Bulbjerg og Lild Klit

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter et større sammenhængende klit- og hedeområde langs kysten ved Vigsø Bugt. Mod sydvest grænser arealerne op til de skovbevoksede arealer i Madsbøl Klitplantage fra Bjålum søerne og ud til Nissekæret ved kysten. Derfra følger det nord og vest om den bevoksede del af Lild Klitplantage til Bulbjerg og Troldsting og afgrænses mod øst af Vester Thorup Plantage.

Det lille fiskerleje Lild Strand ligger i det nordvestligste hjørne. Mindre privatejede arealer skyder sig ind i den nordlige del mellem Lild Strand og Bulbjerg.

Arealerne omkring Bjålum er relativt sent tilkomne ved køb i 1981. Landskabet er typisk flyvesandslandskab, med store parabelklitter på en flad klitslette med klitsøer og kær. I den østlige del er landskabet mere åbent, og parabelklitterne træder tydeligere frem. Søerne Bjålum og Bolbredning ved Glæde i den sydøstligste del er karakteristiske lavvandede klitsøer.

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

I hedeområdet ved Lild Klit prioriteres særligt natur, landskab og friluftsliv højt. Arealerne er omfattet af flere fredninger, der har både natur og landskabelige formål. Området er ligeledes omfattet af flere Natura 2000- områder og er levested for flere endemiske arter bl.a. thy gøgeurt og klit-øjentrøst. Bulbjerg rummer landets eneste fuglefjeld med en ridekoloni. Der lægges vægt på en udvikling for og beskyttelsen af de arter og plantesamfund, der danner baggrund for Natura 2000 udpegningerne.  Den løbende naturpleje prioriteres derfor særligt højt med henblik på at bevare klit- og kystlandskabets unikke karakteristika såvel biologisk som landskabeligt, herunder de høje kystskrænter ved Bulbjerg.

Bulbjerg udgør et særligt geologisk fænomen og udgør en hovedattraktion i området, hvorfor friluftsliv også prioriteres højt.

1.1b Planlagte tiltag

Der er ingen kommende tiltag.

1.2 Landskabsplan

De store åbne klitheder skal bevares og indsatsen for at genskabe klithedeområder, der er tilplantet eller tilgroet med selvsåede træer skal fortsættes. Det tilstræbes på længere sigt at skabe en mere naturlig overgang mellem plantagerne og de åbne landskaber, og at skabe en større variation i landskabet.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Ikke relevant.

1.4 Naturpleje

Det overordnede mål er at udvikle og sikre naturværdierne på hede – og klitområderne, således at der opnås og vedligeholdes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne. Bestemmelserne i fredningskendelserne skal også indgå i planlægningen. De åbne arealer skal sikres mod tilgroning af selvsåede nåletræer, de næringsfattige søer skal sikres mod tilgroning af tagrør og anden høj vegetation, og der skal skabes en bedre sammenhæng mellem de fragmenterede åbne arealer. Forbedring og sikring af forholdene for sårbare arter som strandtudse og tvepibet lobelie er af høj prioritet, og der samarbejdes med eksterne eksperter om fastlæggelse af de optimale plejeforanstaltninger.

De rydninger af etablerede bevoksninger og selvsåede nåletræer, der blev foretaget under LIFE-projektet i 2001-2005, følges op, og gentilgroning hindres gennem oprykning af opvækst, afbrænding og evt. græsning.

Den løbende pleje af arealerne er omfattende og har høj prioritet. Foryngelse af klitheden sker gennem mosaikagtig afbrænding. Det er i den sammenhæng vigtigt at den næringsfattige karakter af hederne bevares ved at fjerne så meget grøn biomasse som muligt fra områderne når der gennemføres plejetiltag. 23 ha omkring strandkæret afgræsses for at hindre tilgroning samt holde lav vegetation til fordel for bl.a. spidssnudet frø.

Det fremgår af den sidste driftsplan, at der i forbindelse med overgangen til urørt skov i det sydvestlige hjørne af Lild Plantage, afdeling 1305, lukkes en stor grøft på heden i afdeling 1031, som afvander den vestlige del af den urørte skov. Lukning af grøften vil medføre øget vandstand i de tilstødende naboafdelinger på heden og ligeledes oversvømme Havvejen. På naboarealet på heden, afdelingen 1301e, er der imidlertid en fin bestand af thy-gøgeurt. Det vurderes, at lukning af grøften i afdeling 1305 er uhensigtsmæssig af hensyn til bestanden af thy-gøgeurt og offentlig adgang, hvorfor grøften ikke lukkes alligevel.

