Driftsplanændring for Fredshule

Følgende ændring er lavet i driftsplanen for området Fredshule

  • De erhvervede arealer vil blive afgræsset sammen med Naturstyrelsens eksisterende areal.
  • Det kan overvejes om arealet forsøgsmæssigt skal afgræsses som helårsgræsning.
  • Arealet udlægges som friluftszone.

 

Ændring i driftsplan for Fredshule

Baggrund for ændringen

I forbindelse med Naturinitiativ-bevillingen har Naturstyrelsen opkøbt 23 hektar omdriftsjord beliggende omkring overdrevsarealet Fredshule, syd for Haderslev.

Formålet er, at udvide de eksisterende overdrevsarealer i Fredshule, genskabe naturlig hydrologi inklusiv vandhuller til padder, samt skabe bedre rammer fo publikumsbesøg på arealet.

Arealet fremstår i dag som mindre markparceller omkranset af levende hegn. Størstedelen af de levende hegn består af hjemmehørende arter med partier af sitkagran.

Ændring i driftsplanen

Der tages jordprøver for at få overblik over delområdernes potentiale for hurtigt at udvikle sig til overdrev.

Området samhegnes med den eksisterende hegning og afgræsses med kvæg af hårdfør race og evt. heste.

Etablering af ny parkeringsplads mod syd med skærmende beplantning.

Opblødning af eksisterende skovbryn og læhegn ved skovning, kombineret med plantning af busketter på omdriftsarealerne for at opløse skel mellem bevoksninger og lysåbne arealer.

Opvækst i de stejle slugter søges delvist ryddet for at fremme overdrevsvegetation. 

Fritlægning af tre rørlagte vandløb.

Lukning af dræn hvorved der skabes 5-10 tidvist vandfyldte lavninger.

Kort over tilkøbte arealer (markeret med blå).