Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vokslev Kalkgrav og Halkær Mølle

Beskrivelse                                                            

Denne områdeplan omfatter to mindre naturarealer, der er beliggende i henholdsvis Halkær og Binderup ådale. Begge arealer har tidligere haft en industriel udnyttelse i form af vandmølle og kalkgrav, hvilket i dag fortsat præger landskabet.

Vokslev Kalkgrav ligger i Binderup Ådal vest for Vokslev. Området er domineret af de delvist tilgroede stejle skrænter i det åbne kalkbrud, som rummer en varieret vegetation, der spænder fra lukket skov og krat til åben, sparsomt bevokset kalkbund. Dertil kommer et mindre overdrev oven for kalkbruddet samt en mindre delstrækning af Binderup Å og skrænterne ned mod Binderup Å. Der har været gravet kalk ved Vokslev siden 1743. Driften ophørte omkring 1950, og værket blev nedrevet.

Halkær Mølle ligger i Halkær Ådal syd for Nibe. Området er domineret af åbne naturarealer – eng, overdrev, ager, slette, sø, mose og vandløb. Halkær Mølle omtales første gang i 1533 under navnet Tornbæk Mølle beliggende længere mod syd. I 1664 blev møllen flyttet til sin nuværende plads og en ny mølledam blev anlagt umiddelbart ved møllen. Det gamle møllehjul kørte indtil 1948, da det blev afløst af en turbine. Udhusene stammer fra 1700-tallet, mens hovedbygningen i mursten er fra 1882. Naturstyrelsen overtog bygningerne i 1976.

undefined

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer, lysåbne arealer og øvrige arealer:

Tabel 1: Skovbevoksede, lysåbne og øvrige arealer

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Naturplejen af de lysåbne arealer prioriteres højest ved Halkær Mølle som følge af koncentrationen af kildevæld med tilhørende særlig flora med bl.a. plettet og tyndakset gøgeurt, vibefedt og gamle overdrevsarealer med bl.a. djævelsbid og guldblomme. Naturplejen bidrager desuden til at bevare ådalens særlige landskabskarakteristika ved synliggørelse af dalskråningerne og udsigtspunkter over ådalen. Kulturmiljø og friluftslivet er mere underordnet idet udbygningernes funktion til naturformidling om muligt ønsket fortsat. Der er imidlertid fortsat et stort potentiale for udvikling af friluftslivet i området i kombination med formidling af områdets kultur- og naturhistorie, men der har hidtil manglet samarbejdspartnere til at løfte opgaven.

 

Ved Vokslev Kalkgrav vægtes alle planelementerne lige. Kalkskrænterne i Vokslev Kalkgrav ned mod Binderup Å rummer en varieret vegetation som spænder fra lukket skov og krat til åben, sparsomt bevokset kalkbund. Området rummer mange kalkyndende plantearter bl.a. almindelig agermåne, stor knopurt, mørk kongelys, dunet vejbred, lav tidsel, vild hør, smalbladet klokke, knoldet mjødurt, vild gulerod og slangehoved og er tilholdssted for alle fem danske arter af krybdyr. Landskabet er storslået og geologien fra kridt-tertiærtiden er synlig i form af en høj og lang profil langs den nordvestlige skrænt. Kulturhistorien fra tiden med kalkgraven er nærværende og formidles i samarbejde med lokale samarbejdspartnere.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Ved Halkær Mølle forsøges genoptagning af slåning af tagrør på engen i afdeling 510d med henblik på at fremme en mere artsrig eng og kildevældsflora ved afgræsning.

Ved Vokslev Kalkgrav foretages der rydning af de delvist tilgroede skrænter i afdeling 515d, dels af landskabelige hensyn, dels af naturhensyn for at fremme kalkholdig flora.

undefined

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag  

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Ved Halkær Mølle er det målsætningen at fastholde og synliggøre tunneldalens karakteristika og landskabstræk med en bred dalbund og stejle skrænter på siderne. Den nuværende fordeling mellem lysåbne og skovbevoksede arealer fastholdes. Der udvikles overdrev med spredt bevoksning op ad skrænterne med henblik på at synliggøre dalsiderne og fremme overdrevsfloraen. I løbet af planperioden fortsættes rydningstiltag fra forrige planperiode med yderligere rydning af et meget tilgroet overdrev i afdeling 511a.

