Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Beskrivelse

 

Denne områdeplan omfatter arealerne Rygård og Søllerød Kirkeskov, der er et sammenhængende naturområde. Området ligger umiddelbart nord for Søllerød mellem Øverød og Gl. Holte, og grænser mod nordvest op til Rude Skov.

 

Kirkeskoven er en meget kuperet løvskov, der gennemskæres af Søllerød Ådal, og indeholder både søer og engområder. Nord for Kirkeskoven findes det åbne område Rygård, der består af græssede overdrev, mindre bevoksninger og økologiske landbrugsarealer i omdrift, hvor der produceres foder til Dyrehavens hjorte.

 

undefined

Kort 1: Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

 

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædel-gran

Andet nåletræ

Lysåbnt

Total

Søllerød Kirkeskov

28,7

1,9

3,7

1,4

0,6

1,8

0,6

8,6

47,3

Rygård

2,9

3

1,6

3,6

0

0

0,1

150,5

161,7

Tabel 1: Skovarealer 

 

Areal i hektar

Ager

Eng

Over-drev

Mose

Krat

Søer

Slette

Vej

Golf-bane

Andet

Total

Søllerød Kirkeskov

0

3,3

0

1,2

 

1,1

0,5

1,6

0

0,9

8,6

Rygård

47,7

4,9

28,6

0,5

0,4

7,4

12,6

1,1

47,3

0

150,5

Tabel 2: Lysåbne arealer

 

I ovenstående tabeller fremgår arealanvendelsen for de to skov- og naturområder, der er omfattet af områdeplanen.

1. Status

1.1 Jordbundsforhold

Søllerød Kirkeskov ligger i et morænelandskab med nogen dødistopografi, og Rygård er beliggende i et morænelandskab med overvejende lerbund. I den nordlige del af Kirkeskoven og den sydlige del af Rygård findes en tunneldal. I dalbunden findes glaciale aflejringer af moræneler og desuden aflejringer af postglacialt tørv. I dalsiderne findes aflejringer af glacialt smeltevandssand.

I den nordlige ende af Rygård er der en nordvendt skrænt, og i bunden af denne findes et ca. 100 meter bredt bælte med postglaciale aflejringer af ferskvandsler, med indslag af smeltevandsgrus.

Ved Vidnæsdam er der aflejringer af ferskvandstørv, og i et bælte syd for tørveaflejringen findes der glacialt smeltevandsgrus.

I lavningerne i terrænet findes ofte aflejringer af ferskvandstørv og gytje.

I den sydlige del af Rygård Overdrev findes aflejringer af glacialt smeltevandssand.

1.2 Landskab

Landskabet vest og øst for Søllerød Naturpark er ret fladt og bebygget med klyngehuse, mens landskabet mod nord er kuperet og åbent med en højderyg i øst-vestlig retning. Mod syd ligger Søllerød Kirkeskov, som er ret kuperet med dybe dale og et par opstemte søer.

Også syd for Kirkeskoven er området omgivet af bebyggelse med villaer.

1.3 Skoven

Kirkeskoven er domineret af ældre bøgebevoksninger, men har også bevoksninger af yngre og mellemaldrene bøg samt indblanding af birk, ær, lærk og douglasgran. Selvforyngelse sker let i den frodige muldbund, og specielt bøg og ær forynger sig villigt.

Moserne med ask er ramt af aske toptørre, og de fleste af askene er gået ud. En del af træerne er hentet ud, mens en del døde ask er efterladt til naturligt henfald.

undefined

Kort 2:Kortet viser særligt beskyttet skov

 

1.4 Natur

I Rygård findes store overdrev, der har været plejet med græsning i en lang årerække. Der findes desuden flere søer i området, både naturlige søer og søer der er skabt ved opdæmning.

Markarealerne i omdrift drives økologisk og producerer vinterfoder til vildtet i dyrehaven.

Kirkeskoven gennemskæres af Søllerød Ådal med "Degneengen" og "Den Indre Sø". Udover den naturlige vandtilstrømning forsynes ådalen med vand fra en afværgepumpning ved Nærum Kildeplads. Degneengen er i den forgangne planperiode blevet ryddet for tilgroning af især pilebuske og rødel. Der har i perioder ikke været tilstrækkeligt græsset til at forhindre tilgroning, og der er derfor potentiale til at forbedre naturindholdet i skoven ved at gøre en indsats her.

