Hurup Golfskov og Snedsted Byskov

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Hurup Golfskov og Snedsted Byskov.

Hurup Golfskov er på 14 ha og ligger 1,5 km sydvest for Hurup syd for den private plantage Hennings Plantage og nabo til Hurup Golfbane mod syd. Snested Byskov på 3 ha ligger i byens nordlige ende ved det tidligere idrætsanlæg og vest for et privat skovrejsningsområde.

Begge skove er etableret i 2014/15 som erstatningsskov og led i aftalen om det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild, som led i kravet om at rejse 100 ha bynær skov i Thisted Kommune. Skovene er især anlagt for skabe ny natur og nye rekreative tilbud med mulighed for naturoplevelser, men også for at sikre beskyttelse af rent drikkevand og grundvand.

Begge skove er anlagt på tidligere landbrugsjord.

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Hurup Golfskov

undefined

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse for Snedsted Byskov

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

I skovrejsningsområderne prioriteres friluftsliv, natur og skovdrift. Det er en særlig vigtig målsætning, at skovrejsningsområderne udvikles til at udgøre gode rammer for friluftslivet. Det er derudover en målsætning med skovrejsningen, at bidrage til områdernes grundvandssikring. Skovdriften og naturplejen skal bidrage til at fremme den friluftsmæssige og landskabelige oplevelsesværdi af området samt bidrage til at højne biodiversiteten. Naturindholdet er endnu begrænset af skovenes unge alder, men i takt med at skoven vokser og arealerne udvikler sig, vil den komme til at indeholde flere naturværdier.

1.1b Planlagte tiltag

Skoven vil i planperioden udvikle sig i takt med den løbende pleje. Der er ikke planlagt særlige tiltag til iværksættelse indenfor planperioden.

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag for Hurup Golfskov

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag for Snedsted Byskov

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Landskabsplanen for de nye skovrejsningsområder i Thy er at skovene på lang sigt skal fremstå som overvejende blandet løvskov, som variation til de omgivende landbrugsarealer og de nåletræsdominerede vestkystnære plantager.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Hurup Golfskov

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan for Snedsted Byskov

1.3 Naturnær skovdrift

I skovrejsningsområderne er det langsigtede mål med skovdriften at understøtte udviklingen af forskellige typer af bevoksninger med udgangspunkt i de træarter, der er valgt ved skovrejsningen.

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Hurup Golfskov

undefined

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan for Snedsted Byskov

1.4 Naturpleje

Naturværdierne er knyttet til ung løvskov konverteret fra landbrugsjord i omdrift. Det er målsætningen at fastholde og udvikle de lysåbne småbiotoper i skovene, der blev etableret ved skovrejsningen i form af mindre vandhuller, mose og fugtige lavninger. Dertil kommer den værdi, som de langstrakte skovbryn og frugtlundene bidrager med i form af blomstrende træer og buske.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

I Snedsted Byskov ligger en kirkesti som bevares. Der er ingen registrerede fortidsminder på arealerne.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Det er målsætningen at sikre og fremme en alsidig friluftsmæssig benyttelse af de nye skovområder primært for de lokale beboere i henholdsvis Hurup og Snedsted.

Den friluftsmæssige udvikling vil ske i takt med at skovene gror til, og evt. ved udbygning med mindre  faciliteter.

I Hurup er anlagt en gennemgående vandresti, som vedligeholdes i samarbejde med Sydthy Golfklub.

I Snedsted Byskov bevares kirkestien, og der er reserveret et areal til en lille bålplads.

Arealerne er udlagt som friluftszone.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Hurup Golfskov

undefined

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse for Snedsted Byskov

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Hurup Golfskov er anlagt på god landbrugsjord på moræne med generelt gode afvandingsmæssige forhold. I visse partier er der vandstandsende lerlag.

Skoven i Snedsted er etableret på et tidligere græsningsareal, der er ret lavtliggende og med vandlidende områder mod nordøst.