Ved Vokslev Kalkgrav er det målsætningen at holde dele af kalkbruddet fri for bevoksning og sikre udsyn til kalkbruddet. Den nuværende fordeling mellem lysåbne og skovbevoksede arealer fastholdes. Det betyder, at den nordvestlige del af skrænten i kalkbruddet holdes åbent, mens de resterende skrænter vokser til. Udsigtspunktet ovenfor kalkgraven bibeholdes ved løbende rydning. I løbet af de første 5-6 år af planperioden foretages der rydning af de delvist tilgroede skrænter i afdeling 515d, dels af landskabelige hensyn, dels af naturhensyn for at fremme kalkholdig flora.

1.3 Naturnær skovdrift

Ved Vokslev Kalkgrav er de arealer, der fremadrettet fastholdes som skovbevoksede udlagt med skovudviklingstypen bøg med ask og ær. Arealerne drives ekstensivt og der foretages primært hugst med henblik på sikring af udsigtspunktet samt andre publikumshensyn.

Der er ingen skovdrift ved Halkær Mølle.

1.4 Naturpleje

Ved Halkær Mølle er det målet for naturplejen, at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør udpegningsgrundlaget inden for hele Natura 2000-området. Biodiversiteten fremmes gennem den løbende pleje af vandløb, søer, voldgrav samt eng-, mose og overdrevsarealerne. Der vil være fokus på at holde områderne lysåbne ved brug af forskellige naturplejemetoder, herunder særlig fokus på at bevare afgræsning af så store arealer som muligt. Den løbende pleje af de lysåbne naturarealer er beskrevet i nedenstående bilag.

I planperioden gennemføres et genoprettende tiltag. Der forsøges genoptagning af slåning af tagrør på engen i afdeling 510d med henblik på at genetablere en varieret engflora ved afgræsning.

Overdrevene på dalskrænten i afdeling 511 og 512 er noget tilgroet. Der foretages rydning af opvækst af enebær, gyvel og nåletræer med mere på overdrevet med henblik på at sikre udvikling af et lysåbent overdrev.

Ved Vokslev Kalkgrav er det målsætningen at sikre levevilkår for den særlige flora, der er tilknyttet de kalkholdige skråninger i kalkgraven og skråningerne ned mod Bindslev Å. Fremadrettet holdes den nordvestvendte skråning i kalkgraven fri for opvækst. Skråningen er under tilgroning, derfor foretages der rydning af de nordvendte skrænter i afdeling 515a i løbet af de første 5-6 år af planperioden med henblik på at fremme levevilkår for kalkholdig flora tilknyttet de lysåbne naturtyper.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Ved Halkær Mølle er der ikke planer om særlige tiltag for fortidsminder i planperioden. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag. Der skal i planperioden ske en stillingtagen til den fremadrettede fastholdelse af udstillingen i møllebygningerne, som formidler ådalens natur- og kulturhistorie. Det skal ske i sammenhæng med en behovsmæssig afstemning vedrørende fremtidig drift af formidlingscentret på stedet. P.t. forsøges indgået et partnerskab med Aalborg kommunes skoletjeneste og en række lokale foreninger om drift af formidlingsfaciliteterne i udbygningerne.

Ved Vokslev Kalkgrav bevares kultursporene fra tiden med kalkværksdrift og kalkgravning ved delvis rydning af kalkgravens skrænter.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her

1.6 Friluftsliv

Ved Halkær Mølle skal der fremadrettet ske en afklaring af Halkær Mølle Naturcenters brug og fremtidige formål herunder fortsat naturskole drift og brug af dele af lokalerne til udstilling, formidling m.m. Der er behov for en genovervejelse af stisystemet afhængig af den kommende benyttelse af Naturcentret, særligt den gule rute i afdeling 511.

De øvrige friluftsmæssige faciliteter understøtter den nuværende brug af arealerne, med kanoophalerplads ved åen, overnatningsplads med shelters og bålsted, Nibe-Haubro Naturstien der løber gennem arealet, parkeringspladser og fugleudkigsplatform ved Halkær Sø. Til at understøtte brugen og fastholdelse af de eksisterende faciliteter er der udlagt tre facilitetszoner. En ved Halkær Voldsted afdeling 508c og del af 508a som rummer parkeringsplads, shelters og ophalerplads ved åen. Den anden facilitetszone omfatter møllebygningerne i afdeling 510a. Den tredje omfatter fugleudkigsplatformen og tilhørende parkeringsplads i afdeling 514b. Den øvrige del af arealerne er friluftszone.

