Hugst, kulturer og bevoksningspleje

Indledning

Hugst, kulturer og bevoksningspleje i pdf-format

Ved driftsplanlægningen fastlægges centrale parametre som den samlede hugst i den 15-årige planperiode, niveauet for nye skovkulturer, plejen af naturarealer, pleje af fortidsminder, omfanget af nye friluftsfaciliteter mv.

I nærværende kapitel er der fokus på rammerne for de næste 15 års hugst og foryngelse. En ramme som indgår i den årlige planlægning på enheden blandt andet i forbindelse med hugstplanlægning og kulturindsats.

Helt overordnet er det målet, at skovdriften sker bæredygtigt – det vil blandt andet sige, at der på lang sigt sikres balance i aldersklassefordelingen, i tilvækst og hugst og at dyrkningsgrundlaget forbedres. Dette sikres gennem Naturstyrelsens generelle retningslinjer og årlig opfølgning. Der sker kontrol af dette som følge af styrelsens certificering i henhold til FSC og PEFC-standarderne.

Kapitlet er opdelt i tre afsnit og kan sammenfattes i følgende:

  • Grundlag for beregning af vedmasse og hugst:Taksationen viser, at de tidligere højde-vedmasse kurver kan anvendes uændret for bøg. Der er ikke takseret i andre træarter, hvor der tages udgangspunkt i målinger ved den sidste driftsplanlægning for 15 år siden.
  • Status, tilvækst og hugst: Aldersklassefordelingen for løvtræ viser, at der er en relativ stor andel af ældre løvskov på 120 år og derover samt på 40 – 69 år. For bøg, eg samt andet løvtræ indgår betydelige arealer med yngre bevoksninger på op til 29 år.  Fordelingen i nåletræ viser en ujævn aldersklassefordeling, hvor aldersklassen for rødgran 30-49 er stor jævnfør genplantning efter stormfald i 1967. Andelen med helt unge arealer er mindre, som følge af praksis om begrænset anlæg af nye nåletræ bevoksninger.
  • Den planlagte hugst resulterer for alle løvtræarterne i en opsparing i den samlede stående masse. Således går for eksempel bøg fra 220 m3/ha i planperiodens start til 245 m3/ha i planperiodens slutning. I nåletræ reduceres vedmassen fra ca. 34.000 m3 til ca. 27.000 m3. Samlet set øges vedmassen pr. ha fra 160 til 185 m3 pr. ha, svarende til 15 pct. øgning. Den samlede opsparing på enheden skal dog sammenholdes med aldersklassefordelingen ligesom der ikke er korrigeret for arealændringer ved opgørelsen.  
  • Foryngelse og skovudvikling: Med naturnær skovdrift sker udviklingen frem mod den ønskede skovudviklingstype[1] langsommere og mere glidende end i det tidligere renafdriftssystem. Overgangen vil således ske med gradvis træartsskifte over en eller flere trægenerationer. Med de planlagte foryngelser vil 45 % af det skovbevoksede areal have nået sin langsigtede skovudviklingstype efter den kommende 15 årige planperiode. Eg er den primære træart i de ønskede skovudviklingstyper og indgår derfor i 78 ha af en samlet foryngelse på 105 ha. Udover eg satses der på lind og ær samt birk hvorimod 1/4 af de ca. 90 hektar gran med tiden vil blive konverteret til nåletræ blandingsbevoksninger, løvtræ eller lysåbne naturarealer.

 

Grundlag for beregning af vedmasse og hugst

Hugstberegningen er en konsekvensberegning af, hvor meget træ der står i skoven, hvor meget skoven gror og de valgte behandlingsmetoder - som igen bygger på de generelle retningslinjer for naturnær skovdrift. Tidligere indeholdt en driftsplan for en skov normalt en oversigt over hvilke bevoksninger, der i den kommende planperiode skulle forynges og, hvad der skulle plantes og hvornår. Men som konsekvens af beslutningen om at konvertere statens skovdrift til et naturnært skovbrug, søges renafdrifter så vidt muligt helt undgået. Og derfor giver dette afsnit en overordnet ramme for hugst og foryngelsesindsatsen i den kommende periode og ikke som tidligere en detaljeret lokalitetsfastsat indsats.

