bæks udløb i den øvre del af Sønderup Å, ca. 2,5 km nordvest for Sønderup. Området består af de genoprettede engarealer ned mod Sønderup Å.

Hyllebjerg er beliggende vest for Vester Hornum. Det er en del af et samlet fredet kuperet hede-/overdrevsareal med sø og mose.

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Navn Sø

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Hyllebjerg

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Rebstrup

undefined

 Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Frendrup Hede

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer, lysåbne arealer og øvrige arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Arealerne er alle fredede med henblik på at bevare særlige natur-, landskabelige- og kulturhistoriske værdier i områderne og sikre publikums adgang til områderne. På den baggrund prioriteres naturpleje af de lysåbne naturarealer og at eksisterende nødvendige publikumsfaciliteter bevares.

Det overordnede mål, for de af naturarealerne der er beliggende i Natura 2000-områder er, at naturplejen bidrager til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. I Navn Sø er det eksempelvis den sjældne undervandsvegetation af grundskudsplanten tvepibet lobelie, der er særlig fokus på.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er ikke planlagt nye tiltag i planperioden.

1.2 Landskabsplan

Det er målsætningen gennem naturpleje, at sikre områdernes åbne og relativt kuperede landskabskarakter, at fremhæve de særlige landskabselementer i form af lyngklædte bakker, søer, ådale, særligt markante fortidsminder og småkrat i henhold til fredningerne samt at bidrage til gode oplevelsesmuligheder for publikum.

I forhold til det eksisterede landskabsbillede betyder det, at de eksisterende lysåbne naturarealer sikres og holdes fri for opvækst og at kratbevoksningen ved Frendrup Hede bevares. 

Der er ikke planlagt yderligere landskabelige tiltag i planperioden.

 undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan Navn Sø

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan Hyldebjerg

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan Rebstrup

 undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan Frendrup Hede

1.3 Naturnær skovdrift

Ved Frendrup Hede er det målsætningen at bevare et mindre skovbevokset areal som græsningspræget krat i henhold til fredningen.De arealer, der fremadrettet fastholdes som skovbevoksede er udlagt med skovudviklingstypen birk med skovfyr og gran. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005).

Ved Hyllebjerg, Navn Sø og Rebstrup er der ingen skovbevoksninger.

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Frendrup Hede

1.4 Naturpleje

Det er målsætningen at naturplejen på arealerne bidrager til at sikre den i fredningerne foreskrevne natur- og landskabspleje samt bidrager til pleje af eksisterende fortidsminder. For Natura 2000- områderne er det dertil målsætningen at opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Eksempelvis har forekomsten af tvepibet lobelie i Navn Sø høj prioritet.

Af hensyn til biodiversiteten er det målsætningen at holde de eksisterende heder, overdrev og enge lysåbne og sikre bredzonerne omkring søerne mod tilgroning. Den løbende pleje af de lysåbne naturarealer er beskrevet i nedenstående bilag. Græsningspleje prioriteres højt som middel til at opnå den ønskede plejetilstand, men der kan også flere steder suppleres med andre plejemetoder. Herunder eksempelvis bekæmpelse af gyvel på overdrev og hedearealer ved Navn Sø, hvilket kræver knusning af opvæksten af gyvel med års mellemrum - dog sikres udvikling af store solitære tjørn. På dele af de samme arealer foretages desuden mosaikafbrænding med henblik på udvikling af hedelyng. Desuden er der givet § 3 tilladelse til at afprøv forskellige former for overfladisk jordbehandling i nogle udvalgte parceller for at se om det kan i gangsætte spiring af nye lyngplanter. 

Med henblik på at sikre Navn Sø som lobeliesø er der varierende behov for at rydde bredzonen for pil. Både ved nedskæring af opvækst, men primært ved græsning af bredzonen sammen med tilstødende hede.

I løbet af de første 5-6 år af planperioden foretages nedenstående tiltag med henblik på at forbedre naturtilstanden og biodiversiteten:

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

De fredede gravhøje på naturarealerne plejes løbende efter behov med henblik på at holde dem frie for træopvækst samt at opretholde en stabil urtevegetation på højene.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her

1.6 Friluftsliv

Ved Navn Sø og Frendrup Hede er det målsætningen at sikre almindelig adgang til arealerne med henblik på muligheden for en alsidig friluftsmæssig benyttelse af områderne i henhold til fredningerne på arealerne.

Med henblik på at understøtte den friluftsmæssige benyttelse ved Navn Sø er der udlagt friluftszoner ved de to parkeringspladser (afdeling 502d og 503d). Den primære parkering vil fremadrettet være den sydlige plads i afdeling 502b i overensstemmelse med den nuværende benyttelse af arealet. Her bevares de eksisterende faciliteter, herunder toiletbygningen. Toiletbygningen på den nordligst beliggende parkeringsplads (afdeling 503d) afvikles på sigt. Den øvrige del af arealet er friluftszone.

Arealet ved Frendrup Hede er udlagt som stillezone. Her er der mulighed for at opleve landskabet og kulturmiljøet for den stille vandrer, langs det etablerede stinet.

