Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Skov og naturarealer langs Kattegatkysten

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter tre-fire mindre skov- og naturarealer, der alle ligger lige ud til kattegatkysten: Præstens Plantage, Mulbjergene i Dokkedal, Als Havbakker og Ladegaards Revl.

Præstens Plantage, der er på 21 ha, ligger ud til Kattegat 3 km nord for Hals. Området er fladt og domineret af et mindre skovareal mod vest, men mod øst med et væsentligt islæt af lysåbne arealer, hvoraf halvdelen er klit eller hede samt en stor parkeringsplads. Længst ud mod kysten ligger en lille kystlagune i læ bag havklitten og strandarealerne.

Arealet ved Dokkedal udgør den midterste og højeste bakketop ”Vagten” på 48 m.o.h., i det der samlet betegnes som Mulbjergene. Mulbjerge er en enligt beliggende moræneryg ved Himmerlands Kattegatkyst. Mulbjerge rejser sig stejlt 30-40 m over de flade omgivelser ved kysten lige øst for Lille Vildmose. Mulbjerge har flere afrundede bakketoppe med løvskovspartier og græsningsarealer, deriblandt Voldbjerge i nord og Gulhøj i syd, og kulminerer med den højeste top i midten.  Hele området blev fredet i 1986. Arealet blev overtaget af staten fra Nordjyllands Amt ved kommunalreformen i 2007.

Als Havbakker er beliggende lige øst for Als by. Den statsejede del er på 12 ha. Området er domineret af et fladt overdrev, en kystskrænt og strandengsarealer nedenfor.

Ladegaards Revl er en sandbanke på 5 ha beliggende ved Egense, syd for Limfjordens østlige udmunding.

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Præstens Plantage

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Muldbjergene Dokkedal

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Als Havbakker

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Ladegaards Revl

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer, lysåbne arealer og øvrige arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Ved Præstens Plantage og Dokkedal prioriteres friluftslivet højest. Begge steder er velbesøgte dog af forskellige grunde. Ved Dokkedal kommer publikum for at opleve udsigten over Østhimmerland, Lille Vildmose og Kattegat, mens det ved Præstens Plantage primært er adgangen til stranden, der trækker folk til området.

Det overordnede mål for naturarealerne er, at naturplejen bidrager til at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, som de tre arealer alle helt eller delvist er en del af samt de fredningsbestemmelser, der er gældende for Dokkedal og overdrevsarealerne ved Als Havbakker.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er ingen planlagte tiltag til iværksættelse indenfor planperioden.

1.2 Landskabsplan

Ved Præstens Plantage er det målsætningen at bevare den stabile ”indlandsnatur” med skov og hede i vest mens kystlandskabet i øst fremstår som dynamisk over tid, hvor klitten langsomt vandrer ind over landet og lukker lagunen, og bag lagunen gror arealerne til med pilekrat.

Ved Dokkedal er det målsætningen at sikre udsigtspunktet fra Mulbjergenes højeste punkt. Bakkedraget fastholdes skovbevokset fremadrettet.

Als Havbakker fastholdes som lysåbne naturarealer i henhold til fredningen gennem den løbende naturpleje.

Der er ingen nye landskabstiltag på arealerne i planperioden.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Præstens Plantage

 undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Muldbjergene Dokkedal

 undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Als Havbakker

1.3 Naturnær skovdrift

Ved Præstens Plantage er det langsigtede mål, at de bevoksede arealer bevæger sig bort fra det nuværende plantagepræg og nærmer sig en løv-nål-blandingsskov. Med denne driftsplan ændres den udlagte skovudviklingstype fra eg med skovfyr og lærk til skovudviklingstypen skovfyr med birk og rødgran dog med et islæt af bøg. I løbet af planperioden fortsættes den igangværende indplantning af bøg i mindre lyslommer, hvor der er egnede forhold for kulturanlæg. Den østlige del af sitkagranbevoksningen i afdeling 404b henligger til naturlig tilgroning eventuelt suppleret med skovfyr.

Skovdriften af bakkedraget ved Dokkedal er ekstensiv. Det er den langsigtede målsætning, at der skal ske en udvikling mod egekrat på det skovbevoksede bakkedrag. Der udlægges skovudviklingstypen eg med skovfyr og lærk.

Der er ingen skovdrift på arealet ved Als Havbakker.

Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen af området i skovudviklingstyper fremgår af kortet.

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Præstens Plantage

 undefined

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Muldbjergene Dokkedal

1.4 Naturpleje

Det er målsætningen at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget i Natura 2000-området.

