Driftsplanændringer for Rødkær Enge

 Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Rødkær Enge.

  • Gammel hegnstråd og gammelt skur fjernes.
  • Gl. træbro demonteres aht. offentlighedens sikkerhed.
  • Sitka og thuja fjernes på sigt, og at arealet sættes under græsning, såfremt vi kan finde en forpagter. 

Ændring i driftsplan Rødkær Enge

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen Søhøjlandet har pr. 1. juli 2020 erhvervet et nyt areal, som ligger i nær tilknytning til Silkeborg Sønderskov. Anvendelsen har langt tilbage i tiden været ager/eng. Nu fremstår arealet som højstammet og meget artsrig blandskov på fugtig bund/skovmose, med en væsentlig andel liggende, dødt ved. Det er tydeligvis tilplantet i sin tid, idet der er afgrænsede holme af fx thuja og SGR. En hurtig registrering gav 22 arter af træer og buske, heraf langt hovedparten hjemmehørende løv.

Arealet er registreret som §3 mose, og gennemskæres øst-vest af et beskyttet vandløb som afvander til Sugebækken. Endvidere findes lille vandhul.

Ændringer i driftsplanen

Formålet med erhvervelsen er arrondering, idet arealet mod nord, øst og syd grænser op til Naturstyrelsens arealer. Gammel hegnstråd vidner om, at der tidligere har været etableret afgræsning af engene mod øst og syd, men ikke i skovmosen. Det vil være oplagt at inddrage dette areal i en eventuel fremtidig græsningsdrift af engene og derved understøtte, at der etableres en strukturel divers og artsrig overgang fra de lysåbne enge til skovmosen.

Området udlægges som friluftszone. 

 

Kort over det erhvervede areal nær Silkeborg Sønderskov.

 


Kortet viser Naturstyrelsens område nær Silkeborg Sønderskov, samt det nyerhvervede areal.