Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter fortidsmindet Vestvolden.

Vestvolden er et militært voldanlæg opført i 1888-92, der indgår i Københavns Land- og Søbefæstning, der desuden omfatter en række land- og søforter, batterier samt flere oversvømmelsesanlæg.

Vestvolden er befæstningens vestfront, næsten 15 km lang og den strækker sig fra Køge Bugt i syd til Utterslev Mose i nord.

Langs det meste af voldens vestside løber Motorring 3.

Mod østsiden og nordvestsiden er volden omkranset af bebyggelse.

Vestvolden strækker sig over fire kommuner: Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune og Brøndby Kommune. En stor andel af arealerne plejes af beliggenhedskommunerne.

Vestvolden er udførligt beskrevet i Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden, som findes her.

undefined

Kort 1: Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

Areal i hektar

Andet løvtræ

Lysåbne

Total

Vestvolden

1,2

289,2

290,4

Tabel 1: skovarealer. 

 

Areal i hektar

 

Krat

Søer m.v.

Slette

Ager

Vej

Andet

Total

Vestvolden

87,1

21,9

62,3

13,9

8

96

289,2

Tabel 2: Lysåbne arealer.

Ovenstående tabeller viser arealanvendelsen på Vestvolden, der primært består af lysåbne arealer.

1. Status

1.1 Jordbundsforhold

Området, hvor Vestvolden befinder sig, består af moræneler. Derudover findes lerjord i den del af Vestvolden, der befinder sig i Brøndby og Hvidovre Kommuner.

1.2 Landskab

Volden blev anlagt i et åbent landbrugslandskab mere end fem kilometer til de yderste forstæder i datidens København. Storbyen har for længst indhentet volden, men fragmenter af det gamle, åbne landskab er bevaret ved Kalveboderne, Brøndbyskoven, Avedøresletten, Espelunden, Kagsmosen og Utterslev Mose.

Volden og de tilhørende lejre ved Ejby og Glostrup, Militærstationen, Avedøre Flyveplads og Avedøre­lejren med eksercerplads omfatter store arealer, og områdets landskabelige interesser er i meget høj grad knyttet til Vestvolden som landskabselement.

Samspillet mellem det kunstige højdedrag (forsvarsvolden) med vold­alléens grønne korridor er kontrast til resterne af den flade, skovfattige Vestegn med de do­mi­ne­ren­de poppelhegn, som endnu er bevaret omkring Avedøresletten.

En del af Avedøresletten er udlagt som landskabeligt interesseområde, hvor landskabernes karakteristiske træk bevares og plejes. Avedøresletten er udlagt som landbrugsareal af sekundær interesse.

1.3 Skoven

Vestvolden har i dag ingen skovdriftsmæssig betydning. Rydninger og udtyndinger foretages hvor det tilgodeser hensynet til fortidsminderne og friluftlivet.

undefined

Kort 2: Kortet viser særligt beskyttet skov

1.4 Natur

Området er lokalt et meget vigtigt naturområde, men der er ikke registreret særlige arter eller naturtyper. Selve voldgraven (fæstningskanalen) er udpeget som et beskyttet vandløb.

Avedøre sletten, volden langs Sletten og forlandet foran Sletten plejes ved fåreafgræsing.

Vestvolden fungerer som spredningskorridor, hvor eksisterende naturområder og småbiotoper bevares.

1.5 Kulturmiljø

Vestvolden er udpeget som kulturhistorisk interesseområde. I de kulturhistoriske interesseområder skal kulturmiljøer, karakteristiske kulturspor og kulturbetingede landskabstræk bevares.

De kulturhistoriske interesser er knyttet til Vestvolden som historisk forsvarsværk. De kulturhistoriske interesser er primært bevaringen af de historiske anlæg og strukturer, og sekundært at sikre og forbedre offentlighedens mulighed for at opleve det historiske monument.

1.6 Friluftsliv

Selve volden giver gode muligheder for det uorganiserede friluftsliv. Det organiserede friluftsliv findes hovedsagelig uden for selve voldområdet.

