Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Ordrup Krat, Ermelunden og Charlottenlund Skov.

Ordrup Krat og Ermelunden grænser op til den sydlige del af Dyrehaven og ligger umiddelbart nord for henholdsvis Ordrup og Jægersborg.

Ordrup Krat omfatter Klampenborg Galopbane, Ordrup Enghave i dennes forlængelse og en lille frodig løvskov på stærkt kuperet terræn syd herfor. OrdrupKrat blev fraskilt fra distriktet i 1765 og atter ved kongelig resolution af 1842 genforenet med Dyrehaven. I den mellemliggende periode hørte arealet til Bernstorff Gods og udskiftedes med dette til selvejere

Tilsvarende blev Ermelunden først inddraget i årene efter 1844, fordi dele af området blev brugt som eksercerplads for husar- og garderskolen på Jægersborg Kaserne. Ermelunden er lige som Ordrup Krat en frodig løvskov på stærkt kuperet terræn, og skovarealet omkranser den store centrale Ermelundsslette og Hjortedam.

Charlottenlund Skov ligger i Charlottenlund og grænser op til Øresund mod øst. Midt i Charlottenlund Skov findes en enklave, der indeholder Charlottenlund Slot, som ikke er ejet af Naturstyrelsen. Allerede i midten af 1600-tallet etableredes en kro, hvilket senere udviklede sig til et kongeligt lystslot og derefter til sommerresidens eller enkesæde frem til år 1926. I 1770'erne blev landets første arboret, Viborgs Arboret, anlagt i skovens nordøstlige del, og senere Forstbotanisk Have i skovens sydvestende. Som et led i Københavns Befæstning i provisorieårene blev Charlottenlund Fort anlagt ud mod Øresund.

undefinedKort 1:Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædel-gran

Andet nåle-træ

Lysåbne

Total

Ordrup Krat

12

1

4,4

0,3

0

0

0

38

55,7

Ermelunden

28,1

8,6

10

2,5

0

0

0,2

22,2

71,6

Charlottenlund Skov

30,3

18,1

2,3

0,9

0

0

0

23,6

75,2

Tabel 1: skovarealer 

 

Areal i hektar

Eng

Mose

Søer m.v

Krat

Over-drev

Strand-bred

Slette

Vej

Andet

Total

Ordrup Krat

3,5

10

0,1

0,3

0

0

4,3

0,2

19,6

38

Ermelunden

1,6

3,9

2,1

3,4

8,5

0

0

1,5

1,2

22,2

Charlottenlund Skov

 

0

0,3

2,6

0

 

0

 

0,7

0

0,6

19,4

23,6

Tabel 2: Lysåbne arealer

 

Ovenstående tabeller viser arealanvendelse af de 3 skove, der er omfattet af områdeplanen.

1. Status

1.1 Jordbundsforhold

Ordrup Krat ligger i tunneldalen, der strækker sig mellem Klampenborg og Lyngby-Bagsværd-søerne.

Selve dalbunden befinder sig 3 m.o.h. På grund af det lave niveau var Ordrup Krat under stenalderhavets transgression en fjord, ”Ordrupfjorden”. Siden, efter havspejlets sænkning, har området ligget hen som lavbundsområde med mosedannelse.

Størstedelen af dalbunden indeholder aflejringer af postglaciale ferskvandstørv. Syd om Fuglsang Sø findes aflejringer af smeltevandssand, og foden af Dyrehavsbakken indeholder moræneler. Centralt på galopbanen og i dennes østlige ende findes aflejringer af glacialt smeltevandsgrus.

I den tidligere Ordrup Mose blev der i det 19. århundrede foretaget tørvegravning.

Ermelunden ligger, ligesom Ordrup Krat, i den nordlige side af tunneldalen, der strækker sig mellem Klampenborg og Lyngby-Bagsværd-søerne. Terrænet i skoven er relativt kuperet.

Den dominerende jordart i Ermelunden er moræneler. I lavbundsområderne findes postglaciale tørveaflejringer.

Charlottenlund Skov ligger forholdsvis lavt ud til kysten. Vest for rejser terrænet sig i en nord-syd gående ryg, hvorpå Gentofte ligger. 2,5 km øst for ”Gentofteryggen” stikker en mindre bakke op i landskabet, 17 m.o.h. på højeste punkt. På denne høj er Charlottenlund Slot placeret. Terrænet er morænelandskab overvejende med lerbund.

Jordarterne i Charlottenlund Skov består af moræneler. I det nordvestlige hjørne af skoven er der smeltevandssand, og syd for dette område er der ferskvandstørv. Langs kysten er der aflejringer af marint grus.

