Hedearealer mellem Slettestrand og Tranum Strand

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Hedearealer mellm Slettestrand og Tranum Strand. Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør enhedens nordligste del.

Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig markerer afgrænsningen til Naturstyrelsen Vendsyssel. Mod vest ligger Slettestrands sommerhusområde, og mod syd afgrænses området af privatejede hede- og landbrugsarealer.

Landskabet er generelt fladt og åbent, sine steder med lav vegetation af pil. På den tørre hedeflade ses ofte enebær. Den høje kystskrænt Lien længere inde i landet udgør en markant baggrund.

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

På hedearealerne mellem Slettestrand og Tranum Strand prioriteres landskab og natur. Her er der fokus på at bevare det åbne, vidtstrakte overdrevs- og strandengsareal og klitlandskabet i henhold til fredningen. Der lægges vægt på en udvikling for og beskyttelsen af de arter og plantesamfund, der danner baggrund for Natura 2000 udpegningen. Den løbende naturpleje prioriteres derfor blandt andet særligt højt med henblik på at etablere en levedygtig bestand af den sjældne sommerfugl hedepletvinge.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 6 års periode og langsigtede tiltag til gennemførsel efter år 6 samt tiltag, som kan gennemføres i planperioden såfremt der er mulighed for det. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Mulige forbedringer af hydrologien omkring Vandmessen undersøges. Et afløb fra Vandmessen mod nord er pt rørlagt, men ønskes på sigt åbnet op, således at den naturlige hydrologi genskabes. Derudover lukkes der grøfter enkelte steder. Det undersøges, om der er yderligere rørlægninger, som kan frilægges. Vandkvaliteten i mulige tilløb til Vandmessen undersøges og evt. tiltag for afbrydelse af disse tilløb.

I fredningen for området er anvist en sti gennem området fra sommerhusområdet og til Lerup Strandvej. Stien etableres i 1. planperiode.

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag  

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

De åbne arealer skal fortsat holdes træfrie, og landskabets karakter af overdrev, strandenge og lysåbne klitarealer skal bevares. En mere naturlig hydrologi skal på lang sigt genskabes, således at der fremkommer flere våde områder.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skovbevoksede arealer

1.4 Naturpleje

Det overordnede mål er at sikre og udvikle naturværdierne på naturarealerne. Dette skal ske med hensyntagen til bestemmelserne i fredningskendelsen og med henblik på at opnå og vedligeholde en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der henvises til afsnit 3.1.

De allerede foretagne rydninger af etablerede bevoksninger og læhegn, der blev foretaget i sidste planperiode følges op, og arealerne udvikles og overgår til naturarealer primært ved græsning. Den løbende pleje af de lysåbne arealer ved græsning har høj prioritet.

Der er gennem aktiv forvaltning særlig fokus på at forbedre levevilkår for den sjældne sommerfugl hedepletvinge, som tidligere er observeret ynglende i området. Det fordrer, at to vilkår er til stede på arealerne. Der skal dels være en bestand af planten djævelsbid, hvilken er den eneste plante, hvorpå hedepletvingens larver lever. Derudover skal der være sol, læ og masser af andre blomsterplanter, så den voksne sommerfugl kan finde føde. Med henblik på at fremme bestanden af djævelsbid sikres et passende græsningsniveau, eventuelt ved indførelse af helårsgræsning, der giver en mere ekstensiv afgræsning.

Derudover undersøges muligheder for at forbedre den naturlige hydrologi og dermed forholdene for padder, såsom strandtudse, spidssnudet frø og stor vandsalamander på de lave arealer i den første del af planperioden.

Den løbende pleje fremgår desuden af nedenstående bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke registreret fortidsminder i området

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Tilbuddene til friluftslivet ønskes udvidet. Fredningsbestemmelsen fra 2009 anviser etableringen af en sti fra sommerhusområdet ved Slettestrand østpå til Lerup Strandvej. Stien ventes gennemført i løbet af de første 5-6 år af planperioden i samarbejde med Jammerbugt Kommune.

