Driftsplan Hovedstaden
  øst

   Plan for Naturstyrelsens områder

 

Høringssvar
er udarbejdet

Sammenlægning af endheder:

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Ændringer til driftsplanen

Fokus på naturen og friluftsliv:

Naturstyrelsen Hovedstaden vil fortsat arbejde for at sikre den eksisterende natur og oplevelser for brugerne af naturområderne i hovedstadsområdet. Det skal blandt andet ske gennem partnerskaber med kommuner, fonde, foreninger og borgere, og derved fortsat bidrage til udviklingen af en grøn hovedstad.

Det overordnede mål er, at bevare, vedligeholde og styrke værdifulde landskabselementer på enhedens arealer, gennem planlægning og helhedstænkning.

I skovene skal skovoplevelsen understøttes ved at skabe en mosaik af mindre lysåbne og mørke skovtyper i sammenhæng med lysåbne naturarealer.

Dyrehavens helt særlige landskab bevares med store ”kig” men skal samtidig også være en skærmning for den omkringliggende bebyggelse. Det er nødvendigt i planperioden at tilplante nye partier efterhånden som de gamle bevoksninger falder sammen. Dette gøres med nøje overvejelser af landskabelige hensyn og hensynet til de øvrige naturværdier.

På Kalvebod Fælled kan de store vidder i høj grad opleves, og det er vigtigt at bibeholde dette. Dog vil enheden arbejde for at inddrage flere mindre landskabselementer, der kan skabe lidt mere variation i landskabet

”Vi vil gerne arbejde for at få lidt mere landskabelig variation på Kalvebod Fælled, til glæde for både naturen og friluftslivet ”

Hans Henrik Christensen, skovrider i Naturstyrelsen Hovedstaden

Konkrete mål:

  • 20 ha med skovgræsning på de nordlige arealer
  • Etablering af mindre områder med høslet på Kalvebod Fælled
  • Etablering af tørrere forhold til glæde for hjortevildtet på Kalvebod Fælled
  • Undersøge mulighederne for at udsætte en mindre bestand af kronvildt på Kalvebod Fælled
  • Fortsat fokus på naturlig hydrologi
Kalvebod FælledKongelundenVestvoldenGentofteskoveneStrandarealerneDyrehavenJægersborg Hegn m.fl.StrandarealerneRygård og KirkeskovenHørsholmskoveneTokkekøb HegnRavnsholt skoveneRude Skov m.fl.VestskovenSøerneHareskoveneFarum skoveneBuresø skovene


Høring

Planen er i høring

Driftsplanen for Naturstyrelsen Hovedstaden er i offentlig høring i perioden fra den 12. februar 2018 til den 9. april 2018. Alle er velkomne til at kommentere både de konkrete forslag i planudkastet og mere generelle forhold vedrørende Naturstyrelsen Hovedstadens arealer og arealdrift. 

Høringsmateriale, følgebrev og høringsnotat findes herunder

Høringsbrev

Høringsliste landsdækkende

 Løbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Der er ingen planændringerSådan bliver en driftsplan til