1.2 Landskab

Landskabet i Ermelunden og Ordrup Krat hænger mod nord sammen med den sydlige ende af Dyrehaven. Terrænet er stærkt kuperet, og dannet som en tunneldal under istiden, og falder fra vest ved Fortunen mod øst i Galopbanen. Mod syd bliver landskabet mere fladt, og er afgrænset af bymæssig bebyggelse i form af parcelhuse. Mod vest ligger Ermelundssletten.

Charlottenlund Skov ligger tæt på Øresund, adskilt af Strandvejen og rekreative arealer. Terrænet er relativt fladt med undtagelse af bakken hvor Charlottenlund Slot ligger. Afgrænsningen af skoven mod syd, vest og nord er bymæssig bebyggelse.

1.3 Skoven

De tre skove er alle frodige løvskove, hvor bøg og ær forynger sig villigt. Bøgen favoriseres frem for ær hvor det er muligt, og i praksis er der ofte tale om blandingsbevoksninger med bøg og ær.

Ordrup Krat består overvejende af mellemaldrende bøg, mens der er flere ældre bevoksninger i Ermelunden.

Især i Charlottenlund Skov er der en stor del af gamle ege, der bevares til henfald. Flere af dem er over 300 år gamle.

undefined

Kort 2: Kortet viser særligt beskyttet skov.

1.4 Natur

Området er præget af gammel højstammet skov med lysåbne partier. Der findes flere små søer i området, samt lysåbne græsarealer som Ermelundsletten, der afgræsses af hestene fra Fortunen.

Ordrup Eng er også et større, lavere liggende græsningsområde der mod øst går over i Galopbanen. Ordrup Eng gennemløbes af en mindre regnvandsrende, der er rørlagt videre frem under Galopbanen. Der er problemer med gyldenris ved galopbanen.

I Charlottenlund Skov er skovbilledet højstammet løvskov med undervækst. Stærkt trafikerede veje gennemskærer skoven og opdeler den i mindre bidder. Der er tre mindre åbne områder, Grøndalssletten, Skovridersletten og Brændegårdssletten, hvor ingen af sletterne plejes af græssende dyr. Skoven rummer ingen vandhuller. I skoven vokser blandt andet den sjældne træart finsk røn. I slotsparken er fundet de rødlistede svampe silkehåret posesvamp, tue-poresvamp, krusblad og ege-spejlporesvamp. I strandparken er fundet den sjældne bille Ampedus hjorti.

Ermelunden rummer et rigt dyre- og planteliv. Udover almindeligt forekommende arter, er der registreret rødlistearten grøn frø, og på de lysåbne arealer flyver sommerfuglene kejserkåbe og det hvide w, og tidligere (senest 2007) den sjældne engperlemorsommerfugl.

Af rødlistede svampe er fundet kobberrød lakporesvamp, krusblad, løv-tjæreporesvamp, Dendrothele aliacea og Dendrothele commixta. Af planter er fundet brun fladaks, og ved Enghave Rende vokser sort pil.

I Ordrup Enghave og Krat lever den sjældne habitatdirektivart sumpvindesnegl, og af andre rødlistede arter ses ilder, vinbjergsnegl, bitter prikvortelav og kobberrød lakporesvamp.

Forekomsten af rødlistearter er baseret på observationsdata i perioden 1992-2015.

1.5 Kulturmiljø

Søfortet, Charlottenlund Fort, er med voldgrav og glacis i sig selv et fortidsminde.

I selve Charlottenlund Skov findes ti høje, der er fredede fortidsminder efter naturbeskyttelsesloven. Hertil kommer en mindesten. Der er her potentiale for formidling af kulturhistorien.

I Charlottenlund Skovs yderkant er der et jorddige mellem Skovriderkroen og det østlige hjørne, hvorfra det med en kort afbrydelse løber videre til det nordvendte hjørne. Parallelt med (ca. 150 m fra) sidstnævnte strækning findes et stort jorddige inde i skoven.

Forstbotanisk Have indgår som en del af Charlottenlund skov. Haven er Danmarks ældste forsthave anlagt i 1838 og udgør 3,5ha.

I området nord for Skovriderkroen findes enkelte træer som er rester af professor Viborgs gamle arboret fra 1795.

I Ordrup Krat er der konstateret otte gamle militære anlæg, som er fredet efter naturbeskyttelsesloven. Jorddiger findes i skel mod vest og syd.

I Ermelunden findes fire gravhøje, desuden sten- og jorddiger samt et vejforløb.

Ermelundsslugten, som er en del af Københavns Befæstnings oversvømmelsesanlæg, er for nylig blevet blotlagt ved renovering af området.

1.6 Friluftsliv

De tre skove er alle placeret med en tæt tilknytning til byen og fungerer i høj grad som besøgsmål for lokale borgere. I alle tre skove er det tilladt at lufte hund uden snor, men under kontrol.

