Driftsplanændring for Rugbjerg Plantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Rugbjerg Plantage.

  • De tre åbne arealer afgræsses efter udbud.

 

Ændringer i driftsplanen for Rugbjerg Plantage

Baggrund for ændringen

Tre åbne hede- og mosearealer i Rugbjerg Plantage er i risiko for at gro til i træ- og buskvegetation. Græs- og urtevegetationen er ikke blevet plejet på de to nordlige mosearealer, hvilket har medført, at en varieret mosevegetation er blevet erstattet af høj og tæt græspels. På den sydligt beliggende hede er lyngen ved at blive erstattet med græs.

Formålet med planændringen er at forbedre biodiversiteten på de tre arealer ved at reducere den tætte græspels i moserne og fremme lyngens udvikling på heden. Desuden er formålet på en naturnær måde at undgå tilgroning med træer og større buske.

På de åbne arealer nedskæres træagtig opvækst regelmæssigt og bevoksningerne drives som produktionsskov udlagt som skovudviklingstype 81 - skovfyr, birk og rødgran.

Nordøstmosen består af et tidligere afgræsset moseareal mod nord, et vandhul samt mod syd af to åbne og fugtige bevoksninger med nål og eg. Hovedparten af arealet er skovudviklingstype 93 - skoveng.

Nordvestmosen består af fire forbundne moser mod vest og en mose med et vandhul mod øst adskilt af to mindre bevoksninger med eg og nål. Hovedparten af arealet er beskyttet som hhv. § 3 mose og hede.

Sønderhede er en åben og tør hede med fristående skovfyr samt en mindre egebevoksning mod sydvest. Hovedparten af arealet er beskyttet som § 3 hede.

Ændringer i driftsplanen

Alle tre områder indhegnes og afgræsses med kvæg af hårdfør race evt. heste. Tilgroede § 3-arealer frilægges ved skovning og pletvis knusning, og bevoksningerne strukturhugges for at skabe mere varieret natur.

I Nordøstmosen fjernes størstedelen af den yngre plantede egebevoksning for at øge biodiversiteten ved maksimal variation, herunder fritstilling af nogle egetræer. Derudover skabes der indsigt til det græssede område fra parkeringspladsen syd for.

På hedearealet etableres drikkevandsboring til dyrene.

 Indtegningerne på kortet viser de tre områder, der fremover vil blive afgræsset efter udbud.