Biodiversitet på arealerne efter stormfald

Naturstyrelsens skovbevoksede arealer drives efter principperne for naturnær skovdrift, hvor der bl.a. tages ekstra hensyn til biodiversiteten.

Efter stormfald i det aktuelle omfang vil mængden af dødt ved stige på de stormfaldsramte arealer de første år. Dette skyldes til dels, at der ved oparbejdningen efterlades minimum fem træer pr. ha til naturligt henfald. Dertil kommer ekstra dødt ved i form af knækkede opretstående træer, blotlagte rødder, grene, rodtriller og andre efterladenskaber. Herudover vil der, i de kommende år efter stormfaldet, være et større antal randtræer der går ud, som følge af vindeksponering, spredt stormfald, udtørring samt insekt- og svampeangreb. En ikke ubetydelig del af disse træer vil ikke blive oparbejdet, da deres forekomst ofte er meget spredt. Ved spredt fald af løvtræ oparbejdes kun meget få værdifulde træer, ligesom spredt fald i skovfyr kun undtagelsesvist oparbejdes. Spredt fald i nåletræ oparbejdes i det omfang, det er økonomisk rentabelt.

Læs mere om flersidige hensyn ved oparbejdning af stormfældet træ

Pionerarter, som foretrækker blotlagte flader, vil få forbedrede vilkår i de første år efter stormfladet. Der vil ske en markant stigning i mængden af urter. En stor del af insektfaunaen vil få forbedrede vilkår – varme blotlagte flader, større mængder af blomstrende urter m.m. Antallet af fuglearter tilknyttet de lidt ”rodede” kultur- og stormfaldsflader (bl.a. tornskader, bynkefugl, natravn) er generelt større end i den sluttede nåletræ højskov. Der vil omvendt ske en forværring for arter tilknyttet den gamle og klimatisk mere stabile nåleskov – typisk mosser, svampe og laver samt visse fugle (bl.a. fuglekonge, sortmejse og stor flagspætte). Der vil dog fortsat være denne typer bevoksninger selv i de stærkt stormpåvirkede skove.

Endelig vil det ændrede træartsvalg på langt sigt medføre betydeligt forbedrede vilkår for biodiversiteten. Som det fremgår af de skovvise planer, vil løvskovsandelen stige markant – om end der på visse arealer vil være en mellemafgrøde i form af f.eks. skovfyr. Hertil kommer værdien af mere dødt ved generelt.

Derfor vil stormfaldet – og de efter stormfaldsplanen iværksatte tiltag – betyde en stigning i biodiversiteten. Både på kort og på langt sigt.