Ejerslev Vang

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Ejerslev Vang. Naturarealet ligger umiddelbart øst for Ejerslev Vang på Nordmors helt ud til kysten.

Størstedelen af arealet består af strandeng, overdrev, kystskrænter og strandbred. Arealerne ligger umiddelbart neden for Hulhøj med en højde på ca. 41 m over havet. Fra Hulhøj er der en uhindret udsigt til Feggeklit, Livø, Ejerslev Røn, Salling, Himmerland og Fur. Feggeklit er et markant element i landskabsoplevelsen i området.

I 2007 blev indgået et magelæg således, at Naturstyrelsen solgte agerjorden rundt om Hulhøj og  i stedet købte overdrevsskrænten. Ved magelægget blev overdrevet sikret og der blev skabt sammenhæng med strandengen. Desuden blev etableret adgangsforhold for publikum ved anlæggelse af en parkeringsplads, en ny sti på kanten af skrænten med en fantastisk udsigt samt adgang til selve udkigspunktet Hulhøj. Et vandværk, der lå på skrænten, blev ligeledes erhvervet og nedlagt.

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. skovbevoksede og lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Ved Ejerslev Vang prioriteres landskabet og natur højest ved bevaring af kystskræntlandskabet og sikring af tilknyttede naturtyper gennem en fokuseret naturpleje på arealerne. Friluftsliv har særlig betydning lokalt på Nordmors og for områdets sommerhusgæster og som en del af vandreruten ”Kystruten Mors”.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt et konkret tiltag i planperioden.

Der opsættes en bænk med udsigtstavle på toppen af  Hulhøj, såfremt der kan opnås tilladelse iht strandbeskyttelse, samt at der er økonomisk mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Det er målsætningen at bevare de åbne naturtyper ved fortsat afgræsning og nedskæring af træer og buske.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ikke skovbevoksning på arealerne.

1.4 Naturpleje

Det er målsætningen, at fastholde og udbygge det naturmæssige indhold på arealerne. Der er særlig fokus på at udvikle tidligere overdrevsnatur på kystskrænten samt at udvikle de lavere og mere våde engarealer.

Pleje af arealerne skal fortsat ske naturligt med afgræsning med dyr, som må anses for at være den optimale pleje, set i forhold til områdets flora og fauna og landskabsmæssige fremtoning.

Græsning af engene iværksættes sent på året af hensyn til fugle, padder og flora. Der er kraftig genvækst af tjørn på kystskrænten, og der vil være behov for løbende pleje i form af rydning med års mellemrum, som supplement til græsning med henblik på at fremme levesteder for orkideer og overdrevsarter, såsom purpur-gøgeurt og smalbladet klokke

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

 1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Afgræsning med dyr vil være det kulturhistoriske islæt på arealerne.

1.6 Friluftsliv

De friluftsmæssige muligheder i området fastholdes og måske udbygges, hvis der skulle vise sig behov og muligheder herfor.

I det omfang der er økonomisk mulighed herfor og kan meddeles dispensation hertil øges oplevelsesværdien af udsigtspunktet på Hulhøj ved opstilling af en bænk og formidling af udsigten.

Der er udlagt tre facilitetszoner på arealerne; én for hver af de to eksisterende parkeringspladser og én omfattende toppen af Hulhøj med henblik på at udvikle oplevelsesmulighederne fra udsigtspunktet. Den øvrige del af arealet er udlagt som friluftszone.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Arealerne ligger på det strandvoldssystem, der forbinder Nordmors med Feggeklit. Feggeklit var en ø i Stenalderen, ligesom Nordmors var adskilt af et sund mellem Dråby Vig og Sø Bugt. Materiale fra materialevandringen langs kysten er aflejret i det lavvandede område mellem de to øer og har sammen med landhævningen bragt området op i det nuværende niveau.

Feggeklits østside, der ses fra Hulhøj og stranden nedenfor, er Danmarks længste molersprofil med såkaldte tæppefolder. Kystskrænten mellem Hulhøj og stranden består også af moler.