I Ordrup Krat har Garderhøjfortet opsat pæle med en ”Find-vej” orienteringsbane for børn med tilhørende formidling om befæstningslinjen. Der foregår ingen organiserede aktiviteter i skoven.

To bålpladser i Ermelunden fungerer også som små lejrpladser, hvor overnatning er tilladt i 2 nætter, og der er frit fiskeri i dammene. Der er flere informationsskilte om Ermelundsslugtens rolle i Københavns Befæstning.

I Charlottenlund Skov findes mange trampestier på kryds og tværs. I den vestlige del af Charlottenlund Skov ligger Forstbotanisk Have, som er en botanisk oplevelse. Naturstyrelsen har overtaget driften af Forstbotanisk have fra Københavns Universitet. En frivilligforening er engageret i naturplejen og arrangerer kulturelle arrangementer i haven. Foreningen arbejder på at få etableret et halvtag i haven til deres aktiviteter. Kommunen og Naturstyrelsen er positivt indstillet overfor projektet.

Der er efterspørgsel på anlæg af støttepunkt for friluftsliv og naturoplevelser i Charlottenlund Skov. Der ligger flere lokale skoler og institutioner i området, som kan bruge et sådan støttepunkt.

2. Mål og planer

2.1a Overordnede målsætninger

I området har friluftsliv høj prioritet. Der arbejdes på fortsat at sikre brugernes mulighed for at benytte arealerne.

Også kulturværdierne har høj prioritet – i Ermelunden og Ordrup Krat på grund af de gamle forsvarsværker, og i Charlottenlund Skov på grund af historien omkring Charlottenlund Slot.

I Ermelunden og Ordrup Krat har landskabet ligeledes høj prioritet, da områderne indeholder en spændende topografi. Naturmæssigt har de to skove også relativt høj prioritet på grund af moser og lysåbne naturtyper. I Charlottenlund Skov har landskabet og naturen lavere prioritet.

Skovdriften bruges i hele området til at understøtte de øvrige prioriteter.

2.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode og langsigtede tiltag til gennemførsel efter 6 år samt tiltag som kan gennemføres i planperioden, såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås finansiering:

  • Der etableres et madpakkehus i Forsthaven i afd. 269.

  • Mulighed for etablering af udeskolefaciliteter i afd. 272.

  • Der etableres en ny ridesti fra krydset ved Skovgårdsvej/Klampenborgvej ned langs galopbanen til Enghavevej. Afd. 243 og 244.

  • Hvidørebækken gennem galopbanen kan fritlægges og/eller der kan etableres en sø. Afd. 239.

  • Der udlægges facilitetszone i Fortunhjørnet, afd. 251. Der udarbejdes en samlet plan for eventuel parkering, ponystald og eventuelt et formidlingscenter og andre forslag til formidlingsfacilitet til verdensarven

undefined

Kort 3: Kortet viser de mulige tiltag.

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her (pdf)

2.2 Landskabsplan

I hele området arbejdes for at bibeholde den nuværende fordeling mellem skovbevoksede og lysåbne arealer.

I Ermelunden er der i planperioden fokus på at sikre muligheden for at opleve skoven fra Klampenborgvej, der løber gennem den nordlige del af arealet. Der arbejdes fortsat på, at man fra Klampenborgvej får en fornemmelse af at køre igennem en sluttet skov.

undefined

Kort 4:Kortet viser den langsigtede landskabsplan.

2.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for skovdriften i området er, at skoven fortsat forynges ved kontinuerligt skovdække. Desuden arbejdes fortsat for en træartssammensætning, der er tilpasset lokaliteten. Skovudviklingstyperne i området er derfor primært baseret på bøg, da denne trives og forynger sig villigt.

Ordrup Krat, Charlottenlund Skov og Ermelunden er alle udlagt som skovudviklingstype 11. I denne skovudviklingstype er bøgen dominerende, dog med en indblanding af andre hjemmehørende løvtræarter på 20-30 %, f.eks. ær, samt en mindre andel nåletræ, primært douglasgran og lærk, på op til 10 %.

I Charlottenlund Skov foretages ingen forstmæssig hugst i de gamle ege, hvoraf flere er over 300 år gamle samt de gamle ege, der er over 200 år gamle. De gamle ege og de gamle bøge bevares så vidt muligt til henfald.

undefined

Kort 5:Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

2.4 Naturpleje

Det er målsætningen at bevare og om muligt forbedre biodiversiteten på de lysåbne naturarealer i området.

Ordrup Eng, Ermelundsrenden og Ermelundsletten plejes fortsat med afgræsning.