På enheden er bevoksninger med nåletræ særligt udsatte for stormfald og der anvendes derfor renafdrifter i stedet for skærmstillinger ved foryngelserne.

Grundlaget for beregning af vedmasse, tilvækst og hugst er ajourføringer af arealanvendelser og bevoksningsforhold. Det sker gennem markregistrering og taksation, som giver anledning til justering af eksisterende bevoksningsdata i planlægningsværktøjet Proteus samt af vækst- og hugstmodeller.

Skovene på enheden er gennemgået med en vurdering af bevoksningsforhold og en ajourføring af nye foryngelsesarealer. Der er anvendt luftfotos som grundlag.

Vedmasse på skovrejsningsarealer er fastlagt udfra en ny vurdering af bevoksningsforholdene ved driftsplanlægningen. Desuden er i ældre skov korrigeret for de seneste års hugst af udgåede ask .    

I den efterfølgende taksation er der lavet stikprøver for at fastlægge vedmasse-niveau for træarten bøg,  der er blandt hovedtræarterne på enheden. Der er gennemført taksation med målinger i 24 bevoksninger.

Der er ved de tidligere driftsplanlægninger fastlagt en højde-vedmassekurve for bøg på enheden. Taksationen viser, at de tidligere højde-vedmasse kurver kan anvendes uændret for de takserede træarter.

Beregninger af højder, diametre, stamtal, vedmasse, tilvækst og hugst tager udgangspunkt i træartsvise formtal samt tilvækst- og hugstmodeller. Bevoksninger som er underlagt særlige hensyn tages ud af hugstberegningerne. Særlige hensyn kan for eksempel være bevoksninger udpeget som urørt skov. 

For yngre bevoksninger beregnes en årlig hugst svarende til den gennemsnitlige årlige udtynding af bevoksningerne. For ældre bevoksninger beregnes en hugst hvert femte år ved konvertering til ny skov. For gran over 40 år beregnes hugst ved renafdrifter med udtag af 75 pct. af vedmassen og for ædelgran over 50 år med udtag af 50 pct. af vedmassen.  

Et eksempel på den anvendte hugststyrke er for bøg givet i tabel 1. Indtil bøgen når 84 år er beregningerne baseret på normal tynding hvorefter der for bevoksninger mellem 85 og 94 års alder gennemføres tre hugster med hver 11 pct. af vedmassen. For 95 - 104 år 14 pct. etc. Der beregnes desuden tilvækst indtil ca. 130 års alder, hvorefter der ikke regnes tilvækst, da bevoksningen har en lavere vedmasse og nedsat produktion.

 

Tabel 1: Anvendt hugst % som gennemføres 3 gange (hvert 5 år) i planperioden.

Alder

0- 84 år

85-94

95-104

105-114

115-149

150-199

Hugst %.

Tynding

11

14

17

17

10

 

Hugstmodellen for bøg er eksemplificeret grafisk i figur 1 og fremstiller hvordan beregning af vedmasse, tilvækst og hugst vil se ud med de anvendte modeller. Der er beregnet en mindre hugst i planperioden end ved en traditionel hugst med fældning af hele bevoksningen ved 110 år eller med selvforyngelse mellem 100 år og 125 år.

undefined

Figur 1: Afviklingsmodel for bøg. Bemærk at der ikke beregnes tilvækst fra 130 år. Ligeledes at slut massen ved endt hugst er 50 m3, som følge af politikken om at efterlade 5 træer/ha til død og henfald.  

Det skal bemærkes at praktiske forhold kan medføre, at beregningsforudsætningen med den opstillede hugststyrke og intervallet på 5 år ikke er den hugst der gennemføres i den enkelte konkrete bevoksning. Set over enheden som helhed forventes det, at hugsten i bøgebevoksningerne vil følge den angivne kurve, men i den enkelte bevoksning vil det være afgørende, om der findes en naturlig foryngelse i bevoksningen, som alt andet lige vil fordre lidt stærkere hugst i den konkrete bevoksning, for at give foryngelsen lys. Omvendt vil der være bevoksninger, hvor foryngelsen ikke kommer så godt, og hvor det f.eks. kan være relevant at hugge lidt mindre end forudsat i modellen. Hertil kommer, at der ud fra en praktisk betragtning formentlig ofte vil forekomme sjældnere indgreb men til gengæld en lidt stærkere hugst ved det enkelte indgreb.