2.2 Landskab

Den tidligere kystskrænt, der markerede Mors’ udstrækning forud for landhævningen efter sidste istid, rejser sig markant over det flade forland, der i dag udgør den nordøstligste del af Mors sammen med Feggeklit. På toppen af skrænten ligger Hulhøj (41 m), nedenfor de lave strandenge og den østvendte strandbred.  Efter magelæg er der skabt sammenhæng i det statslige ejerskab og mulighed for samlet pleje af området med græsning og rydning af opvækst af træer og buske. Det lille sommerhusområde vest for engarealerne bidrager til den landskabelige helhed med deltagelse i en fælles græsningsaftale omfattende grundejerforeningens arealer. Tilgroning af den stejle skrænt udgør den største trussel mod landskabet

2.3 Skoven

Ikke relevant.

2.4 Natur

Størstedelen af arealerne består af strandenge. Den resterede del består af overdrev, skrænter og strandbred. Naturen er påvirket af det maritime miljø og det geologiske udgangsmateriale. Samtidig har den stærke vestenvind indflydelse på det naturmæssige indhold. Med de forudsætninger har området udviklet sig til den nuværende status.

Af særlige arter på Ejerslev Vang og Hulhøj kan nævnes:

  • Planter: Knoldet Mjødurt, Smalbladet Klokke
  • Svampe: Gråbrun Vokshat, Skarlagen Vokshat og Tægevokshat.

Arealerne plejes med afgræsning med især kreaturer, som det har været gjort i generationer. Pleje med dyr må anses, for at være den bedste naturlige form for naturpleje i bestræbelsen på at fastholde det nuværende naturindhold. Kystskrænten er i sidste planperioden ryddet for massiv opvækst af tjørn og der er etableret græsning.

2.5 Kulturmiljø

Der er ikke egentlige fortidsminder på arealet.

2.6 Friluftsliv

Der er fri adgang til arealerne, hvorfra der er en fantastisk udsigt udover Løgstør Bredning. Området benyttes primært af de lokale på Nordmors og gæster fra det nærliggende sommerhusområde. Der er anlagt 2 parkeringspladser for besøgende i bil. I tilknytning til den nordligste parkeringsplads er der en kommunal toiletbygning.. Der gode bademuligheder, og der er anlagt en landingsplads med tilladelse til overnatning for kajakker helt nede ved vandkanten. Endelig er der gode muligheder for at surfe i området.

I tilknytning til den sydlige parkeringsplads er der anlagt en vandresti  langs kystskrænten ud til udsigtspunktet på Hulhøj. I slugten nedenfor parkeringspladsen er der opstillet et borde-bænkesæt

Ejerslev Vang ligger på vandreruten ”Kystruten Mors”, der byder på 150 km naturoplevelse til fods rundt om Limfjordsøen Mors.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ejerslev Vang er ikke en del af et Natura 2000-område.

3.2 § 3 områder  

Området omfatter især store arealer med § 3-strandeng.Derudover findes også andre § 3-beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Ejerslev Vang er beliggende i Morsø Kommune. Området er ifølge gældende kommuneplan udpeget som økologisk forbindelseslinje. I og i tilknytning til de økologiske forbindelser må der ikke etableres nye anlæg eller nyt byggeri, som reducerer områdernes eksisterende kvalitet eller potentiale som økologisk spredningskorridorer.

Arealet ligger i et landskabeligt beskyttelsesområde. Anlæg og nyt byggeri kan kun placeres i de landskabelige beskyttelsesområder eller således at det kommer til at påvirke disse, såfremt karakteren, de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstanden ikke påvirkes i negativ retning eller forstyrres. Ændret arealanvendelse i det åbne land, såsom skovrejsning, byggeri o. lign., amt udvikling af områderne kan kun finde sted, såfremt det vil styrke områdets karakter, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstand. Undtaget herfra er dog områder, som indgår i den regionale råstofplan.

Arealet ligger i et særligt geologisk interesseområde. Inden for områder af særlig geologisk interesse, skal hensynet til beskyttelsen af de nationale geologiske bevaringsværdier tillægges særlig stor vægt i kommunens sagsbehandling og planlægning.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Den sydlige del af Ejerslev Vang er omfattet af fredningen ”Hulhøj”, regn nr. 07832.00. FN-kendelse af 29/03 1978. Der er tale om en frivillig fredning af grund med henblik på at få lov til at grave efter moler inden for strandbyggelinjen.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen drikkevandsinteresser i området.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.