Oksemosen er flere gange blevet ryddet for træer og buske i bredzonen, men er nu vokset til igen.

Der er almindeligt forekommende arter i områderne. Herudover er der registreret rødlistearter, baseret på observationsdata i perioden 1992-2015.

I Søllerød Kirkeskov er fundet de rødlistede svampe; blåkødet slørhat, børstepigsvamp, dunhammer-spatelhat, flammeporesvamp, gulnende skørhat, Gymnopilus sapineus, hasselporesvamp, klidhat, kobberrød lakporesvamp, kroghåret spejlporesvamp, krusblad, kul-skørhat, lamel-rørhat, lilla skørhat, løv-tjæreporesvamp, rød birke-rørhat, silke-ridderhat, stinkende fladhat, violetkødet mælkehat og silkehåret posesvamp.

I Rygård ses sommerfuglene det hvide w og seksplettet køllesværmer. Her er desuden grøn frø og hare.

1.5 Kulturmiljø

I Søllerød Kirkeskov findes spor fra flere markfelter i form af agerskel. Desuden findes der et stort antal hulveje.

En meget udjævnet gravhøj og en skåltegnssten fra Bronzealderen findes i skoven.

1.6 Friluftsliv

En stor del af Søllerød Kirkeskov er omkranset af villabebyggelse og bliver i høj grad brugt af de lokale beboere.

Man må hér gå med hunden løs, under kontrol, og der er frit fiskeri i skovens søer. Bålpladsen ved den centrale Indre Sø i Kirkeskoven er et populært område for de lokale børnehaver.

Bålpladsen fungerer samtidig som ”lille lejrplads”, hvor der kan overnattes i 2 nætter.

Rygård bliver i høj grad brugt af lokale til forskellige rekreative aktiviteter, ikke mindst de mange golfspillere i Søllerød Golfklub. Der findes desuden en lille lejrplads på sydsiden af Rygård Fredskov og en bålplads ved Oksemosen. Holte Skiklub trækker langrendsløjper på Rygård, når der er tilstrækkeligt med sne.

Begge områder er meget benyttede af ryttere, og der er en fast orienteringsbane for børn (Findvej-spor) i Kirkeskoven, udarbejdet af Holte Orienteringsklub.

Der ligger 5 skoler og et tilsvarende antal institutioner i en radius på tre kilometer. omkriKirkeskoven og Rygård.

Parkeringspladser findes ved Øverødvej, Gammel Holtevej samt på ved Øverødvej.

De grønne stier ejes og forvaltes af Rudersdal Kommune.

Rygård og Søllerød Kirkeskov ligger i nær tilknytning til Rude Skov. For at tydeliggøre mulighederne for at opleve naturområderne på tværs, er den tidligere turfolder om Rygård og Søllerød Kirkeskov i 2016 blevet sammenlagt med folderen om Rude Skov under et til en ”miniguide”, som findes i tryk og på Naturstyrelsens hjemmeside.

2. Mål og planer

2.1b Overordnede målsætninger

I området prioriteres særligt landskabet højt, og det nuværende åbne landskab i den nordlige del af området bevares.

Friluftslivet prioriteres ligeledes højt, og mulighederne for brugen af arealerne understøttes.

Skovdriften prioriteres ikke højt i området, men skoven drives fortsat med henblik på bevaring af løvskoven.

Ligeledes prioriteres de kulturmæssige og naturmæssige værdier mindre højt i området.

2.1c Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode og langsigtede tiltag til gennemførsel efter 6 år samt tiltag som kan gennemføres i planperioden, såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Indenfor den førstkommende 6-årige periode gennemføres følgende tiltag:

  •  Ådalen i afdeling 152 og 162 ryddes for vedplanter og afgræsses efterfølgende.

 Følgende tiltag kan gennemføres inden for planperioden, hvis der kan opnås finansiering:

  •  Der ryddes for vedplanter i bredzonen omkring søen i afdeling 552 i kombination med efterfølgende afgræsning.
  • Hulvejene i området opmåles og lægges på digitale kort.
  • Der kan arbejdes for åbning af rørlagte vandløbsstrækninger i området

undefined

Kort 3: Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag.

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her (pdf)

 

2.2 Landskabsplan

Rygård er fredet som et åbent landskab med levende hegn og små skovholme, der har til hensigt at dække for udsigten til den omkringliggende bebyggelse. Området drives fortsat i planperioden med økologisk landbrug i omdrift og afgræsning, således at landskabet holdes lysåbent.

