Mindre arealer

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter 2 mindre, lysåbne arealer: et kulturgræsareal ved Hingelbjerg Mose på 0,2 ha beliggende øst for Fjerritslev, og et engareal ved Selbjerg Vejle på 0,7 ha beliggende mellem Frøstrup og Øsløs.

undefined

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Målsætningen er at fastholde arealerne som lysåbne arealer. Både arealerne ved Hingelbjerg Mose og Selbjerg Vejle ligger langt fra andre statsejede arealer og har været under salg i flere omgange. Salget blev opgivet, da salgsomkostningerne oversteg indtægten. På sigt skal arealerne afhændes, hvis der opstår en mulighed herfor. Ved Selbjerg Vejle er tidligere frasolgt arealer og Vejlernes Feltstation. Græsarealet ved Hingelbjerg Mose indgår i landbrugsdrift sammen med de omkringliggende naboarealer og skal fortsat udlejes, mens arealet ved Selbjerg Vejle henligger som naturareal og skal så vidt mulig afgræsses i sammenhæng med naboarealer.

1.1b Planlagte tiltag

Der er ingen planlagte tiltag ud over at forsøge arealerne afhændet og indtil da fastholde begge arealer som lysåbne arealer med driftsaftaler.  

undefined

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag 

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Begge arealer er lysåbne og skal holdes som sådan.

undefined

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ikke skov på arealerne.

undefined

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Begge arealer vil blive drevet så de fastholdes som lysåbne arealer. Plejen vil for arealet ved Selbjerg Vejle ske ved bortforpagtning til naturplejere, men på grund af den lille arealstørrelse vil mulighed for pleje afhænge af aftaler om fællesgræsning med naboer. Det mindre areal ved Hingelbjerg Mose er bortforpagtet til græsning eller slet og indgår i naboens landbrugsdrift.).

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Ingen

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Ingen

undefined

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Selbjerg Vejle arealet består hovedsagelig af fintsandet jord (marine dannelser). Hingelbjerg Mose arealet består af humus jord. (Giv en kort beskrivelse af de overordnede jordbundsforhold).

2.2 Landskab

Selbjerg Vejle arealet ligger umiddelbart vest for selve Selbjerg Vejle ejet af Aage V. Jensens Fonde. Hingelbjerg Mose arealet ligger midt i et kulturlandskab.

2.3 Skov

Ingen skov

2.4 Natur

Begge arealer er lysåbne arealer.

Der foreligger ikke naturregistreringer for de små arealer.

2.5 Kulturmiljø

Ingen

2.6 Friluftsliv

Ingen

3. Gældende udpegninger 

3.1 Natura 2000 udpegninger

Selbjerg Vejle arealet ligger indenfor N2000 udpegningen; EF-habitatområde, 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og EF-fuglebeskyttelse 13 Østlige Vejler

3.2 § 3 områder

Selbjerg Vejle arealet er §3 beskyttet eng.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Ingen

3.4 Fredninger og vildtreservater

Ingen

3.5 Drikkevandsinteresser

Begge arealer ligger i områder med drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Ingen

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Ingen