Ny Eshøj Plantage

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Ny Eshøj Plantage.

Ny Eshøj Plantage er en mindre nyetableret bynær skov, beliggende kun 1,5 km øst for Thisted tæt ved Limfjorden. Skoven er etableret som erstatningsskov for skovfældningen i testcentret for store vindmøller i Østerild i 2013. Skoven er etableret med henblik på at udvide og skabe sammenhæng til den kommunale naboskov ”Eshøj Plantage”, som er en ældre løvskovsdomineret lystskov etableret i 1895. Den nye skov ligger nord for den kommunale skov og omfatter den store rundhøj Eshøj, som giver navn til området. Arealet er lettere skrånende ned mod Limfjorden.

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

undefined

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Den bynære beliggenhed og sammenhæng til øvrige rekreative skovområder betyder, at friluftslivet er prioriteret særligt højt, dernæst prioriteres landskabet. Det er en vigtig målsætning at sikre og synliggøre de overordnede landskabsformer: rundhøjene, højdedraget og udsigten mod Limfjorden. Naturpotentialet udvikles på sigt gennem fokus på udvikling af lysåbne arealer og mangfoldige skovbryn.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt et enkelt konkret tiltag til iværksættelse indenfor planperioden, idet der er tale om et nyetableret skovrejsningsområde.

For at sikre synligheden af den markante gravhøj ”Eshøj” mod nord tyndes den eksisterende egetræslund syd for højen kraftigt for en udvikling til enkeltstående fuldkronede egetræer. De ældre nåletræer fjernes helt. 

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Det er målsætningen, at bevare og udvikle det etablerede skovområde, der understøtter de eksisterende landskabsformer og sikre synligheden af fortidsminderne på toppen af området ved en dyb landskabskile. Dermed sikres indkig til gravhøje og bevarelse af udsigten fra gravhøje over det omkringliggende landskab, henover skoven med Limfjorden i baggrunden.

Det overordnede landskabsbillede med den nuværende fordeling mellem bevoksede og ikke skovbevoksede arealer ændres ikke fremadrettet. I forhold til det eksisterede landskabsbillede betyder det, at den eksisterende lysåbne landskabskile med udgangspunkt i gravhøjene sikres og holdes fri for opvækst. Den bevoksede og delvist tilplantede 100 meter zone rundt om gravhøjene mod nord udvikles på sigt til lysåbne arealer med enkeltstående fuldkronede træer gennem aktivt hugst og tynding af bevoksningerne.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål med skovdriften i Ny Eshøj Plantage er at udvikle en robust, rekreativ skov, som på længere sigt kan virke som et attraktivt rekreativt område og have stor biologisk værdi. Skovudviklingstypen beskriver den på langt sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede med den tilstræbte træartssammensætning. I Ny Eshøj Plantage arbejdes kun med én skovudviklingstype Bøg med gran, hvor hovedtræarterne på sigt primært bliver bøg, ær, lind, skovfyr og østrigsk fyr med elementer af eg.

Der er ikke udlagt en skovudviklingstype i det bevoksede område syd for gravhøjen, da det på sigt udvikles til solitære træer og ikke egentlig skovbevoksning.

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Det er målsætningen at udvikle de naturmæssige værdier på arealerne gennem en løbende pleje med henblik på at fjerne næringsstofferne og skabe mulighed for udvikling af overdrevsnatur på sigt.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Det er målsætningen at sikre synligheden af de markante gravhøje ”Eshøjene” mod nord. Der er dels taget hensyn hertil ved etablering af en lysåben landskabskile sydvest for højene. Dertil udvikles den eksisterende egetræslund syd for højene på sigt til enkeltstående fuldkronede egetræer i 100 meter zonen rundt om gravhøjene gennem aktiv tynding.

De fredede gravhøje på arealet plejes løbende efter behov med henblik på at holde dem frie for træopvækst samt at opretholde en stabil urtevækst på højene.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Ny Eshøj Plantage er primært anlagt som bynær skov. Det er målsætningen at understøtte den friluftsmæssige benyttelse ved udvikling af de dertil knyttede faciliteter i takt med skovens tilblivelse.