 

Status, tilvækst og hugst

På baggrund af den aktuelle status samt tilvækst- og hugstmodellerne beregnes den aktuelle hugst. Hugsten beregnes samlet for planperioden, og giver således en retningslinje for enhedens årlige hugst.

 

Aldersfordeling

Et kendskab til aldersklassefordelingen af bevoksningerne i skoven er vigtig for at sikre, at der på kort sigt ikke sker en for kraftig hugst. I forbindelse med overgangen til naturnær skovdrift med en større variation i arts- og alderssammensætning i den enkelte bevoksning, vil det blive vanskeligere at henføre skovens enkelte bevoksninger til aldersklasser. Da omstillingen til naturnær drift tager lang tid, vil det stadig være relevant i denne og kommende planperioder at tage hensyn til aldersklassefordelingen, når hugstmulighederne skal vurderes.

Alderklassefordelingerne er påvirket af udlægget af urørt skov, stormfald i 1967 og etableringen af nye skove på enheden.

Konkret viser aldersklassefordelingen for løvtræ, at der er en relativ stor andel bøg og eg på 120 år og derover, hvoraf en del er udlagt urørt. Aldersgrupperne 40 – 60 omfatter bl.a. genplantning efter stormfaldet i  1967, mens aldersgrupperne 0 – 30 år bl.a. repræsenterer nye skove (se figur 2).

undefined

Figur 2: Aldersklassefordeling ved planperiodens start (2015) for bøg, eg, ask og ær samt andet løvtræ 

Med hensyn til nåletræ er arealandelen høj med rødgran på 40-50 år, mens ældre nåletræsarealer over 60 år er af mindre omfang (figur 3). Aldersklasserne 40 -59 år repræsenterer tilplantninger efter stormfaldet i 1967. Desuden har ny praksis med fokus på løvtræ og lysåbne arealer, ikke mindst på skovrejsningsarealer medført en mindre arealandel af gran i de sidste 30 år.

undefined

Figur 3: Aldersklassefordeling i 2015 for nåletræ.

 

Areal og vedmasse

Arealer for de enkelte driftsklasser og den stående vedmasse primo 2015 er beregnet ud fra opdaterede arealdata i Proteus samt de nævnte korrektioner. Sammenfatningen af status for enheden fremgår af tabel 2.

Tabel 2: Areal og vedmasse for de enkelte driftsklasser primo 2015.

Værdier

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Gran

 Ædelgran

Andet nåletræ

Ialt

Areal, ha

547

307

115

271

53

47

56

1395

Vedmasse, m3

120.000

37.000

16.000

16.000

16.000

9.000

9.000

224.000

Vedmasse pr. ha, m3

220

121

136

60

295

194

167

160

 

Vedmasse, tilvækst og hugst

Den beregnede mængde af træ ved planperiodens start i 2015 og ved planens udløb med udgangen af 2029 samt den beregnede tilvækst og hugst i planperioden og gennemsnitligt årligt fremgår af tabel 3 og 4. Planhugsten er den beregnede hugst i den 15-årige planperiode. Udgangspunktet er den beregnede mængde træ ved planperiodens start, den beregnede tilvækst, hugstpolitikken samt de naturnære konverterings-modeller. Vedmasse er vist brutto før omregning til salgsenheder. Tilvækst og hugst ved tynding er beregnet med fælles tilvækstmodeller for skovbruget og med udgangspunkt i vækstforhold for de enkelte bevoksninger. Tilvækst og hugst i ældre bevoksninger er beregnet med de fælles tilvækstmodeller samt modeller for foryngelse af bevoksningerne – jf. ovenstående afsnit.Beregningen af vedmasse pr. ha 2029 for gran og ædelgran er uden areal for overstandere (ældre træer med ny skov på vej nedenunder)

 

Tabel 3: Vedmasse i 2015 plus planperiodens tilvækst minus hugst resulterer i vedmasse ved planperiodens afslutning i 2029.

