Sct. Nicolai Bjerg ved Sebbersund

Beskrivelse 

Denne områdeplan omfatter Sct. Nicolai Bjerg ved Sebbersund. Det markante Sankt Nikolaj Bjerg er en ca. 30 meter høj morænebakke, der er dannet under sidste istid. Sebbersund er en meget vigtig arkæologisk lokalitet. Der er gjort fund efter en større Handels- og håndværksplads fra vikingetiden ved foden af Sankt Nikolaj Bjerg, samt kirkegårde og tre kirker.

Naturstyrelsen har erhvervet arealet, der udgør den nordlige del af Sct. Nicolai Bjerg ved fredning i 1981, og senere tilkøbt et areal i 2000 med særlige arkæologiske interesser nedenfor bjerget.

Området er karakteriseret af det tørre og næringsfattige overdrev på bjerget. Der er fra Sankt Nikolaj Bjerg et smukt, frit udsyn til de omkringliggende områder. Fra toppen af Bjerget kan man se ud over de arealer, hvor vikingerne havde deres boplads og handelsplads. Endvidere har man fra Bjerget udsyn over det omgivende stenalderhavbunds flade land samt Halkær Bredning og Sebber Sund. Mod vest har man også udsigt til Trehøje og Sebber Kloster og mod syd til Halkær.

 

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer, lysåbne arealer og øvrige arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Området er af international kulturhistorisk betydning, som en vigtig handels- og håndværkerplads fra vikingetiden. Området er fredet med henblik på at bevare og sikre en række særlige arkæologiske, landskabelige, botaniske og friluftsmæssige værdier.

 

På den baggrund prioriteres naturplejen særligt højt med henblik på at sikre opfyldelse af fredningens formål.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode. Det planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Der foretages rydning af nåletræislettet i den nordlige kratbevoksning i afdeling 522c og etablering af græsning på arealet.  

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag  

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her (pdf)

1.2 Landskabsplan

Det er målsætningen, at sikre området som åbent og græsklædt med vide utilslørede udsigter og sikre spor i kulturlandskabet efter centralplads med handel og håndværk i overensstemmelse med fredningens formål.

Med henblik på at understøtte ovenstående målsætning vil der i løbet af planperioden ske rydning af nåletræislettet i den nordlige kratbevoksning i afdeling 522c. Det er forblæst hvidgran, der står midt i det åbne flade landskab.

undefined

 

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Arealet er ikke skovbevokset.

1.4 Naturpleje

Det er formålet med naturplejen at sikre områdets naturmæssige værdier i henhold til fredningen, herunder sikring af lysåbne overdrev med den værdifulde blomster- og svampeflora mod tilgroning og bortskygning. Naturplejeindsatsen i planperioden består i en fortsat forholdsvis intensiv græsningspleje af overdrevene. . Græsningstrykket afstemmes med henblik på at sikre levevilkår for de på arealet tilknyttede arter herunder en stor variation i svampe.

 

Rydning af nåletræislettet i den nordlige kratbevoksning i afdeling 522c af landskabelige hensyn, følges op med græsning ved udvidelse af den nuværende græsning i området.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Det er målsætningen at sikre områdets arkæologiske værdier i overensstemmelse med fredningens formål.

En lokal forening arbejder på at lave en rekonstruktion af en vikinge-trækirke på arealet - på det originale fundsted. Udarbejdelsen af projekt herfor skal ske i henhold til fredningen, efter Naturstyrelsens nærmere anvisning med hensyn til placering, udformning og udførelse

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her

1.6 Friluftsliv

Det er målsætningen, at give publikum mulighed for at udnytte områdets rekreative værdier af landskabelig og kulturhistorisk art, hvilket er afspejlet i den friluftsmæssige zonering af området.

 

Hele området er udlagt som friluftszone. Dog vil der på sigt i henhold til afsnit 1.5 skulle laves en facilitetszone omkring kirkerekonstruktionen når dennes endelige placering er på plads.

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Sct. Nicolai Bjerg ved Sebbersund ligger på et højdedrag vest for Sebbersund. Højdedraget har ligget som en ø i stenalderhavet efter isens tilbagetrækning og er i lighed med det bagvedliggende landskab morænelandskab fra næstsidste istid. Jordbunden er hovedsaligt morænesand

2.2 Landskab

Sct. Nicolai Bjerg ligger på en bred landtange ud fra Valsted og er som sådan afgrænset mod vest af Halkær Bredning og Sebber Sund i Limfjorden mod øst. 