Ved Vokslev Kalkgrav omdannes udstillingsbygningen til et publikumshus på sigt. Der skal i planperioden, i samarbejde med de lokale samarbejdspartere, tages stilling til den fremadrettede anvendelse af publikumshuset, herunder eventuel bevarelse af udstillingen vedrørende kalkgraven, naturen og åen eller ændring til madpakkehus, shelter eller lignende. Stiforløb på arealet fastholdes og der foretages løbende pleje af publikumspladsen samt friholdelse af udsigtspunktet. Der er udlagt en facilitetszone i tilknytning til publikumshuset. De øvrige arealer er friluftszone.

undefined

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Halkær Mølle ligger på den østlige side af tunneldalen Halkær Ådal, der strækker sig over 20 km fra Aars i syd til Sebbersund i nord. Arealet ligger dels i to erosionskløfter i morænelandskab, der har overvejende sandbund dels på hævet havbund fra Stenalderhavet i bunden af Halkær Ådal. I dalen finder man havaflejringer og i morænelandskabet er jordarten glacialt smeltevandssand. Dalbunden er præget af tørvebund med udbredt trykvand.

Vokslev Kalkgrav ligger i Binderup Ådal, der er skåret dybt ned i landskabet. Landskabet er i området et morænelandskab, med overvejende sandbund. I virkeligheden er morænedækket kun få meter tykt i området, hvor der ikke blot er tale om et tyndt muldlag, der dækker Danienkalken. Jord- eller bjergarterne i Vokslev Kalkgrav er Danienkalk og skrivekridt. I ådalen findes ferskvandsaflejringer.

Arealerne udgør det nationale geologiske interesseområde nr. 29 på grund af den lange og høje profil i den nordvestlige skrænt af Binderup Å indeholdende kridt-tertiærgrænsen

2.2 Landskab

Vokslev Kalkgrav er beliggende i Binderup Ådal, som er en af Himmerlands smukkeste ådale med et markant landskab og flotte udsigter.

Tunneldalen Halkær ådal er bred og mægtig, op til 300 m bred i bunden.

2.3 Skoven

Ved Halkær Mølle er der kun mindre skovpartier uden egentlig skovdrift af overvejende bævreasp i tilknytning til overdrevsarealerne.

Ved Vokslev Kalkgrav er der løvtræskov uden egentlig skovdrift på skrænterne ned mod Binderup Å og ind mod kalkgraven.

2.4 Natur

Hele Halkær Ådal er præget af kildevæld ved foden af skrænterne. Ved Halkær Mølle har vandet siden 1533 været udnyttet til mølledrift. Der er således igennem tiden været to placeringer af selve møllen og to mølledamme. Den øvre mølledam er nu groet til i tagrør, men det er stadig her at kildebækken har sit udspring. Den nedre og nuværende mølledam har ved et genopretningsprojekt i 1999 fået sit oprindelige udseende med genetableret vandindtag til møllehjulet. Afløbet fra møllen er efter en genopretning ændret fra en vejgrøft til et snoet forløb ud over engen inden det løber i åen. Vest for Halkær Å er der i forbindelse med et Vandmiljøplan II projekt etableret den privatejede Halkær Sø for at aflaste Halkær og Nibe Bredning for næringsstoffer. Der er bibeholdt en dæmning imellem den oprindeligt forlagte å og søen for at sikre smoltens passage. På Halkær Voldsted er der sket rydning af de sidste landbrugsbygninger og selve voldgraven er renset op. Naturplejen på eng- og overdrevsarealerne sker primært ved afgræsning med får og kreaturer suppleret med slåning. Dog er der partier med overvejende tagrør og dunhammer, som er så trykvandspåvirkede og bløde at græsning på disse ikke har kunnet fastholdes.

Kalkskrænterne i Vokslev Kalkgrav rummer en varieret vegetation, som spænder fra lukket skov og krat til åben, sparsomt bevokset kalkbund. Området rummer mange kalkyndende plantearter og er tilholdssted for alle fem danske arter af krybdyr. Overdrevsarealerne plejes med afgræsning. Der er en særlig spændende flora på skrænterne. Langs åen er der udfordringer med bekæmpelse af bjørneklo.

2.5 Kulturmiljø

Ved Halkær Mølle er der en række fortidsminder.I afdeling 511 findes en gravhøj, mølledæmningen fra den gamle mølle (Tornbæk Mølle) samt en imponerende dyb og lang hulvej op gennem afdelingen. Der er desuden rester af et gammelt fæstningsanlæg Halkær Voldsted, hvor det dog kun er voldgraven tilbage. Møllebygningerne er under tilsyn af Den kongelige Bygningsinspektør.