 

Status 2014

Tilvækst

Hugst

Status 2029

Rækkenavne

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

1 Bøg

120.000

220

62.000

113

47.000

86

135.000

245

2 Eg

37.000

121

22.000

71

14.000

45

45.000

146

3 Ask og ær

16.000

136

12.000

106

10.000

88

18.000

153

4 Andet løvtræ

16.000

60

15.000

55

8.000

28

24.000

87

5 Picea-arter

16.000

295

6.000

178

15.000

447

7.000

464

6 Ædelgran

9.000

194

10.000

229

7.000

163

12.000

314

8 Andet nåletræ

9.000

167

4.000

81

5.000

99

8.000

188

Hovedtotal

224.000

160

131.000

96

106.000

77

249.000

185

Den beregnede årlige tilvækst og hugst samt årlige ændringer i stående vedmasse fremgår af tabel 4, der også viser gennemsnit pr hektar.

 

Tabel 4: Planperiodens gennemsnitlige årlige tilvækst og hugst.

 

Tilvækst

 

Hugst

 

Planhugst

Tilvækst i vedmasse

Rækkenavne

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

m3 i alt

m3/ha

Bøg

4.100

7,5

3.100

5,7

3.000

5,5

1.000

1,8

Eg

1.500

4,7

900

3,0

900

2,9

500

1,7

Ask og ær

800

7,1

700

5,8

700

6,1

100

1,2

Andet løvtræ

1.000

3,7

500

1,8

600

2,2

500

1,8

Gran

400

11,9

1.000

29,8

900

26,8

-600

-17,9

Ædelgran

600

15,3

500

10,9

400

9,4

200

4,4

Andet nåletræ

300

5,4

300

6,6

300

5,9

-100

-1,2

I alt

8.700

6,4

7.000

5,1

6.800

5,0

1.700

1,2

Den årlige planhugst er vist i tabel 4 sammen med den beregnede hugst. Forskellen på disse er, at den beregnede hugst inkluderer ”ikke udnyttet vedmasse”. Dette dækker groft sagt over den mængde træ som efterlades i bevoksningen ved skovning. Den ikke udnyttede vedmasse inkluderer ikke de 3-5 træer pr. hektar som efterlades til død og henfald. Den ikke udnyttede vedmasse fragår i enhedens beregnede hugst og enhedens årlige planhugst i perioden er derfor 6.800 kbm, hvoraf 2.900 m3 forventes at komme fra flis. Fordelt på hugst i løv og nål svarer det til, at der skal hugges 5.200 kbm løv og 1.700 kbm nål, heraf hhv. 2.500 kbm og 400 kbm flis.

 

Foryngelse og skovudvikling

Siden 2005 har Naturstyrelsens skovdrift fulgt handlingsplanen for statsskovenes omlægning til naturnær skovdrift. Den naturnære skovdrift sigter mod at opbygge mere stabile skove med vedvarende skovdække, som kan forynges naturligt, og hvor skovklimaet opretholdes. Handlingsplanen indebærer, at Naturstyrelsen så vidt muligt skal undgå renafdrifter, udnytte naturlig foryngelse og anvende hugst- og foryngelsesmetoder, der sikrer variation i arts- og alderssammensætning.

Foryngelse

Driftsplanen indeholder ikke en detaljeret, geografisk lokaliseret foryngelsesplan, men i alt forventes forynget ca. 100 ha i perioden eller ca. 7 ha ha om året i perioden 2015-2029. Hertil kommer etablering af ca. 9 ha åbne naturarealer, som i dag er skovbevokset.

I følgende tabel er vist sammenhængen mellem nuværende træarter og fremtidige. Det ses for eksempel af tabellen, at konvertering til en egedomineret skovudviklingstype udgør i alt 78 ha. 