Den løbende pleje fremgår af nedenstående bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Ved naturplejeforanstaltninger tages der hensyn til bevarelse af gamle hjulspor og andre kulturminder. Det er særligt den kulturhistoriske formidling af Bulbjerg og Troldsting som fortsat prioriteres

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Området rummer en meget alsidig friluftsmæssig benyttelse fra området ved Bulbjerg som hvert år besøges af omkring 120.000  gæster til hedearealerne mod syd, som primært appellerer til de der søger fred og ro og ønsker at udforske arealerne på egen hånd.

Ved Bulbjerg har det fortsat høj prioritet, at sikre gode faciliteter for de mange besøgende og en høj standard af renholdelse og vedligeholdelse samt kanalisere og begrænse færdslen, om nødvendigt ved afspærring på kanterne, så det forholdsvis begrænsede område ikke nedslides og at ynglefuglene på fuglefjeldet ikke forstyrres i deres yngletid ved færdsel for tæt på rederne Det er vigtigt her at sikre en balance mellem beskyttelse og benyttelse.

Der er udlagt to facilitetszoner i området. Det omfattende område ved Bulbjerg,afdeling 1365, med parkeringsplads og trappen ned til kysten. Derudover er der en enkelt parkeringsplads i det sydvestlige hjørne af afdeling 1365a, på grænsen til plantagen, som også er udlagt som facilitetszone

Der er udlagt stillezone på alle hedearealerne sydvest for Lild Strand, mellem Redningsvejen og skovområderne. Mod nord er hedeområdet nord for Lild Strand indtil Bulbjerg Huse mellem Redningsvejen og skoven også udlagt som stillezone. Udpegningen understøtter særligt ynglende fugle som er tilknyttet områderne.

Den øvrige del af arealerne er udlagt som friluftszone. Det omfatter de øvrige arealer ved Bulbjerg og Troldsting samt arealet mellem kysten og redningsvejen langs hele kyststrækningen.

Der etableres en ny sti øst for Bulbjerg, som forbinder Troldsting og Bulbjerg. Projektet er nærmere beskrevet i områdebeskrivelsen for Vester Thorup Plantage.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Jordbunden i hele området er hævet havbund, overlejret af et tykt lag flyvesand. Mod syd er der langs kysten adskillige mindre områder med sand- og grusaflejringer i strandvolde. De mange kær og søer i området mellem Madsbøl og Lild Klitplantager antyder at grundvandsstanden er høj i dette område.

Stenalderkystskrænterne hæver sig i den østlige del ved Bulbjerg og Troldsting. Mellem Bulbjerg og Troldsting er der øer af moræneler og smeltevandssand og -grus. Den fattige jordbund giver gode forudsætninger for de vidtstrakte klithedeformationer. Der er kun gennemført få jordbundsundersøgelser i de ikke-skovbevoksede dele af området, og kun i den østligste del ved Troldsting, ovenfor kystskrænten ind mod Vester Thorup Plantage. Bulbjerg er nationalt geologisk interesseområde nr. 13.

2.2 Landskab

Hele området er beliggende på sandoverføgen hævet havbund. Som følge af den nordvendte kyst mod Vigsø Bugt er kystklitterne relativt lave. Landskabet bag klitterne er fladt og domineres af afblæsningsflader og parabelklitter, der især er veludviklede øst for Lild Strand. Bag strandvoldsdannelserne syd for Lild Strand findes en række langstrakte, lavvandede søer. Søerne Bjålum og Bolbredning ved Glæde i den sydøstligste del er karakteristiske lavvandede klitsøer. Det flade landskab er mod øst i stærk kontrast til den høje kystskrænt ved Bulbjerg, der i Stenalderen lå som en ø i Litthorinahavet.