I dette landskab kan man stadigvæk opleve den sammenhæng mellem land og vand, der var årsagen til, at der netop her opstod en vikingeboplads med stor tilknytning til blandt andet Norge og England

2.3 Skoven

Arealet er ikke skovbevokset.

2.4 Natur

Sct. Nicolai Bjerg rummer en værdifuld overdrevsvegetation med blandt andet den relativt sjældne bakke-soløje, limfjords-vorterod, blodrød storkenæb, tjærenellike, knoldet mjødurt og hjertegræs.

Derudover rummer lokaliteten en rig svampeflora, hvor navnlig vokshatte, som er overdrevssvampe og indikatorer for et overdrev af høj naturmæssig kvalitet, er dominerende. I perioden 2012 til 2015 er der eksempelvis registreret 18 vokshattearter på arealet herunder de to rødlistede arter gulfodet vokshat og jensens vokshat. Af andre interessante svampe på Sct. Nikolaj Bjerg kan bland andet nævnes to rødlistede arter trichoglossum walteri og olivenbrun farvetunge. Overdrevsarealerne plejes ved afgræsning

2.5 Kulturmiljø

Området har været et markant og vigtig vikingeboplads og der er ved arkæologiske udgravninger sidst i 1990érne fundet rester af mindst tre kirker, der er nogle af Danmarks første med tilhørende kirkegårde samt en større handels- og håndværkspladsen for foden af Sct. Nicolai Bjerg.

Betydningen er ikke kun af lokal karakter, men gælder for det sydskandinaviske område. Handels- og håndværkspladsen er en blandt en række lignende pladser langs den østlige del af Limfjorden, i Sydskandinavien og Nordtyskland. De er centrale elementer i en gradvis opbygning af et mere opdelt og kompliceret samfund. De usædvanligt velbevarede kirker med tilhørende kirkegårde er meget vigtige for forståelsen af det tidlige kirkebyggeri og kristendommens indførelse i Danmark."

Lige nord for Naturstyrelsens areal har en lokal vikingegruppe indrettet forskellige bygninger og afholder vikingemarkeder m.m. De har ligeledes planer om at lave en rekonstruktion af den oprindelige trækirke.

2.6 Friluftsliv

Naturstyrelsens areal indgår i et stinet, der blev udmøntet efter fredningen og der er parkeringspladser uden for Naturstyrelsens arealer. Området er velbesøgt som nærrekreativt område for et sommerhusområde på naboarealerne og Sebbersund by.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Området er ikke beliggende i Natura 2000-område, men grænser direkte op til Natura 2000-område nummer 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal”.

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3 overdrev. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Området er beliggende i Aalborg Kommune. Af kommuneplanrammen fremgår, at området skal anvendes til offentlige formål i form af historisk/arkæologisk reservat. Bortset fra rekonstruktion af en trækirke/stavkirke skal området friholdes for bebyggelse. Den del af St. Ajstrupvej, der forløber gennem om rådet, nedlægges som landevej og opret holdes som offentlig sti. I områdets nordvestlige del anlægges en parkeringsplads, og området vil få vejadgang fra den østlige del af St. Ajstrupvej.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Naturstyrelsens areal er omfattet af fredningen ”fredning af område ved Sebbersund i Nibe Kommune vedrørende handels- og håndværksplads samt kirke fra vikingetiden”, reg. nr. 08051.00 OFN-kendelse af 30. august 2006.

Fredningen har til formål:

  • at sikre områdets arkæologiske værdier
  • at sikre og forbedre områdets landskabelige værdier og udsigten fra Sankt Nikolaj Bjerg og sikre spor i kulturlandskabet efter centralplads med handel og håndværk
  • at sikre områdets naturmæssige værdier
  • at give publikum mulighed for at udnytte områdets rekreative værdier af landskabelig og kulturhistorisk art, herunder ved etablering af et besøgsområde med formidlingsfaciliteter og parkeringsplads
  • at sikre muligheden for naturpleje og naturgenopretning til opfyldelse af fredningens formål

Se fredningskendelsen for Sankt Nikolai Bjerg her

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

3.6 Råstofplaner

I Region Nordjyllands oplæg til råstofplan 2016 er der ingen forslag til råstofindvinding i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i henhold til naturskovsstrategien

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.