Tabel 5: Sammenhængen mellem nuværende træart og fremtidig træart (svarende til ”hovedtræarten” i de planlagte skovudviklingstyper).

Storstrøm 2015 -2029

Fremtidig træart

Skov i alt

Til lysåbne naturarelaer

I alt

 

 

Bøg

Eg

Ask

Birk

 

 

 

Nuværende træart

Bøg

12,8

27,2

0,6

8,3

49,0

0,4

49,4

Eg

0

7,7

0

0

7,7

1,5

9,2

Ask og Ær og Andet nåletræ

2,1

0

0

0

2,1

3,6

5,7

Gran

0,5

27,1

0,5

2,5

30,6

1,1

31,7

Ædelgran

0

9,0

0

0

9,0

0,3

9,3

Andet nåletræ

0

0,5

0

0

0,5

1,9

2,4

Nuværende ubevokset

0

6,8

0

0

6,8

0

6,8

 

I alt

15,4

78,3

1,1

10,9

105,7

8,8

114,5


Som kulturmodeller er anvendt en række robuste modeller, som har ophæng i de konverterings-modeller, som styrelsen udarbejdede i forbindelse med overgangen til naturnær skovdrift. (Naturnær skovdrift – idékatalog til konvertering, 2005).

I sammendrag er det planen at forynge 105 hektar skov med træarterne bøg (15 ha), eg (78 ha) og birk m.v.  (10 ha) som vigtigste fremtidige træarter.

 

Skovudviklingstyper

I forbindelse med driftsplanlægningen er enhedens (skov-) arealer fordelt til en række skovudviklingstyper. Fordelingen er sket ud fra vurdering af jordbund, klima, hensyn til landskab, friluftsliv, natur og kulturhistorie. Skovudviklingstypen beskriver for en given lokalitet den på lang sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede, den tilstræbte træartssammensætning samt mulig udviklings og foryngelsesdynamik. For yderligere information se ”Katalog over skovudviklingstyper i Danmark”.

Se tabel 6 og 7 for en sammenligning mellem nuværende driftsklasser og SUT samt fremtidig fordeling. I den første af nedestående tabeller er vist sammenhængen mellem de planlagte skovudviklingstyper og de aktuelle bevoksningsforhold ved planens begyndelse og i den anden tabel tilsvarende 15 år senere.

Tabel 6: Sammenhængen mellem skovudviklingstyper og den driftsklassevise arealanvendelse ved planperiodens start.

Storstrøm 2015 Litraarealer i ha fordelt til Driftsklasser og skovudviklingstype (SUT)  
Rækkenavne Bøg Eg Ask og Ær Andet løv Gran Ædel-gran Andet nål Midlertidigt ubevokset Skovbevokset lysåbne arealer I alt
11 Bøg 162 12 22 17 1 2 0 0 216 37 253
12 Bøg med ask og ær 22 7 0 3 0 1 0 0 33 5 38
14 Bøg med gran 0 3 0 0 0 3 0 0 6 1 7
21 Eg med ask og avnbøg 239 161 20 46 11 24 5 5 511 79 590
22 Eg med lind og bøg 5 62 4 29 0 0 1 0 101 31 132
23 Eg med skovfyr og lærk 10 23 0 9 26 13 10 0 91 11 102
31 Ask og rødel 5 28 1 10 1 0 0 0 45 0 45
41 Birk med skovfyr og gran 8 4 0 5 5 2 5 0 29 17 46
91 Stævningsskov 0 1 3 3 0 0 0 0 7 2 9
92 Græsningsskov 19 26 6 14 2 0 8 2 77 70 147
93 Skoveng 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 9
94 Urørt skov 109 69 6 26 1 0 8 0 219 53 272
Uden SUT 0 0 8 50 2 0 0 0 60 2287 2347
Ialt 580 397 70 212 49 45 37 7 1397 2600 3997

 

Tabel 7: Sammenhængen mellem skovudviklingstyper og den driftsklassevise arealanvendelse i planperiodens slutning når planlagte foryngelser indregnes.