Mod syd danner Lild og Madsbøl klitplantager markante grænser til et lukket skovlandskab. Centralt i området ligger fiskerlejet Lild Strand med et nyere sommerhusområde. Adgangen til området sker ad den offentlige vej gennem Lild Plantage eller ad Bulbjergvej. Langs kysten forløber den gamle redningsvej, som her kun er et hjulspor. Det åbne landskab skal særligt på grænsen til plantagerne til stadighed friholdes for selvsået nåletræsopvækst for at bevare sin nuværende karakter.

2.3 Skoven

Der er en enkelt lille holm på ca. 3 ha i afdeling 1365f med eg og fransk bjergfyr [Indsæt kort 6] - udgår

2.4 Natur

Naturindholdet i klitterne og klithederne samt på Bulbjerg er af stor national og international betydning. Langt størstedelen af området er omfattet af flere fredningskendelser, og derudover udpeget til Natura 2000-område. De vidstrakte sammenhængende klitheder, de rene og lavvandede næringsfattige søer og de særlige geologiske forhold på Bulbjerg er af meget stor værdi. På Bulbjerg stejle kystklint ud til havet yngler en stor koloni af mågefuglen ride, som i Danmark kun yngler her og på molerne i Hirtshals Havn. Ridekolonien på Bulbjerg blev etableret i 1974 på den fritstående Skarreklit ude i havet ud for Bulbjerg. Da Skarreklit i 1978 styrtede i havet, flyttede kolonien ind på selve Bulbjerg, som i dag huser den markant største koloni herhjemme på op til ca. 300 par. Det er samtidig Danmarks eneste egentlige fuglefjeld. Også havfuglen mallemuk har ynglet her. Siden 1988 er der regelmæssigt registreret territoriehævdende mallemukker på Bulbjerg, men indtil videre kun med begrænset ynglesucces. Det eneste sikre ynglefund er således fra 2000, hvor der kom to unger til verden, mens der i 1998 blev set to æg, som senere forsvandt. Mallemukkerne opholder sig på Bulbjerg fra sidst i marts til sidst i juli, med lidt variation i ankomsttidspunktet fra år til år.

Af særlige interessante eller plejekrævende arter kan nævnes:

  • Planter: Tvepibet lobelie, vibefedt, skotsk lostilk, baltisk ensian, tykbladet fladstjerne, plettet gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, purpur-gøgeurt, thy-gøgeurt, almindelig månerude, svømmende sumpskærm, strandbo, hår-tusindblad, klokke-ensian, baltisk ensian, almindelig og liden ulvefod, klit-øjentrøst, sump-hullæbe, leverurt, koralrod, kær-dunbregne, bændel vandaks, spæd mælkeurt, fin bunke, farve-visse, butfinnet mangeløv, børste-siv, tur-siv, tråd-siv, syl-firling, hjertelæbe, dansk rundbælg, plettet kongepen, almindelig tørvemos, brodspids-tørvemos, fedtet tørvemos, frynset tørvemos, kohornstørvemos, kuplet tørvemos, rødbrun tørvemos, skebladet tørvemos, sod-tørvemos, stribet tørvemos, trindgrenet tørvemos og udspærret tørvemos.
  • Svampe: Grov ildporesvamp, latrin-vokshat, navle-stjernebold, olivenbrun farvetunge, queléts foldhat og sødlig rødblad
  • Laver: Hede-rensdyrlav og spinkel rensdyrlav.
  • Bløddyr: VinbjergsneglSommerfugle:   Engblåfugl,  argusblåfugl, skovperlemorsommerfugl, klitperlemorsommerfugl, kommabredpande, moserandøje, okkergul pletvinge, violetrandet ildfugl, gråbåndet bredpande, kommabredpande, spættet bredpnade, seksplettet køllesværmer,  Metalvinge,  samt natsommerfuglene smalrandet humlebisværmer, blåhoved, lyngpenselspinder, blomster-stængelugle og citronbjørn. Desuden fandtes her Jyllands sidste bestand af sortplettet blåfugl, men den forsvandt i 1997, og findes nu kun på overdrevet Høvblege på Møns Klint.
  • Guldsmede: Grøn mosaikguldsmed
  • Krybdyr og padder: Strandtudse, spidssnudet frø (Bilag IV art), stor vandsalamander , markfirben
  • Pattedyr: Odder, damflagermus, spidssnudet frø, gråsæl, spættet sæl, hare,
  • Fugle: Natravn, rødrygget tornskade, hedelærke, , trane, tinksmed, rørdrum, rørhøg, sortstrubet bynkefugl, karmindompap og ravn.