Ved Hyllebjerg er der en kommunal parkeringsplads ved landevejen. Området er meget lidt benyttet, hvorfor hele arealet er oplagt til udlæg som stillezone.

Ved Rebstrup Damkultur er der udlagt en facilitetszone, hvor der potentielt kan etableres en udstilling og en primitiv overnatningsplads. Den øvrige del af arealet er friluftszone.

undefined

Kortet viser planen for inddeling af Navn Sø i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

undefined

Kortet viser planen for inddeling af Hyldebjerg i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

 undefined

Kortet viser planen for inddeling af Rebstrup i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

undefined
Kortet viser planen for inddeling af Frendrup Hede i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Navn Sø ligger i et morænelandskab med overvejende sandbund (glacialt smeltevandssand og ferskvandsaflejringer).

Hyllebjerg ligger i et morænelandskab med overvejende smeltevandssand og -grus. Nordvest for arealet ligger et større bakkeområde, Hyllebjerg Bakker, der rejser sig 30–50 meter over de omgivende dale, hvoraf Trend Ådal i syd er den største. Umiddelbart vest for arealet ligger Bavnebjerg, med sine 52 meter over havet.

Rebstrup Damkultur er beliggende i et morænelandskab fra sidste istid med morænegrus og -ler. Arealet langs Sønderup Å er væsentligst ferskvandssand.

Frendrup Hede er beliggende i et morænelandskab fra sidste istid med overvejende sandbund. I umiddelbar nærhed er et bakket randmorænelandskab, hvad navnene Stærhøje, Nihøje og Simested Bakker bevidner.

2.2 Landskab

De fire områder er generelt beliggende som mindre naturarealer omgivet af landbrugsarealer.

2.3 Skoven

Ved Frendrup Hede er der lidt selvetableret kratskov uden egentlig skovdrift og ved Hyllebjerg er der kun spredt trævækst på hedearealerne. De øvrige områder er uden skovbevoksninger.

2.4 Natur

Arealet ved Navn Sø består af Navn Sø og en række småsøer, som ligger i et kuperet område. Omkring søen findes et bælte af naturtypen tidvis våd eng. På bakkerne omkring findes primært hede og surt overdrev, og på det lavere liggende område øst for søen dominerer våd hede og hængesæk. Navn Sø er en lobeliesø med et plantesamfund, som er betinget af sure, næringsfattige forhold i området. I selve søen vokser grundskudsplanterne tvepibet lobelie, strandbo og sortgrøn brasenføde, og langs søbredden findes flere sjældne arter, så som kortsporet- og storlæbet blærerod, pilledrager, søpryd og krybende ranunkel. I områdets småsøer findes en bestand af stor vandsalamander.

Vandstanden i søen er grundvandspåvirket og kan i perioder være så lav at der opstår tør bund som igennem tiden har fremmet en skyggefuld kantskov af pil og tagrør. Denne kantskov er i løbet af sidste planperiode blevet ryddet. Efterfølgende har hele søkanten været græsset for reduktion af pilegenvækst og i nogle år har kreaturerne haft adgang ud i søen for at forhindre udbredelsen af tagrør der skyggede for meget for søens karakteristiske vandplanter. På hedearealerne, særligt på vestsiden af søen, har der været store problemer med gyvel, som er blevet væsentligt reduceret i et mix af hård græsning, slåning og manuel rydning. Den generelle vedligeholdende naturpleje på arealet er afgræsning. 

Naturstyrelsens areal ved Hyllebjerg udgør ca. halvdelen af det samlede fredede areal. Plejen sker i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune, der igennem en årrække siden 1978 har haft aftale om fåregræsning på hedearealerne. Arealerne omfatter ligeledes en del af den brunvandede hedesø.

Ved fjernelsen af den totale spærring ved opstemningen til Rebstrup Damkultur er der åbnet for at der kan retableres et værdifuldt gydevandløb, som har det største fald i Sønderup Å vandløbssystemet. Der er skabt gydepladser for åens mange havørreder og et godt levested for en særlig strømelskende smådyrsfauna. Naturstyrelsens areal består af et genoprettet engområde, som er under udvikling.

Frendrup Hede er primært et græsset overdrev og en mindre kratskov med pil, birk og bævreasp.

2.5 Kulturmiljø

Ved Navn Sø er der to gravhøje, som indgår i græsningen på en nænsom måde, så der ikke opstår slidskader og nedtrampning. Der er en rævegrav i den ene af gravhøjene.

Ved Hyllebjerg er der også to gravhøje og nogle hulveje på arealerne.

Arealerne ved Rebstrup Damkultur har en særlig forhistorie, idet der til begge opstemninger i Tøttrup Bæk knytter sig en spændende håndværks- og industrihistorie. Bækken har, trods den relativt korte strækning, haft vand nok til at drive to vandmøller med overfaldshjul, hvilket vidner om en betydelig vandføring og -kraft. Lokalt betegnes slugten omkring bækken som et datidens "Silicon Valley".

Frendrup Hede udgør et særligt kulturareal, idet det er del af Nihøje, der er en samling af større gravhøje.

