Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Øer i Mariager Fjord, Limfjorden og Kattegat

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter en række små øer i henholdsvis Mariager Fjord, Limfjorden, og ud for Hals i Kattegat; Muddermarens Ø, Pletten, Stenholmen og øer ved Hals.

Muddermarens Ø og Pletten ligger begge i Mariager Fjord. Muddermarens Ø er på 0,5 ha og ligger øst for Hadsund. Pletten er en 14 ha stor ø, der er beliggende i den yderste del af Mariager Fjord ca. 10 km øst for Hadsund.

Stenholmen er en mindre ø på 1,3 ha, beliggende i Limfjorden mellem Egholm og Gjøl. Stenholmen var tidligere en vigtig yngleplads for klyde, havterne og dværgterne, men eksisterer stort set ikke mere, idet den i dag kun er en sandbanke, som næsten dagligt oversvømmes ved højvande.

Øerne ved Hals ligger nord for sejlrenden ved Limfjordens udløb i Kattegat. Øerne udgør et system af barriereøer med klitdannelser mod øst og strandenge mod vest, der mod syd afsluttes af det store lavvandede område, Nordmandshage. Øerne på Nordmandshage er under opbygning takket være den materialevandring, som sker langs kysten.

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Muddermarnes Ø

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Pletten

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Øer ved Hals

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Stenholmene

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer, lysåbne arealer og øvrige arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Øerne er alle udpeget som EF-fuglebeskyttelses- og EU-habitatområder. Tre af øerne er ligeledes Ramsarområde, og de er alle omfattet af en række vildtreservatordninger. Den overordnede målsætning for forvaltningen af øerne er at sikre øernes funktion som vigtige raste-, fouragerings- og yngleområder for vandfugle, herunder for fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområderne. Her er der særligt fokus på hensyntagen til forekomsten af dværgterne. Naturbeskyttelse er således det vigtigste mål med driften for området.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er ingen planlagte tiltag til iværksættelse indenfor planperioden.

1.2 Landskabsplan

Øerne vil udvikle sig frit og følge den naturlige dynamik i områderne.

undefined

 Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Muddermarens Ø

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Pletten

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Øer ved Hals

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Stenholmene

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skovbevoksninger på arealerne.

1.4 Naturpleje

Det er målet at sikre, at øerne er gode levesteder for ynglende og rastende vand- og kystfugle. Der sker ingen naturpleje på de mest dynamiske af øerne; Stenholmen, Øerne ved Hals og Muddermarens Ø. Pletten afgræsses fortsat, og det overvejes at afbrænde øen for at sikre de åbne strøg som bedst tilgodeser ynglefuglene.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen fortidsminder eller kulturmiljøer på øerne.

1.6 Friluftsliv

På grund af de store fugle- og naturbeskyttelsesinteresser er alle øerne udlagt som stillezone. Der er delvis adgangsbegrænsning på Pletten, Muddermaren Ø og den sydligste af øerne ved Hals i henhold til reservatbekendtgørelsen.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Muddermarens Ø

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Pletten

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Øer ved Hals

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Stenholmene

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Øer ved Hals, Stenholmen og Muddermarens Ø er alle tre relativt nye øer, hvor jordbunden overvejende består af saltvandssand. Pletten består tilsvarende af saltvandssand.

2.2 Landskab

Øerne udgør meget dynamiske og foranderlige landskaber.

Omgivelserne ved Pletten er et lavt, delvist inddæmmet kystlandskab, hvor der dog især ved Ajstrup Bugt stadig findes velbevarede strandenge. I den ydre del af fjorden bugter sejlrenden sig mellem store lavvandede områder, hvor der findes et rigt dyre- og planteliv, bl.a. med udbredte bevoksninger af åle- og havgræs.  Rundt omkring i fladvandet er der skudt lave strandengsøer op.

Øerne ved Hals ligger i et lavvandet havområde med vader, grunde og dyb. Øerne på Nordmandshage er under opbygning takket være den materialevandring, som sker langs kysten.

2.3 Skoven

Der er ingen skovbevoksninger på øerne.

2.4 Natur

Øerne ved Hals, Stenholmen, Muddermarens Ø er nyopdukkede øer med varierende grad af strand og strandengskarakter. Der er tale om øer i fri succession uden plejeforanstaltninger. Øer ved Hals er dynamiske sandrevler med tidsvis vegetation. På øerne yngler en række kystfuglearter bl.a. toppet skallesluger, strandskade, stor præstekrave, havterne, sølvmåge, sildemåge og svartbag.

Pletten er hjemsted for ynglende måger, terner, ande- og vadefugle. Her findes ynglekolonier af hættemåge, havterne og klyde samt spredte rugende par af strandskade, rødben, gravand, og knopsvane.

2.5 Kulturmiljø

Der er ingen fortidsminder på øerne.

2.6 Friluftsliv

Der er ingen friluftsfaciliteter på øerne.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Alle fire øer er beliggende i Natura 2000-områder. Stenholmen, Muddermarens Ø og Pletten er EF-fuglebeskyttelses-, EU-habitat- og Ramsarområder på én gang. Mens Øerne ved Hals ”kun” er EF-fuglebeskyttelses- og EU-habitatområde. De forskellige udpegninger er præciseret nedenfor.

Muddermarens Ø, Pletten og Øerne ved Hals er alle en del af Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”. På øerne ved Hals er registreret naturtypen 1330 Strandeng.

Stenholmen er en del af Natura 2000-område nr. 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal”.

Se Natura 2000-planerne her

Stenholmen er beliggende i fuglebeskyttelsesområde nr. F1 og Ramsarområde nr. R7 ”Ulvedybet og Nibe Bredning”

Øerne ved Hals er beliggende i fuglebeskyttelsesområde nr. F2: Ålborg Bugt, nordlige del (DK00FX002).

Muddermarens Ø og Pletten er beliggende i fuglebeskyttelsesområde F15: Randers og Mariager Fjord (DK00FY015) og Ramsarområde R11: Dele af Randers og Mariager Fjorde og havet udfor.

3.2 § 3 områder

Øerne omfatter arealer med § 3 strandbred.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Region Nordjyllands Udviklingsplan 2012 og Kommuneplanerne for Aalborg og Mariagerfjord kommuner indeholder ikke væsentlige forhold, der direkte berører øerne.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Hverken Muddermarens Ø, øerne ved Hals, Stenholmen eller Pletten er omfattet af fredninger.

Øerne ved Hals er en del af Hals-Egense Vildtreservat. Reservatordningen indebærer, at jagt og brætsejlads er forbudt i den nordlige del af reservatet, hvor øerne ligger. På den sydligste ø på Nordmandshage er færdsel forbudt fra 1. april til 15. juli af hensyn til ynglende kystfugle.

Pletten og Muddermarens Ø er en del af Mariager Fjord Vildtreservat. Reservatordningen indebærer, at der er forbud mod færdsel på begge øer mellem 1. april og 15. juli af hensyn til ynglende fugle. Jagt er ikke tilladt på Muddermarens Ø, mens der gerne må drives jagt på Pletten.

Stenholmen er ikke reservat.

3.5 Drikkevandsinteresser

Hverken Muddermarens Ø, øerne ved Hals, Stenholmen eller Pletten er beliggende i områder med drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Den sydligste af øerne ved Hals er beliggende i et råstofindvindingsområde.

Muddermarens Ø, Stenholmen og Pletten er ikke beliggende i et råstofindvindingsområde.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af Naturskovsstrategien på øerne.