Ved Præstens Plantage er det målsætningen at bevare et åbent og dynamisk kystnært naturområde. Gennem den løbende pleje sikres hedearealerne mod tilgroning med nåletræ. Kystnaturen bevares som dynamisk over tid, hvor klitten langsom vandrer ind over land. Invasive arter som rynket rose bekæmpes i muligt omfang gennem den løbende pleje.

Ved Als Havbakker er det målsætningen at bevare de åbne naturområder i henhold til fredningen gennem den løbende pleje af arealerne.

Den løbende pleje af de lysåbne naturarealer er beskrevet i nedenstående bilag.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen fortidsminder på arealerne.

1.6 Friluftsliv

Ved Præstens Plantage udlægges en facilitetszone ved parkeringspladsen. Den øvrige del er friluftszone. Hele bakkedraget ved Dokkedal er udlagt som facilitetszone, da det rummer en række vedligeholdelseskrævende faciliteter. Hele arealet ved Als Havbakker udlægges som stillezone. Dermed er der mulighed for at den besøgende kan nyde naturen og landskabet i fred og ro.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af Præstens Plantage i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

undefined

Kortet viser planen for inddeling af Muldbjergene Dokkedal i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

undefined

Kortet viser planen for inddeling af Als Havbakker i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

undefined

Kortet viser planen for inddeling af Ladegaard Revl i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Præstens Plantage er et tidligere sandflugtsareal med flyvesand og saltvandssand.

Als Havbakker ligger på en ”moræneø” fra næstsidste istid. Langs øens rand finder man stenalderhavets kystskrænter, der langs øens østside er stort set sammenfaldende med den nutidige kystlinje. Jordarterne på arealet er på moræneøen smeltevandssand og -grus, og den hævede havbund fra stenalderhavet består af havaflejringer, der hovedsageligt udgøres af saltvandssand.

Mulbjergene ligger også på en ”moræneø” fra næstsidste istid.

2.2 Landskab

Kattegatkysten udgør en naturlig grænse mod øst for alle arealerne med de konsekvenser der hermed følger i form af erosion, vind og saltpåvirkning.

Mulbjergene ligger som forpost ud mod Kattegat og danner østgrænsen for Lille Vildmose. De markante bakker ligger som en ø i det flade landskab. Landskabet ved Dokkedal er beskyttet af en landskabsfredning. Præstens Plantage og Als Havbakker udgør små skov- og naturarealer, der begge ligger klemt inde mellem sommerhuse, by og campingpladser.

2.3 Skoven

Præstens Plantage er beliggende på havaflejringer suppleret med sandflugtsklitter. Jordbunden er enhedens mest ringe i skovdyrkningsmæssig sammenhæng, når tilvækst og træarternes trivsel tages i betragtning. Men det gør ikke plantagen mindre interessant. Den nøjsomme jord giver plads for træarter, som har vanskeligere kår på enhedens øvrige arealer. Det er en af de få skove, hvor skovfyr har et fortrin fremfor andre træarter. Skovfyr trives godt på arealet.

Sitkagran kan godt gro på den nøjsomme jord, men den trives ikke godt. Tilvæksten er højere end skovfyr, men bevoksningerne er tydeligvis skrøbelige og ustabile, og mange individer har nåletab og kan let ende som ofre for skadevoldere eller storm.

Ædelgran er også til stede i plantagen. Den trives en tand bedre end sitkagran og vil kunne indgå i en fremtidig blandskov. Den vil givetvis have gavn af indblanding, som vil styrke skovklimaet, for eksempel ved underplantning med bøg eller ær.

Bøg kan tydeligvis sagtens klare sig på jordbunden. På naboskovarealer op til plantagen er der indplantet bøg under en skærm af skovfyr, og bøgene trives godt og har tydeligvis en gavnlig indvirkning på skovklimaet.

Skovens funktion er primært landskabelig og friluftsmæssig i form af læ og ro i det i øvrigt tætte sommerhusområde.

undefined

Kortet viser særligt beskyttet skov for Muldbjergene Dokkedal

2.4 Natur

Naturarealerne ved Præstens Plantage udgør et mindre hedeareal, som ryddes for trævækst med års mellemrum. Der er desuden strandbred og klit, og bag ved klitten en lavvandet klitsø under tilgroning med tagrør og pil.

Naturarealerne ved Dokkedal er overvejende slettearealer, der bliver brugt til rekreativt opholdsarealer.

