Sammenlægning af enheder

Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen Midtsjælland, tidligere Vestsjælland, overtaget naturarealer på i alt 1.050 hektar fra den tidligere enhed Østsjælland, som ved sammenlægningen er blevet nedlagt. Enhedens samlede areal er nu på 6.580 hektar.

De overdragne arealer omfatter Greve og Roskilde Skovene samt Køge arealerne.

Greve skovene består af nyere skove, med Karlstrup Skov som den ældste. De øvrige skove er skove under etablering/skovrejsning: Greve Skov, Solhøj Fælled, Tune Skov og Kildebrønde Skov. Formålet med skovrejsningerne er at beskytte grundvandet, etablere nye rekreative skov- og naturarealer samt producere træ. Skovene rummer også lysåbne naturarealer som eng, mose, overdrev og slette.

Roskilde Skovene består af to bynære skove: Gulddysse Skov og Himmelev Skov. Begge skove er etableret for at beskytte grundvand og for at skabe rekreative skov- og naturarealer tæt på Roskilde by. Skovene rummer også et større sletteareal.

Køge arealerne består af en række naturarealer: Øer i Køge Bugt, Regnemark, Areal ved Køge Bugt (ved Vallensbæk Havnevej) og Ramsø. 

Yderligere beskrivelse af områdeplanerne for arealerne findes her:

 

Arealanvendelse og -sammensætning

Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen Vestjylland pr. 1. januar 2019, udgør 6.580 hektar, hvilket er ca. 66 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen Midtsjælland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

 

Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen Midtsjælland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen.

Arealsammensætning

Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.

Enhedens andel af løvtræ er steget yderligere ved overdragelsen af Greve og Roskilde skovene, som begge hovedsageligt består af bøge- og egetræer. Andelen af lysåben natur er steget ved overdragelse af Køgearealerne, som rummer større arealer med klit, strandbred og strandeng, og derudover søarealer, eng, overdrev og mose.