2.2 Landskab

Den nyplantede skov syd for Hurup ligger i et bakket morænelandskab, der er domineret af landbrugsland og i en egn med få skove. Skoven omkranser Sydthy Golfbane mod syd og er plantet på restarealer fra erhvervelserne til golfbaneformål. Skoven ligger bynært i forhold til Hurup, og gennem lokalplanlægning er etableret stiforløb fra byen til golfbanen og senest den nye skov. Fra skoven er der forbindelse til den private skov Hennings Plantage, der mod vest grænser op til Hurup.

Skovens langstrakte form i øst-vestlig retning og dens rekreative formål er baggrund for den store andel af skovbryn, mens der kun er få lysåbne naturområder i den ret fragmenterede skov. Mod syd i skoven ligger to små vandhuller og en mindre lund med frugttræer.

Den nye skov ved Snedsted ligger ved byens nordlige grænse og det tidligere idrætsanlæg. Det begrænsede areal ligger mod vest op til et privat skovrejsningsområde, mod syd og nord op til små græsmarker, som det tilplantede areal tidligere var sammenhængende med. En lille del af arealet har højer vandstand og kan udvikle sig til en lille skovmose med tiden. Gennem arealet løber en offentlig sti fra byen og videre mod nord på private arealer.

2.3 Skoven

Hurup Golfskov er tilplantet i 2014. Plantevalget er domineret af løvtræ med skovbryn bestående af eg og buske, den mere centrale del med bøg i blandinger med ær, lind og fuglekirsebær. Som amme-træer er anvendt lærk, skovfyr og rødel. For at opnå variation med lidt grønt også ved vintertid, er der plantet grupper med skovfyr og ædelgran. Spor mellem bevoksningerne med et bugtet forløb sikrer, at den enkelte træart får mulighed for at udvikle sig optimalt samtidig med adgangsmulighederne forbedres. Der er plantet en lille frugthave.  Skoven er beliggende i et område med meget lidt skov og er derfor vindpræget.

Snedsted Byskov er tilplantet i 2014. Træartsvalget er identisk med valget for Hurup Golfskov. 

undefined
Kortet viser særligt beskyttet skov for Hurup Golfskov

undefined

Kortet viser særligt beskyttet skov for Snedsted Byskov

2.4 Natur

Naturværdier i de nye skovrejsningsområder udgøres primært af de varierede skovbryn med mange blomstrende buske, der i kraft af arealernes langstrakte arrondering og relativt lille størrelse udgør en betydelig del af de bevoksede arealer. Dertil er der også etableret frugtlunde i begge områder.

I Hurup Golfskov ligger der i tilknytning til golfbanen på naboarealet nogle enkelte fugtige partier som ikke er tilplantet og kan udvikle sig til små skovmoser.

I Snedsted er der kun et mindre lysåbent, fugtigt område mod NØ, idet stort set hele arealet, der kun er på tre ha,  blev  plantet til.  Men der potentiale for udvikling af en mindre skovmose på sigt.

2.5 Kulturmiljø

Der er ikke registreret fortidsminder på arealerne. I Snedsted Byskov ligger dele af en tidligere kirkesti.

2.6 Friluftsliv

I Hurup Golfskov er der anlagt en sti, der forbinder Hurup gennem skoven og Hennings Plantage tilbage til byen. Det er aftalt med golfklubben, at parkeringspladsen ved klubhuset også må anvendes af skovgæster.

I Snedsted Byskov bevares kirkestien og der er reserveret et areal til en lille bålplads.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Skovrejsningerne i Sydthy er ikke en del af et Natura 2000-område.

3.2 § 3 områder

Området omfatter ingen arealer med § 3.beskyttede arealaer.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Skovrejsningsområderne i Sydthy er beliggende i Thisted Kommune. En mindre del af Hurup Golfskov er ifølge gældende kommuneplan biologisk interesseområde, hvilket betyder, at der ikke må gennemføres projekter, der tilsidesætter beskyttelseshensyn i de biologiske interesseområder. Begge områder er helt eller delvist beliggende i skovrejsningsområder.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Der findes ingen fredninger i skovrejsningsområderne.

3.5 Drikkevandsinteresser

Hurup Golfskov ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Snedsted Byskov ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke etableret hverken frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer på skovrejsningsarealerne.