Storstrøm 2015 Litraarealer i ha fordelt til Driftsklasser og skovudviklingstype (SUT)  
Rækkenavne Bøg Eg Ask og Ær Andet løv Gran Ædel-gran Andet nål Midlertidigt ubevokset Skovbevokset lysåbne arealer I alt
11 Bøg 164 12 20 17 0 2 0 0 216 37 253
12 Bøg med ask og ær 22 7 0 3 0 1 0 0 33 5 38
14 Bøg med gran 0 3 0 0 0 3 0 0 6 1 7
21 Eg med ask og avnbøg 210 209 20 46 0 21 4 0 510 80 590
22 Eg med lind og bøg 5 62 4 29 0 0 1 0 101 31 132
23 Eg med skovfyr og lærk 10 45 0 7 9 6 9 0 86 15 102
31 Ask og rødel 4 28 2 10 0 0 0 0 45 0 45
41 Birk med skovfyr og gran 0 4 11 5 3 2 5 0 29 17 46
91 Stævningsskov 0 1 3 3 0 0 0 0 7 2 9
92 Græsningsskov 19 26 6 14 2 0 8 0 77 70 147
93 Skoveng 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 9
94 Urørt skov 109 69 6 26 1 0 8 0 219 53 272
Uden SUT 0 0 8 50 2 0 0 0 60 2287 2347
Ialt 546 466 80 211 17 35 36 0 1385 2606 3990


Træartsskiftet mod en ønsket skovudviklingstype sker gradvist over en eller flere trægenerationer. Efter en trægeneration er træartsblandingen måske kun forskudt med 5-15 %.På lang sigt er det målet, at de løvtrædominerede arealer øges fra godt 800 ha til ca. 920 ha. Nåleskovsarealerne skal modsvarende gå tilbage, hvor det især er granarealet som mindskes. (Skovudviklingstype 91-94 er ikke medregnet). Det skovbevoksede areal på 143 ha uden skovudviklingstype omfatter bl.a. en række skovrejsningsarealer samt Fodsporet, hvor SUT kortlægningen endnu ikke er gennemført. 1.600 ha af de lysåbne naturarealer på 2.600 ha indgår ikke i SUT kortlægningen, arealet omfatter større naturområder, som f. eks. enhedens naturarealer med enge, strandenge og overdrev.

Af tabel 8 fremgår, hvor meget målopfyldelsen forventes ændret i løbet af planperioden for så vidt angår forekomst af ”de rigtige træarter” i den enkelte skovudviklingstype (eller -gruppe).

Som udgangspunkt er enheden langt med at bruge ”de rigtige træarter” indenfor de enkelte skovudviklingstyper og udviklingen i perioden fortsætter i den rigtige retning. Oversigten vurderer kun forekomst af hovedtræarter. Forhold som indblandingsforhold og etagering på SUT- og bevoksningsniveau er ikke søgt vurderet.

 

Tabel 8: Målopfyldelse i planperiodens udvikling frem mod de langsigtede skovudviklingstyper.  

2014

2014

2029

2029

Skovudviklingstype(r)

SUT areal skovbev.,ha

Bevoksning med rigtig træart i forhold til SUT, ha

I % af SUT areal 2014 skovbev., ha

SUT areal skovbev.,ha

Bevoksning med rigtig træart i forhold til SUT, ha

I % af SUT areal 2029 skovbev., ha

11 Bøg

62

62

100

103

64

62

12 Bøg med ask og ær

17

11

63

17

11

63

14 Bøg med gran

12

0

0

12

0

0

21 Eg med ask og avnbøg

514

177

34

513

225

44

22 Eg med lind og bøg

124

80

64

124

80

64

23 Eg med skovfyr og lærk

74

12

17

69

34

49

31 Ask og rødel

23

0

0

23

2

8

41 Birk med skovfyr og gran

54

1

2

54

0

I alt

880

342

39

916

415

45

 

 

[1] Skovudviklingstypen beskriver for en given lokalitet den på lang sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede, den tilstræbte træartssammensætning samt mulig udviklings og foryngelsesdynamik. For yderligere information se ”Katalog over skovudviklingstyper i Danmark”.