De næringsfattige søer er i forholdsvis god stand, men truet af tilgroning og næringsstoftilførsel fra atmosfæren. Klithederne er sårbare overfor tilgroning med nåletræer, der spreder sig fra plantagerne ved selvsåning, og samfundene af lav og mosser i den grå klit er sårbare overfor nedslidning.

For at undgå tilgroning plejes fugtige partier på heden ved slåning efter gøgeurternes afblomstring. De store heder langs kysten afbrændes og afgræsses også. Dette gøres for at skabe optimale forhold for thy-gøgeurt, der er endemisk i denne del af Danmark, og for plettet gøgeurt. Derudover profiterer djævelsbid også af slåning efter blomstring og dette fremmer levegrundlaget for en art som hedepletvinge, der er tæt på at uddø. En anden endemisk art for området er klit-øjentrøst, som på verdensplan kun findes i Nordjylland.

2.5 Kulturmiljø

Ved Bolbredning Sø kan en hustomt anes, og der findes enkelte gamle hjulspor og hulveje. Derudover er resterne af bunkers fra 2. verdenskrig ved Bulbjerg de eneste egentlige kulturmiljømæssige interesser i området.

De store sten ved Troldsting har tidligere været opfattet som bautasten opsat af oldtidens mennesker, men nyere undersøgelser tyder på, at de er bragt til området af isen ved sidste istid. Informationstavler ved parkeringspladsen  ved Troldsting fortæller om historien.

2.6 Friluftsliv

Det sydlige område mellem Lild og Madsbøl plantager appellerer primært til de, der søger fred og ro og ønsker at udforske arealerne på egen hånd. Om efteråret benyttes arealerne i et vist omfang af bærplukkere, der er på jagt efter blåbær/mosebølle, tyttebær og sortebær/revling.

Ved Lild Strand er indrettet parkeringspladser både øst og vest for byen. Bulbjerg en stor attraktion og en af de mest besøgte lokaliteter på  enheden, med ca. 120.000 besøgende om året. Her er der indrettet en lille udstilling om stedets historie, natur og fuglefjeldet, samt toilet og to parkeringspladser.

Den regionale vandrerute Vestkyststien går langs kysten gennem klithederne ad den gamle redningsvej vestfra indtil Bulbjerg, hvor den fortsætter som en del af Nordsøstien. Vestkyststiens cykelrute passerer gennem området ved Bulbjerg. Der er ikke mulighed for fiskeri i strandsøerne.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Arealerne sydvest for Lild Strand er omfattet af Natura 2000-område nr. 44 ”Lild Strand og Lild Strandkær”. Udpegningsgrundlaget indeholder 11 naturtyper, hvor klitnaturen er de vigtigste naturtyper. Området er en vigtig lokalitet for en række sjældne planter, bl.a. thy-gøgeurt og de rødliste-arter; hjertelæbe, skotsk lostilk, strand-snerle og bjerg-mangeløv.

Se Natura 2000-plan for nr. 44 ”Lild Strand og Lild Strandkær” her.
Se Natura 2000-plejeplan for nr. 44 ”Lild Strand og Lild Strandkær” her.

Arealerne nordøst for Lild Strand er omfattet af Natura-2000 område 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg”. Udpegningsgrundlaget for dette meget store habitatområde omfatter både enkeltarter og natur-typer. Arterne er stor vandsalamander, spættet sæl, odder, damflagermus og havlampret, hvoraf kun den første er relevant for hede-og klitarealerne ved Bulbjerg og Lild Klit. Derudover udgøres udpegningsgrundlaget af 31 naturtyper, heraf 7 prioriterede. Det er dog kun nogle af naturtyperne der findes på arealerne ved Bulbjerg og Lild Klit, heraf de to prioriterede 2130* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation, grå klit og grønsværklit og 2140* Kystklitter med dværgbuskvegetation, klithede.

Se Natura 2000-plan for nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” her

Se Natura 2000-plejeplan for nr. 16 ”Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg” her

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3 hede. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Området er beliggende i Thisted Kommune. Hele området er ifølge gældende kommuneplan landskabeligt interesseområde. Byggeri og anlægsarbejde i de særlige landskabelige interesseområder skal så vidt muligt undgås.