Vokslev Kalkgrav er som sådan, ét stort stykke kulturhistorie og formidles også som sådant bl.a. ved udstillingsbygningen og genforeningsmonumentet. På toppen af Storkebakken finder man en stensætning opført af Jokum Jensen, der bestyrede og senere blev ejer af Vokslev Kalkværk. I de fire yderste sten i stensætningen er indhugget citaterne:

•Tycho Brahe: Ikke at synes - men at være

•Cisterciensermunkene: Bed og arbejd

•Søren Kierkegaard: Aldrig færdig - altid på vej

•Rasmus Rask: Vort Fædreneland - Skylder man alt, hvad man kan udrette

Inskriptionerne på stenene opfordrer til flid, gudfrygtighed og patriotisme, og er udtryk for den ånd, der opstod efter 1864, hvor Danmark mistede Sønderjylland. Tidens ånd er udtrykt i det kendte udsagn: ”Hvad udad tabes skal indad vindes,” der blev lanceret i 1872.

På den 5. sten i midten af stensætningen er indgraveret årstallet 1920, samme år som stensætningen blev rejst, og Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

2.6 Friluftsliv

Halkær Mølle Naturcenter rummer naturskolelokaler og en udstilling der formidler ådalens natur- og kulturhistorie igennem tiden. Det gamle møllehus er indrettet med museumsstue og møllehjul og på loftet med mere moderne udstyr til aktiv formidling af møllens hovedfunktion til bearbejdning af korn. Stuehuset er lejet ud til beboelse. Cykelstien Nibe-Haubro løber igennem arealet. Der er tre parkeringspladser, der er forbundet med et vandrestianlæg. Ved Halkær sø er der en udsigtsplatform, der er forbundet med en sti hen over et privat areal. Ved Halkær Voldsted er der tre shelters, bålplads, et toilet samt kajakoptagningsplads ved åen.

I det lille hus i Vokslev Kalkgravved rastepladsen mod syd findes en mindre ubemandet udstilling, der beretter om kalkgraven og livet omkring den, i tiden da kalken stadig blev brudt. I 2012 blev der gennemført et større naturgenopretning- og formidlingsprojekt i området sammen med Vokslev Samråd og Aalborg Kommune med genopretning af den nærliggende private mølledam og nyt stryg på åen. Der er en vandresti rundt om kalkbruddet med forbindelse til Vokslev by og der forefindes et toilet. Desuden er der lavet en særlig geologisk udgravning nord for arealet, hvor man formidler de gamle geologiske kalklag. Der er frit fiskeri på den nordlige bred af åen.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Halkær Mølle er en del af Natura 2000 område nr. 15 ”Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal”.

Se Natura 2000-planen her

Området nord for Halkærvej er beliggende i fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og Ramsarområde nr. R7”Ulvedybet og Nibe Bredning”.

3.2 § 3 områder

Ved Halkær Mølle er der § 3 beskyttede arealer i form af sø, mose, eng, overdrev og vandløb.

Ved Vokslev Kalkgrav er der § 3 beskyttede arealer i form af overdrev og vandløb.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Region Nordjyllands Udviklingsplan 2012 indeholder ikke væsentlige forhold, der berører områderne.

Begge områder er beliggende i Aalborg Kommune. Halkær Mølle og Vokslev Kalkgrav er beliggende i område der i Kommuneplan 2009 er udpeget som særlig værdifulde naturområde og område med særlig værdifulde landskaber. Begge områder er desuden beliggende i et område, der er udpeget som et større uforstyrret landskab. Vokslev Kalkgrav er ligeledes udpeget som geologisk beskyttet område.

Den vestlige del af arealet ved Vokslev Kalkgrav samt hele området ved Halkær Mølle er beliggende inden for kystnærhedszonen. 

3.4 Fredninger og vildtreservater

Arealerne er ikke omfattet af fredninger og er heller ikke vildtreservat.

Bygningerne ved Halkær Mølle er ikke fredet men under den kongelige bygningsinspektør.

3.5 Drikkevandsinteresser

Området ved Vokslev Kalkgrav og den sydlige del af området ved Halkær Mølle ligger i område med drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ikke råstofinteresser ved Halkær Mølle og Vokslev Kalkgrav.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af Naturskovsstrategien på arealerne ved Halkær Mølle og Vokslev Kalkgrav.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke udlagt frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer på arealerne.