Der er kun udlagt en række mindre facilitetszoner i form af parkeringspladser ved overgangen mellem den offentlige vej, Lerup Strandvej og Redningsvejen. Alle de lave arealer er udlagt som stillezoner.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af området til for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Arealerne er beliggende på hævet havbund nedenfor Svinkløv-Fjerritslev-Tranum moræneøen. Undergrunden består af istidsaflejringer som sand og grus, der for store deles vedkommende igen er overdækket af flyvesand.

2.2 Landskab

Den store, åbne hedestrækning mellem Slettestrand og Tranumstrand ligger på det marine forland mellem Jammerbugten og Lienskrænten. Mod vest afgrænses området af bebyggelsen Slettestrand med hoteller og feriehusområder og mod øst af det store klithedeområde Tranum Skydeterræn. Helt mod nordøst ligger det mindre feriehusområde Tranum Strand.

Langs havet ligget et bånd af kystklitter, men ellers er det åbne landskab domineret af klithede og kulturenge/strandenge med græsningshegn. I forbindelse med fredning af området er en række læhegn og mindre bevoksninger fjernet, og landskabets naturligt åbne karakter er dermed markant fremhævet. Kystvejen mellem Slettestrand og Tranum gennemskærer området mod sydvest og afgrænser delvist området mod private natur- og landbrugsarealer mod syd op til Lien skrænten.  Den gamle redningsvej følger kysten gennem området.

Naturstyrelsen har tidligere udlejet 27 sommerhusgrunde og et areal til kiosk ved Tranum Strand. I dag er langt hovedparten af sommerhusgrundene solgt med baggrund i en folketingsbeslutning om salg af sommerhusgrunde beliggende på statsarealer. Sommerhusgrundene er beliggende på fredskovpligtige arealer og nogle er desuden omfattet af klitfredning og naturfredning.

2.3 Skoven

Der er ikke skovbevoksning i området.

Alle læbælter og små skovstykker i området blev ryddet i 2012 i forbindelse med den nye fredning Lien, Fosdalen og Sandmosen fra 2009,. Dog indeholdt fredningen en tilladelse til at plante løvtræsbælter af hjemmehørende træarter som lægiver for de mange kreaturer på engene. Der er efterfølgende i samarbejde med forpagteren på engene plantet læhegn to steder. Træarten er rødel.

2.4 Natur

De åbne eng- og hedearealer med overdrevskarakter er af stor værdi på grund af deres forholdsvis uberørte karakter og de store sammenhængende områder. Størstedelen er da også omfattet af fredningskendelser fra 1956 og 1972 og senest samlet i en ny fredning ”Lien, Fosdalen og Sandmosen” fra 2009, ligesom det er omfattet af Natura 2000.

Af særlig interessante og/eller plejekrævende arter kan nævnes:

  • Planter: Purpur-gøgeurt, thygøgeurt, firehannet hønsetarm, sølv-mælde, sand-siv, vedbend-vandranunkel, guldblomme, liden ulvefod, syl-firling
  • Insekter: Kommabredpande, hedepletvinge (tidligere observeret ynglende i området)
  • Fugle: Sortstrubet bynkefugl, stor regnspove
  • Krybdyr og padder: Markfirben og strandtudse

De åbne arealer anses for sårbare overfor tilgroning og næringsstoftilførsel, ligesom de våde områder er sårbare overfor vandstandsregulering. Arter som kommabredpanden kan kun leve, der hvor der er sandet og ugødede åbne hede- og klitområder.

Der er i 2015 etableret en stor hegning på 12 ha på tidligere ager og hede umiddelbart øst for Slettestrand og syd for Strandvejen. Græsningen skal sikre at det åbne område ikke gror til i krat og forhindre græs i at dominere hedearealerne. Tiltaget kan også sikre levesteder for sommerfugle og orkidéer. Arealet skal græsses af kreaturer og heste, og græsningen vil give området et naturmæssigt løft.