I Kirkeskoven der et mere kuperet terræn, og det landskabsmæssige fokus er, at sikre det åbne udkig ved søerne i skoven. Desuden er der planer om, at ådalen i afdeling 152 og 162 ryddes for vedplanter og efterfølgende afgræsses.

undefined

Kort 4:Kortet viser den langsigtede landskabsplan.

 

2.3 Naturnær skovdrift

Søllerød Kirkeskov er udlagt til skovudviklingstype 13. Det vil sige, at der arbejdes for en bøgedomineret skov med en indblanding af ær på op til 20 % og en samlet indblanding af douglasgran, lærk og rødgran på op til 40 %.

Desuden kan der være en mindre indblanding af andre hjemmehørende træarter. De gamle bøgebevoksninger vil være under foryngelse i perioden, hvor bevoksningerne forynges gruppevist med bøg samt ær, der har en god form.

De gamle nåletræer som lærk og douglasgran bevares som frøkilder og for at skabe variation i bevoksningerne.

De små skovklatter på Rygård er udlagt som skovudviklingstype 12, bøg med ask og ær samt 41, birk med skovfyr og gran.

undefined

Kort 5: Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan.

 2.4 Naturpleje

Afgræsningen på arealerne i Rygård fortsættes i planperioden. Der kan både afgræsses med kreaturer, heste og får, og græsningstrykket skal øges. Hvis der kan opnås finansiering, ryddes Oksemosen i afdeling 552 for opvækst i planperioden              

Degneengen i afdeling 152 og 162 ryddes for vedplanter og afgræsses efterfølgende for at undgå, at tilgroningen af arealerne fortsætter.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

 

 2.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Hulvejene i Søllerød kirkeskov holdes fri for tilgroning. Desuden opmåles og indtegnes hulvejene på digitale kort, hvis der kan opnås finansiering til dette.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her

(pdf)

 

2.6 Friluftsliv

I Søllerød Kirkeskov er den store bålplads ved den indre sø udpeget som facilitetszone, hvor faciliteterne kan bibeholdes og vedligeholdes, og hvor der kan anlægges nye faciliteter.

I Rygård er parkeringspladsen ved Øverødvej samt bålpladsen ved Oksemosen udlagt som facilitetszoner. Desuden er golfbanen i den nordlige del af Rygård udlagt som facilitetszone.

De resterende områder er udlagt til friluftszoner.

undefined

Kort 6: Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.


3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Arealerne er ikke beliggende i et Natura-2000-område.

3.2 §25 - særlig naturmæssig værdifuld skov

Følgende arealer er registreret som naturmæssigt særlig værdifulde skove:

Skovnavn

Type

§25 Beskrivelse

Antal

Areal

Rygård

10c

Egedomineret skov med stor strukturel variation

1

0,7

Rygård

12a

Løvskov med stor strukturel variation

1

1,6

Rygård

6c

Ældre tilgroningsskov

2

3,7

Rygård

9b

Bøgedomineret skov med stor strukturel variation

3

3,3

Søllerød Kirkeskov

9b

Bøgedomineret skov med stor strukturel variation

5

5,1

 Hovedtotal

 

 

12

14,4

 

3.3 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3-beskyttede overdrev. Desuden er Degneengen i Kirkeskoven samt områdets søer beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3.

3.4 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Rudersdal Kommune nævner Søllerød Kirkeskov og Rygård som vigtige naturområder og rekreative områder.

3.5 Fredninger og vildtreservater

Arealerne i Søllerød Naturpark er fredet efter Fredningsnævnets afgørelse af d. 25. maj 2016 med reg.nr. 08172.00. Fredningens formål er at sikre og forbedre de sammenhængende åbne landskaber, at bevare og forbedre de natur- og kulturhistorieske værdier og det karakteristiske landskabsbillede, samt at muliggøre, sikre og regulere offentlighedens ret til færdsel, ophold og rekreativ udnyttelse af dele af områdets arealer og muliggøre naturpleje og – genopretning.

3.6 Drikkevandsinteresser

Søllerød Kirkeskov og Rygårdligger i et område med storedrikkevandsinteresser. I Søllerød Kirkeskov har Rudersdal Forsyning et vandtårn i afdeling 164.

3.7 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.8 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt områder efter naturskovsstrategien.

3.9 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i området.