Der er udlagt en facilitetszone omfattende parkeringspladsen mod syd. De øvrige arealer er udlagt som friluftszone.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Skoven er etableret på landbrugsjord, der tidligere hørte til den nærliggende Eshøjgård. Der er tale om god morænejord med et stort indhold af ler. Der findes mange sten i overfladen. Området er højtliggende og ret vindpåvirket

2.2 Landskab

Den nye skov ligger i det store morænelandskab på en sydvendt hældning mod Limfjorden fra højdepunktet Eshøj (44 m), der krones af bronzealderhøjen med samme navn. Forud for tilplantning har området været i landbrugsdrift med undtagelse af selve Eshøj og en lille plantet lund ved højens sydside.

Skoven er etableret som løvskov med indslag af nåletræ. Omkring Eshøj er en stor åben slette mod sydvest, der sikrer indsigt til højen og fra højen udsigt over fjorden. Syd for højen er etableret en lille lund med forskellige frugttræer.

Skoven ligger i sammenhæng med den ældre Eshøj Plantage mod syd. Det øvrige omkring liggende landskab er præget af landbrugsdrift, nærheden til Thisted og Limfjorden.

2.3 Skoven

Eshøj skov er tilplantet i 2013. Plantevalget er domineret af løvtræ med indre og ydre skovbryn bestående af eg og buske. Den centrale del af skoven er tilplantet med bøg i blandinger med ær, lind og fuglekirsebær. Som ammetræer er der anvendt lærk, skovfyr og rødel. For at opnå variation med lidt grønt også ved vintertid, er der plantet grupper med skovfyr, ædelgran og douglasgran. Der er etableret spor mellem bevoksningerne med et bugtet forløb, hvilket sikrer at den enkelte træart får mulighed for at udvikle sig optimalt. Der er plantet en lille frugthave nær gravhøjen. Skoven er højt beliggende tæt på fjorden og meget præget af vindens påvirkning fra vest.    

2.4 Natur

Skoven er anlagt på landbrugsjord i 2013. Der har ikke indfundet sig arter med særlige beskyttelseshensyn i denne nye skov endnu. Da der er plantet en lang række egetræer, vil bevoksningen på sigt have et potentiale for arter knyttet til løvskov, der kan indvandre fra det ældre løvskovsområde mod syd. Æblelunden bidrager ligeledes til at højne biodiversiteten ved at tiltrække nektarsøgende insekter. Der er udlagt en større lysåben landskabskile, men området er på grund af den tidligere landbrugsanvendelse endnu meget næringsrigt og ligger som et græsareal. Området slås årligt af indtil videre af en frivillig med henblik på at udvikle naturværdierne og sikre publikums adgang.

2.5 Kulturmiljø

Omkring Eshøj Plantage har der ligget 17 gravhøje, der er i dag seks fredede gravhøje tilbage. Den største Eshøj ligger sammen med en lidt mindre i den nordlige del af skoven, der er friholdt for beplantning i forbindelse med tilplantningen. En eksisterende lund ved højenes sydside tyndes med henblik på at synliggøre fortidsminderne.

Syd for skoven ligger Eshøj Plantage på 24 ha, der ejes og drives af Thisted Kommune. Skoven er plantet i 1895 af en gruppe Thisted borgere. I 1907 blev der opført en dansepavillon samtidig med, at der blev oprettet dampskibsfart fra havnen i Thisted. Begge dele er dog for længst ophørt igen.

2.6 Friluftsliv

I den sydlige del af skoven er der indrettet en lille parkeringsplads med en informationstavle og en folderkasse. Her fra går der en cykelsti, der forbinder stien fra Thisted gennem skoven og videre mod Sennels. Der er afmærkede vandrestier i skoven. Én af stierne har forbindelse med stisystemet i Eshøj Plantage mod syd ned til Limfjorden. Sporene mellem de enkelte bevoksninger kan anvendes som trampestier. Der er udarbejdet en folder for de to skove i samarbejde med Thisted Kommune.

Som et partnerskabsprojekt har Rotary i Thisted lavet en bålplads med borde og bænke, og syd for højene er der etableret en lille frugthave i forbindelse med skovrejsningen.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ny Eshøj Plantage er ikke en del af et Natura 2000-område.

3.2 § 3 områder

Der er endnu ikke registreret arealer med § 3naturtyper i området.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Ny Eshøj Plantage er beliggende i Thisted Kommune. Hele området er ifølge gældende kommuneplan landskabeligt interesseområde. Byggeri og anlægsarbejde i de særlige landskabelige interesseområder skal så vidt muligt undgås.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Der findes ingen fredninger i området.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der findes ingen drikkevandsinteresser i området.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer i medfør af Naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke etableret frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i området.