2.5 Kulturmiljø

Der er ikke registreret fortidsminder i området.

2.6 Friluftsliv

Området er ikke omfattet af en vandretursfolder, og der fører ikke afmærkede vandreruter gennem området. Den gamle Redningsvej, der løber på indersiden af kystklitterne, er en del af den nationale cykelrute nr. 1, Vestkystruten og vandreruten Nordsøstien. Publikum, der besøger området, er fortrinsvis sommerhusbeboere og lokale, mens selve kysten og stranden søges af turister, der ønsker fred og ro. I forbindelse med etablering af det nye 12 ha store kreaturhegn ganske tæt ved Slette Strand er der opsat fem låger, der skal sikre, at sommerhusbeboere og fastboende fortsat kan gøre brug af arealet.

Der er etableret parkeringsplads ved overgangen mellem de to offentlige veje Lerup Strandvej og Redningsvejen. Der er ikke mulighed for fiskeri i området udover et ganske fint kystfiskeri stranden.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Slettestrand er en del af Natura 2000-område nr. 21 ”Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien”. Udpegningsgrundlaget udgøres af 25 naturtyper, hvoraf store dele er klittyper, der er knyttet til det marine forland. Derudover er der værdifulde overdrev knyttet til indlandskystskrænten Lien, med dertilhørende flora, bl.a. hollandsk hullæbe, sand-frøstjerne, thy-gøgeurt, sump-hullæbe, purpurgøgeurt, otteradet ulvefod, rundfinnet radeløv og skør bægerbregne. På udpegningsgrundlaget findes også sommerfuglearten hedepletvinge.

Se Natura 2000-plan for nr. 21 ” Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien” her
Se Natura 2000-plejeplan for nr. 21 ” Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien” her

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3 hede. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Slettestrand er beliggende i Jammerbugt Kommune. Størstedelen af området er, ifølge gældende kommuneplan, udpeget som særligt værdifuldt landskab. De særligt værdifulde landskaber skal så vidt muligt friholdes for inddragelse af arealer til formål, der kan skæmme landskabet. Større byggeri samt større veje og tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås. Øvrigt byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet.

Den østlige del af Slettestrandområdet er desuden udpeget som uforstyrret landskab. De større uforstyrrede landskaber skal så vidt muligt friholdes for etablering eller udvidelse af anlæg og støjkilder med en stor påvirkning af omgivelserne. Kan et anlæg ikke undgås, skal det placeres og udformes, så det præger landskabet mindst muligt

En kile langs Kystvejen er geologisk beskyttelsesområde. Resten af Slettestrand er geologisk interesseområde. De geologiske beskyttelses­områder skal friholdes for byggeri, tekniske anlæg, skov­tilplantning, råstofindvinding, kystsikring eller andet, der vil medføre, at mulighederne for at kunne erkende de karakteristika, der er grundlaget for udpegningen, sløres eller forsvinder. De geologiske interesse­områder, der ikke er omfattet af de geologiske beskyttelsesområder, skal anlæg og lignende af ovennævnte karakter indpasses, så det ikke tilslører eller ødelægger de landskabelige træk eller de geologiske karakteristika.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Slettestrand er omfattet af fredningen ”Lien, Fosdalen og Sandmosen”, reg.nr. 08061.00, Taksationskommissionens kendelse af 22/12/2009. Formålet med fredningen er at bevare, pleje og genoprette de landskabelige, naturhistoriske, kulturhistoriske og kulturgeografiske værdier i området som et sammenhængende, åbent kystlandskab.

Fredningen fastlægger en række rydninger af bevoksninger og læhegn og naturplejetiltag samt mulighed for at anlægge stiforløb og naturgenopretningsprojekter.

Se fredningskendelse her

3.5 Drikkevandsinteresser

Der findes ingen drikkevandsinteresser i området.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udpeget naturskov i området.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke anlagt forsøg i området.