Voldgaden er en del af en national stirute, der strækker sig fra Gedser til Helsingør. I den forstand har Vestvolden rekreativ værdi for det uorganiserede friluftsliv på såvel det nationale som det regionale niveau. Der er belysning på voldgaden og en ensartet rulleskøjtevenlig asfaltbelægning på hele voldgaden.

På lokalt niveau har volden især værdi for børn og unge som arena for leg og som mål for forskelligartet opdagelsesfærd, og der er mange, der går tur på volden, både på selve voldgaden og ad trådte stier på voldens gamle kommunikationsveje, på voldkronen og bærmestierne.

Opholdspladser med borde/bænke findes overvejende på de åbne områder, og ved Islevholm findes et friløbs­område for hunde.

Vestvolden har stor variation i udtrykket. Natur, historiske anlæg og åbne områder med ryddet beplantning kommer til syne og sætter gang i fantasien, til den historiske vold i Rødovre, hvor beplantningen er ryddet på en 600 meter lang strækning, og således bragt tilbage til sit oprindelige udtryk. Vol­den giver også gode muligheder for ro og fordybelse.

I de gamle bygninger er der nogle steder etableret tilbud: Oplevelsescenter Vestvolden i Ejbybunkeren, der formidler Vestvolden og danner udgangspunkt for historiske vandringer. Derudover er der udstillinger i artillerimagasinet og fredskrudtmagasinet i Rødovre og muligheder i Avedørelejren med filmbyen og Cirkusmuseet.

Der er udpeget fiskepladser syd for Gl. Køge Landevej, ved Islevholm og ved Frederikssundsbanen.

Der findes desuden flere lokale friluftstilbud i form af spejderhytter bag voldterrænet nord for Holbækmotorvejen og foran glaciset ved Hvidsværmervej samt på de tilliggende arealer uden for det fredede område.

2. Mål og planer

2.1a Overordnede målsætninger

Da Vestvolden er et kulturminde, er det kulturmiljøet, der har højeste prioritet. Friluftslivet prioriteres også. Skovdrift, naturpleje og landskabspleje bruges til at understøtte kulturmiljøet og friluftslivet.

2.1b Planlagte tiltag

Der er ikke taget beslutning om tiltag i forbindelse med denne driftsplan. Der henvises i stedet til Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden.

2.2 Landskabsplan

Der henvises til Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden.

2.3 Naturnær skovdrift

Der henvises til Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden.

Der er ikke udlagt skovudviklingstyper for arealet.

2.4 Naturpleje

Der henvises til Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden.

2.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der henvises til Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden.

2.6 Friluftsliv

Der henvises til Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden.

Hele arealet er udlagt til facilitetszone.

undefined

Kort 3: Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ingen Natura-2000 udpegninger.

3. 2 §25 - særlig naturmæssig værdifuld skov

Følgende arealer er registreret som naturmæssigt særlig værdifulde skove:

Skovnavn

Type

§25 Beskrivelse

Antal

Areal

Vestvolden

5c

Dyrehave, græsningsskov o.l.

3

9,3

Vestvolden

6c

Ældre tilgroningsskov

16

29,9

 

 

 

19

39,2

 

3.3 § 3 områder

Selve voldgraven er udpeget som et beskyttet vandløb. Der er ikke registreret yderligere § 3 natur i området.

3.4 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Avedøre Sletten er i kommuneplanen beskrevet som et postmilitært slettelandskab. Området indgår som et væsentligt element i ”Fingerplanen”. I kommuneplanen omtales området som et vigtigt rekreativt areal.

3.5 Fredninger og vildtreservater

Alle arealerne er omfattet af fredningen af Vestvolden, reg.nr. 07878.00, OFN-kendelse af 28. juni 1996. Vestvoldsfredningen har til formål at bevare fæstningsanlægget og forbedre oplevelsen af de kulturhistoriske værdier. Den skal videre bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier, fastholde og sikre offentlighedens ret til at færdes i området og regulere anvendelsen til almene fritidsformål.

3.6 Drikkevandsinteresser

Vestvolden ligger i et område med mindre drikkevandsinteresser.

3.7 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.8 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt områder efter naturskovstrategien