Hvis der kan opnås finansiering til det, er Naturstyrelsen åben over for at Hvidørebækken gennem galopbanen (afdeling 239) kan fritlægges og/eller der kan etableres en sø.

Såfremt forpagtningen af galopbanen ophører i perioden, kan arealet inddrages i Dyrehavehegnet med henblik på at genskabe området som et fristed for vildtet.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

2.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Gravhøjene i området plejes løbende efter behov med henblik på at nå en stabil plejetilstand, hvor højene står helt uden træer eller kun med enkelte udvalgte træer, og hvor et kronetag skaber skygge og minimerer ny opvækst på højene.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

 

2.6 Friluftsliv

Målsætningen for friluftslivet i området er at bevare de muligheder, der allerede er for at opleve skovene. Desuden er der ønsker om at tilføje nogle flere faciliteter, hvis der bliver økonomisk mulighed for det.

I Charlottenlund Skov etableres der, hvis der kan opnås økonomisk finansiering til det, et madpakkehus i Forsthaven, afdeling 269, samt mulighed for at etablere udeskolefaciliteter i afdeling 272.

Hvis der kan opnås finansiering etableres en ny ridesti fra krydset ved Skovgårdsvej/Klampenborgvej ned langs galopbanen til Enghavevej. På denne måde skilles ryttere fra området ved Enghavevejs udkørsel på Klampenborgvej.

I Charlottenlund Skov udlægges der facilitetszone omfattende forsthaven i afdeling 269, et hjørne af afdeling 272 hvor der er mulighed for etablering af udeskolefaciliteter, parkeringspladserne i afdeling 273, 274 og 276 samt hele afdeling 278, der drives efter driftsaftale med Gentofte Kommune. Den resterende del af Charlottenlund Skov udlægges til friluftszone.

I Ordrup Krat udlægges der facilitetszone omfattende hele Galopbanen i afdeling 239 samt afdeling 244 og afdeling 245. Den resterende del af Ordrup Krat samt hele Ermelunden udlægges til friluftszone.

Der udlægges facilitetszone i Fortunhjørnet, afd. 251. Der udarbejdes en samlet plan for eventuel parkering, ponystald og eventuelt et formidlingscenter og andre forslag til formidlingsfacilitet til verdensarven

undefined

Kort 6: Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ingen Natura-2000 udpegninger. Dog grænser både Ermelunden og Ordrup Krat op til Natura 2000 område nr. 144 (Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave).

3.2 §25 - særlig naturmæssig værdifuld skov

Følgende arealer er registreret som naturmæssigt særlig værdifulde skove:

Skovnavn

Type

§25 Beskrivelse

Antal

Areal

Ordrup Krat

10c

Egedomineret skov med stor strukturel variation

1

2,4

Ordrup Krat

6c

Ældre tilgroningsskov

3

3,8

Ordrup Krat

9b

Bøgedomineret skov med stor strukturel variation

7

12,9

Ermelunden

10c

Egedomineret skov med stor strukturel variation

4

4,2

Ermelunden

5a

Stævningsskov

1

0,4

Ermelunden

6a

Sump- og vådbundsskov

3

1,9

Ermelunden

6c

Ældre tilgroningsskov

2

2,2

Ermelunden

9b

Bøgedomineret skov med stor strukturel variation

8

22,6

Charlottenlund Skov

10c

Egedomineret skov med stor strukturel variation

6

38,6

 

 

 

35

89

 

3.2 § 3 område

De §3-beskyttede arealer i området omfatter arealer med lysåbne naturtyper: ferske enge, overdrev, mose, sø og strandeng.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Både Ermelunden og Ordrup Krat er udlagt til landzone, og omtales i kommuneplanen for 2013 som værdifulde biologiske områder, kulturmiljøer, historiske vejforløb og beskyttede jord- og stendiger. Charlottenlund Skov og Fort ligger i strandbeskyttelseszonen.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Charlottenlund Fort er fredet efter kendelse den 25/4-1963. Reg.nr. 02990.00. Formål med fredningen er at sikre, at der er offentlig adgang og det bevares som et rekreativt område.

3.5 Drikkevandsinteresser

Charlottenlund skov er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, mensErmelunden og Ordrup krat ligger i et område medstore drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ingen udpegninger i henhold til Naturskovsstrategien.

For arealer udlagt til plukhugst findes en plan over den langsigtede målsætning og konkrete drifts- og plejeindsatser for de enkelte plukhugstarealer [link].

 

Skov nr.

Navn

 

Litra

 

Årg.

Areal

Formål

305

Charlottenlund

276

A

EG

1720

4,71

Plukhugst

305

Charlottenlund

275

A

EG

1720

3,06

Plukhugst