2.6 Friluftsliv

Ved Navn Sø er der tre parkeringspladser omkring søen, hvor den ene ligger på privat grund (leje). Der er vandresti omkring søen. Der er borde bænke samt to muldtoiletter, én i nord og én i syd. Disse er primært etableret for at servicere det badende publikum. Jf. fredningen er det tilladt at fiske i søen samt at sejle med ikke motordrevet båd. Det er ikke tilladt at have bådoplæg. Søen er meget besøgt i forbindelse med lystfiskeri samt badning om sommeren. Tidligere har der været flere badesteder men i dag foregår det næsten udelukkende på badepladsen i den syd/vestlige del af søen. Der er vandrestier, bl.a. med boardwalks. Der er i fredningen mulighed for at inddrage fiskeri og badning, hvis det skader søens tilstand.

Den rekreative anvendelse af arealerne ved Hyllebjerg er meget lav. Der er adgang til arealerne fra den parkeringsplads der er ved vejen, som ikke ejes af Naturstyrelsen.

Ved Rebstrup er der p.t. ikke etableret friluftsfaciliteter. Men det er tanken, at der kan laves en lille udstilling om stedets håndværks- og industrihistorie eventuelt sammen med en primitiv lejrplads, hvis der lokalt er interesse herfor.

Ved Frendrup Hede er der et fælles stisystem, der også løber over private arealer.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Navn Sø er en del af Natura 2000-område nr. 200 ”Navn Sø med heder”. Området består af Navn Sø og en række småsøer, som ligger i et kuperet område. Omkring Navn Sø findes et bælte af naturtypen tidvis våd eng. På bakkerne omkring findes primært naturtyperne tør hede og surt overdrev, og på det lavere liggende område øst for søen dominerer våd hede og hængesæk.

Rebstrup Damkultur er beliggende i Natura 2000-område nr. 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal”. Der er et mindre område med naturtypen rigkær i den nordlige del af området.

Se Natura 2000-planerne her

Frendrup Hede og Hyllebjerg er ikke beliggende i et Natura 2000-område.

3.2 § 3 områder

Navn Sø og Hyllebjerg omfatter især store arealer med § 3 hede og sø.

Rebstrup Damkultur omfatter især store arealer med § 3 eng og Frendrup Hede omfatter især store arealer med § 3 hede.

Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper på arealerne. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Navn Sø og Hyllebjerg er beliggende i Vesthimmerlands Kommune. Kommuneplan 2009 indeholder ikke planer, der har direkte relevans for Navn Sø. Hyllebjerg er i kommuneplanen udpeget som naturområde og område med særlig landskabelig værdi. Ved Navn Sø er skovrejsning uønsket mod sydvest og nordøst for arealet.

Rebstrup Damkultur er beliggende i Rebild Kommune. Ved Rebstrup Damkultur er skovrejsning uønsket i et område langs med Sønderup Å herunder på størstedelen af det tidligere dambrugsareal.

Frendrup Hede er beliggende i såvel Aalborg som Rebild kommuner, men der er ikke omtalt planer af relevans for området i de respektive kommuneplaner. Arealet er beliggende i område, hvor skovrejsning er uønsket

3.4 Fredninger og vildtreservater

Hele området ved Navn Sø er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedrørende Navn Sø reg.nr. 5556.00 af 14. juli 1976, der har til formål at bevare lobeliesøen og tilstødende landarealer i deres nuværende tilstand og sikre offentlighedens adgang til arealer samt badning og fiskeri i søen.

Se fredningskendelsen for Navn Sø her

Rebstrup Damkultur er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedrørende Sønderup Ådal Sydøst reg.nr. 05202.00 af 25. maj 1972. Det er en landskabsfredning, der har til formål at bevare arealerne i den nuværende tilstand. Arealerne rummer en række motiver af usædvanlig landskabelig skønhed, idet ådalen snor sig mellem krat og lyngklædte skrænter.

Se fredningskendelsen for Sønderup Ådal Sydøst her

Frendrup Hede er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedrørende Vokslev Hede reg.nr. 07711.00 af 7. oktober 1985. Det er en status quo fredning, der har til formål at beskytte områdets righoldige, kulturhistoriske og arkæologiske spor, at bevare områdets landskabelige og biologiske værdier samt at sikre almenheden en begrænset adgang til det fredede område.

Se fredningskendelsen for Vokslev Hede her

Hyllebjerg er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse vedrørende Hyllebjerg Kirke reg.nr. 2666.00 af 30. september 1975. Det er en udsigtsfredning, der har til formål at sikre et lyngklædt område omkring kirke og oldtidshøje.

Se fredningskendelsen for Hyllebjerg her

3.5 Drikkevandsinteresser

Navn Sø er delvist beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser. Rebstrup Damkultur, Frendrup Hede og Hyllebjerg er beliggende i område med drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ikke råstofinteresser i de fire områder i Region Nordjyllands Råstofplan 2012 eller i forslaget til råstofplan 2016. 

Der er et aktivt råstofgraveområde godt en kilometer sydøst for Navn Sø og et tidligere råstofgravningsområde er beliggende en lille kilometer øst for Hyllebjerg.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ingen udpegninger i medfør af naturskovsstrategien i de fire områder.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.