Driftsplanændring for Buskmose Skov

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Buskmose Skov.

  • Fjernelse af brønde og tilpropning af grøfter.
  • Etablering af skrab-rende og fang-grøft.
  • Knusning/opgravning af eksisterende dræn.
  • Engarealet vil fortsat skulle bortforpagtes, det forventes at området markeret på Bilag 2 vil blive vandpåvirket, med åbent vandspejl i perioder.

 

Ændringer i driftsplanen for Buskmose Skov

Baggrund for ændringen

Naturlig hydrologi på engarealet Tustoft Maj beliggende i Buskmose Skov, ønskes genskabt til fordel for engflora, insekter og padder, herunder stor vandsalamander.

Ændringer i driftsplanen

Formålet med denne driftsplanændring er at fremme biodiversiteten og de generelle levevilkår for arter på våde engområder, genskabes den naturlige hydrologi på den østlige del af Tustoft Maj.

Ved fjernelse af eksisterende drænbrønde (5 steder) + prop i eksisterende grøfter (4 steder), lukning af eksisterende drænrør (3 steder), samt etablering af én fang-grøft og én skrab-rende, vurderer Naturstyrelsen Sønderjylland at kunne hæve vandstanden, således at et areal svarende til det på Bilag 2, markerede område, vil blive yderligere vandpåvirket end det er tilfældet i dag. Det forventes at der inden for det markerede areal, i perioder vil stå blankt vand og at randende ud til markeringen da vil være vandpåvirkede i varierende grad. Dette til gavn for engflora, insekter og padder, herunder stor vandsalamander.

Vandstandshævning i den vestlige del af Tustoft Maj, er ikke aktuelt, da dette vil kunne påvirke private landbrugsarealer. Der er tilløb til Tustoft Maj fra landbrugsarealerne vest for, og afløb mod nord til Buskmose. 

Fjernelse af brønde og tilpropning af grøfter (Bilag 3)

Punkt 1-4: Her ønskes eksisterende drænbrønde fjernet og de tilløbende grøfter i skoven ønskes tilproppet i 6-8 meters længde, så vandet vil kunne strømme ud over terræn på engen. Det påtænkes at bruge jorden fra de opkastede volde på grøfternes kanter, til propperne.

Punkt 5: Her er tale om en drænbrønd på arealet, der ønskes fjernet.

Skrab-rende og fang-grøft (Bilag 4)

Skrab-renden i forbindelse med fjernelse af brønd og tilpropning af grøft ved punkt 4 på bilag 3, ønskes etableret for at lede det overstrømmende vand over den lille forhøjning foran. Her er tale om en skrab-rende på ca. 15 meter, med en dybde på maks. 30-40 cm (sandsynligvis kun ca. 25 cm). Det overskydende jord herfra ønskes udlagt langs renden i et lag på maksimalt 30 cm, tilpasset terrænet.

Fang-grøften ønskes etableret ved arealets vestlige kant, ca. vinkelret på den eksisterende grøft. Dette for at fange vandet og lede det ned i grøften, for at sikre at vandafledningen fra anden mands jord ikke påvirkes af projektet. Det overskydende jord herfra, ønskes udlagt langs fang-grøften, i et lag på maksimalt 30 cm, tilpasset terrænet. Fang-grøften vil blive ca. 20 meter lang, med en dybde på 40-50 cm.

Knusning/opgravning af eksisterende dræn (Bilag 5)

Det eksisterende dræn, der går fra østenden af arealet til samlebrønden ved den eksisterende grøft, ønskes knust eller helt fjernet 3 steder á ca. 5 meters længde. Det eksisterende dræn ligger i ca. 70 cm dybde.

 

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Udstrækning.

Bilag 3 - Fjernelse af brønde + tilpropning af grøfter.

Bilag 4 - Fang-grøft og skrab-rende.

Bilag 5 - Knusning/opgravning af eksisterende dræn.