Området omkring Bulbjerg og Troldsting er geologisk interesseområde. I det område, må derfor ikke gennemføres projekter, som ødelægger eller slører de særlige geologiske interesser.

Området er også biologisk interesseområde, hvilket betyder, at der ikke må gennemføres projekter, der tilsidesætter beskyttelseshensyn i de biologiske interesseområder.

Området fra Lild Strand til Bulbjerg er beliggende i kulturhistorisk interesseområde nr. 13 ”Bulbjerg-Lild Strand-Hjardemål-Hannes”. Inden for de særlige kulturhistoriske interesseområder, kulturarvsarealer og de beskyttelsesværdige landsbymiljøer skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier bør ikke finde sted.

Hele området er stilleområde. Områder, der er udpeget som mørke- og stille områder og deres omgivelser bør friholdes for tekniske anlæg og aktiviteter, der støjer eller udsender lys. 

3.4 Fredninger og vildtreservater

Største parten af arealerne er omfattet af en fredning. Der indgår hele fem fredninger.

Bjålumarealet er omfattet af fredningen ”Hjardemål Klit”, reg. nr. 2275.10, OFN-kendelse af 28/12 1984). Fredningens formål er at bevare områdernes landskabelige karakter i den nuværende karakter.

De kystnære arealer er omfattet af fire stort set sammenhængende fredninger.

Den vestlige del er omfattet af fredningen ”Nissekær”, reg.nr. 02275.08, FN-kendelse af 02/07 1955. Den centrale del er omfattet af fredningen ”Lild Klit”, reg.nr. 02275.01, FN-kendelse af 02/07 1955. Formålet med begge fredninger er at sikre de store sammenhængende klitlandskaber der findes i området. Fredningerne er i princippet status-quo fredninger. Dog er det tilladt at udføre nødvendigt arbejde til sikring af kystlinjen samt slå den til sandflugtdæmpningen nødvendige lyng og lignende.

Den østlige del er omfattet af fredningen ”Lild Strandkær”, reg.nr. 05591.01, OFN-kendelsen af 12/08 1977. Formålet med fredningen er sikring af klitsøer med dertilhørende vegetation af naturvidenskabeligt interesse. Fredningen er i princippet en status-quo fredning. Dog må der stadig udføres de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af sandflugt.

Arealerne mellem Lild Strand og Bulbjerg er omfattet af tre fredninger. Arealerne nærmest Lild Strand er også omfattet af ”Lild Klit” fredningen, reg.nr. 02275.01, FN-kendelse af 02/07 1955. Arealerne ved Bulbjerg er omfattet af fredningen ”Lild Klit” reg. nr. 01033.00 OFN-kendelse af 12/8 1963. Formålet med fredningen er sikring af Bulbjergs og omliggende arealers landskabelige, geologiske og arkæologiske værdier samt offentlig adgang til hovedparten af arealet. Fredningen er i princippet en status-quo fredning. Den østlige del, græsende op til Vester Thorup Plantage, er omfattet af fredningen ”Harkens Bakke”, reg.nr. 02275.09, FN-kendelse af 02/07 1955.  Formålet med fredningen er at sikre de store sammenhængende klitlandskaber, der findes i området. Fredningen er i princippet en status-quo fredning. Dog må der stadig føres de nødvendige foranstaltninger til bekæmpelse af sandflugt.

Se fredningskendelsen for ”Nissekær”, reg.nr.02275.08, FN-kendelse af 02/07 1955 her
Se fredningskendelsen ”Lild Klit”, reg.nr. 02275.01, FN-kendelse af 02/07 1955 her
Se fredningskendelsen ”Lild Strandkær”, reg.nr. 05591.01, OFN-kendelse af 12/08 1977 her
Se fredningskendelsen "Lild Klit", reg. nr. 1033.00 OFN-kendelse af 12/8 1963 her.
Se fredningskendelsen ”Harkens Bakke”, reg. nr. 02275.09, FN-kendelse af 02/07 1955 her.

3.5 Drikkevandsinteresser

Arealerne er beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien i området.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Ikke relevant.