Als Havbakker udgøres primært af overdrev og strandeng, som græsses.

2.5 Kulturmiljø

Der er ingen registrerede fortidsminder på de tre arealer. Ved Dokkedal er der spor efter en tidligere restaurant på toppen af bakken, der nedbrændte i 1969.

2.6 Friluftsliv

I Præstens Plantage er den østlige del af plantagen indrettet med en samling parkeringslommer. Plantagen besøges meget af lokale sommerhusgæster primært for at komme ned til stranden. Der er således også et stort slid på arealerne. Ved parkeringslommerne findes en toiletbygning. Der findes endvidere en parkeringsplads ude ved landevejen mod vest. Der løber en rekreativ cykelrute ad landevejen vest for plantagen.

Ved Dokkedal er hovedbesøgsstedet på Mulbjergene i form af et større rekreativt areal med parkering, toilet, borde/bænke og trapper op til udsigtspunktet med en større formidlingstavle, der viser, hvad man kan se fra toppen. 

Ved Als Havbakker er der stinet til Als by og campingpladsen mod syd. Den gennemgående sti langs kysten er Nordsøstien. 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Præstens Plantage er delvist beliggende i Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”. På arealerne i Natura 2000-området er registreret habitattyperne 2190 Klitlavning og 2130 Grå/grøn klit.

Als Havbakker er delvist beliggende i Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord” og EF-fuglebeskyttelsesområde F15: Randers og Mariager Fjord (DK00FY015) og Ramsarområde R11: Dele af Randers og Mariager Fjorde og havet udfor. På de arealer, der er beliggende i Natura 2000-området, er habitattyperne 1330 Strandeng og 6230 Surt overdrev registreret.

Dokkedal er beliggende i Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord”. På arealerne er registreret habitattyperne 6230 Surt overdrev og 9190 Stilkegekrat.

Se Natura 2000-planen her

3.2 § 3 områder

Arealerne omfatter især store arealer med § 3 overdrev og strandeng. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Præstens Plantage og Dokkedal er beliggende i Ålborg Kommune

Der er ikke i Aalborg Kommuneplan 2013 angivet forhold, der direkte vedrører Præstens Plantage. De omkringliggende områder er planlagt til fortsat anvendelse som sommerhusområde. Skovrejsning er ønsket i et område ca. 1,5 km syd-vest for plantagen. Området er beliggende inden for kystnærhedszonen og delvist inden for strandbeskyttelseslinjen.

Ved Dokkedal er der ikke planlagt for området i Aalborg Kommunes kommuneplan. Området er delvist beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Skovrejsning er uønsket i området.

Als Havbakker er beliggende i Mariagerfjord Kommune. Kommunen har på baggrund af områdernes særpræg inden for områderne geografi, funktionalitet og turisme udpeget tre såkaldte oplevelsesrum: Østkysten, Mariagerfjord og Roldskov. Det fremgår af kommuneplanen, at turismen på østkysten skal videreudvikles, særligt med fokus på overnatningsmulighederne. Arealet og dets omgivelser er i kommuneplanen planlagt til fortsat rekreativ udnyttelse. Området er beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen. Skovrejsning er uønsket i området.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Præstens Plantage Arealet er ikke omfattet af fredninger og er ikke beliggende i et vildtreservat.

Dokkedal er omfattet af en arealfredning ”Mulbjergene” reg.nr. 01673.00 af 29. december 1986. Fredningen har til formål at sikre områdets landskabelige, naturvidenskabelige og rekreative værdier. Arealet grænser op til Hals-Egense Vildtreservat (BEK nr. 60407 af 15/06/1997).

Mulbjerge (Reg. nr.: 01673.00, Fredningsnævnet 29-12-1986, 01-03-1954, 11-12-1985, 06-08-1951)

Als Havbakker er omfattet af fredningen ”Als Præstegård” reg.nr. 00506.00 af 3. marts 1936. Det er en status quo fredning, der har til formål at sikre, at arealet henligger i naturtilstand. Området må ikke bebygges eller beplantes. Arealet er ikke beliggende i et vildtreservat.

Als Præstegård (Reg. nr. 00506.00, Fredningsnævnet 03-03-1936)

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ikke drikkevandsinteresser i Præstens Plantage og Dokkedal. Der er almindelige drikkevandsinteresser i dele af Als Havbakker.

3.6 Råstofplaner

Der er ikke udpeget råstofindvindingsområder på arealerne i Region Nordjyllands forslag til Råstofplan 2016

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.