Sammenlægning af enheder

Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen i Storstrøm overtaget naturarealet Nordskoven på i alt 53,2 hektar fra den tidligere enhed Vestsjælland, i dag Midtsjælland. Enhedens samlede areal er nu på 4.090,8 hektar.

Nordskoven ligger nord for Slagelse og er enhedens nordligste areal. Nordskoven er et bynært skovrejsningsprojekt, hvor formålet er at skabe et skov- og naturområde til glæde for borgere, skoler, foreninger m.fl., og samtidig skal skoven beskytte grundvandet, mindske risiko for oversvømmelser og styrke biodiversiteten.

 

Arealanvendelse og -sammensætning

Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen Storstrøm pr. 1. januar 2019, udgør 4.090,8 hektar, hvilket er ca. 41 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen Storstrøm. Arealet, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

 

Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen Storstrøm. Arealet, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen. 

 

Arealsammensætning

Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.

Som det fremgår af diagrammet, udgøres størstedelen af Storstrøms arealer af lysåben natur. Arealerne omfatter et bredt spekter af lysåbne naturtyper spændende fra kystnære strandenge bl.a. Avnø og Dybsø ved Sydsjællands dobbeltkyst, de flade strangeenge på Nyord og Ulvshale, over små skovmoser, kalkrige orkide overdrev på Møn og ferske enge f.eks. ved Bøtø. De skovbevoksede arealer er langt overvejende løvtræ, med en lille nåletræsandel, som hovedsageligt findes i skovene ved Nykøbing.