Ydby Hede

Beskrivelse

Denne områdeplan omfatter Ydby Hede. Ydby Hede ligger mellem Ydby og Boddum i Sydthy.

Der er tale om et lille område på godt 10 ha beliggende umiddelbart syd for den noget større Dover Plantage, som er privatejet. Naturstyrelsens areal indgår i et større naturområde omkring Boddum Bæk ådal og indgår sammen med privatejede arealer i det kulturhistorisk vigtige landskab Ydby Skjold, der tidligt blev fredet på grund de mange, tæt beliggende og højt i landskabet placerede bronzealderhøje.  

Størstedelen af arealet består af kuperede hedearealer med spredt opvækst af træer. Kun godt to ha er bevokset, med eg som den dominerende træart.

undefined
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne arealer:

undefined

 

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

I Ydby Hede prioriteres kulturhistorie, landskab og natur særligt højt i henhold til fredningen af arealerne og Natura 2000-planen. Der lægges vægt på en udvikling for og beskyttelsen af de arter og plantesamfund, der danner baggrund for Natura 2000 udpegningen.

1.1b Planlagte tiltag

Der er ikke planlagt konkrete tiltag til iværksættelse planperioden.

undefined

Kortet viser de konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode samt de langsigtede og mulige tiltag  

Bilag med planlagte tiltag for alle områder kan findes her

1.2 Landskabsplan

Hensigten er at bevare arealerne som et område præget af de kuperede heder med spredt opvækst af træer og en åben moseparcel. De eksisterende skovbevoksede arealer udvikles gennem aktiv hugst til lysåbne fuldkronede enkeltstående træer, med høj landskabsværdi på sigt.

Som led i den løbende naturpleje vil der med mellemrum blive ryddet forskellig træopvækst på de lysåbne arealer.

I løbet af planperioden foretages der tynding af eg i afdeling 607a med henblik på udvikling mod enkeltstående fuldkronede egetræer.

undefined

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ikke udlagt skovudviklingstyper, idet landskabet på sigt udvikles til et lysåbent naturområde med spredte fuldkronede træer og som sådan ikke skovbevokset.

undefined
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Det overordnede mål er at sikre og udvikle naturværdierne på heden. Dette skal ske med hensyntagen til bestemmelserne i fredningskendelsen og med henblik på at opnå og vedligeholde en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der henvises til afsnit 3.1.

Området fastholdes som et naturområde præget af lysåbne arealer, der både er henholdsvis tørre og våde og hvor vegetationen enkelte steder er brudt, så der forekommer blottet sand. Den løbende naturpleje består af nedskæring af opvækst herunder særlig fokus på den invasive art almindelig tornblad. Denne suppleres med græsning og afbrænding, der også bevirker foryngelse af hedelyngen. En mosaik i naturplejen, varierende fugtighedsforhold og naturtyper bidrager til at sikre levesteder for de mange forskellige arter af sommerfugle, som er registreret på arealet, herunder eksempelvis spættet bredpande.

Bilag med oversigt over lysåbne naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

Den fredede gravhøje i egebevoksningen plejes løbende efter behov med henblik på at nå en stabil plejetilstand, hvor højene står helt uden træer eller kun har enkelte udvalgte træer, og hvor et kronetag skaber skygge og minimerer ny opvækst på højene”.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

De nuværende friluftsmæssige muligheder i området fastholdes. Hele arealet er udlagt som friluftszone.

undefined
Kortet viser planen for inddeling af området til forskellig, friluftsmæssig benyttelse

2. Status

2.1 Jordbundsforhold

Arealet ligger i et kuperet terræn ned mod Boddum Bæk ådalen nedenfor ”Oldtidskirkegården” på Ydby Hede. Ådalens sider er furet af regnvand, som derved har skabt falske bakker. Ådalen har i Stenalderen været et lavvandet sund mellem Thy og Boddum.

2.2 Landskab

Hedearealerne ligger på et højdedrag mellem Limfjorden og Dover Plantage i et landskab der veksler mellem skov, lysåbne heder og små marker. Mod øst falder terrænet ned mod Boddum Bæk. Skovarealerne er konverteret til lysåbne arealer, der forventes at udvikle sig til hede i løbet af en årrække.

2.3 Skoven

Den skovbevoksede del af Ydby Hede grænser op til den privatejede Dover Plantage. Arealet der udgør omkring to ha er bevokset med overvejende eg samt birk og lidt ædelgran. Skoven kan inddrages i det hegnede og afgræssede område med hede  med henblik på udvikling af lysåben græsningsskov.

undefined
Kortet viser særligt beskyttet skov

2.4 Natur

Størstedelen af arealet består af ubevoksede arealer primært hede og lidt mose. I modsætning til den nordatlantiske klithede, der er dominerende langs Vestkysten er det her tale om indlandshede, hvortil der også er tilknyttet en række andre arter end dem, der lever i klitheden.

Naturplejen af arealerne består af løbende nedskæring af opvækst, afbrænding og afgræsning.  Ydby Hede er samgræsset med naboarealerne, som Thisted Kommune administrerer. Der er en generel udfordring med opvækst af almindelig tornblad på hedearealerne i hele området. Almindelig tornblad er en busk og en invasiv art, som er temmelig svær at eliminere. På Naturstyrelsens arealer foretages der rydning med kratrydder, hvor planten afskæres helt nede ved jorden. Dette suppleres med afbrænding.

Mosen afgræsses ikke. Men Thisted Kommune har etableret en sammenbinding af Naturstyrelsens arealer og engene mod nord, hvorved der er mulighed for samgræsning.

Særlige arter, der kan nævnes for Ydby Hede:

  • Insekter: Markperlemorsommerfugl, bølleblåfugl, isblåfugl, spættet bredpande, lille bispetæge.
  • Svampe og laver: På granitsten er fundet den rødlistede buklet navlelav.

Der er registreret et højt antal af sjældne sommerfuglearter på Ydby Hede og det stiller krav til naturplejen. Det vigtigste krav sommerfuglene har, er blomsterrige heder og for bølleblåfuglens vedkommende også fugtige områder, såsom hedemoser, højmoser og hængesæk, hvor larvens værtsplante især er mosebølle og tranebær. Omvendt kræver spættet bredpande, tørre lysninger med forekomst af skovjordbær, krybende potentil, tormentil og agermåne Det er derfor vigtigt med en mosaik i naturplejen med græsning, så vegetationen holdes nede og der dannes tuer. Den lille bispetæge lever på mager og sandet jord og moderat våde hedeområder.

Der er i sidste planperiode foretaget rydninger af de skovbevoksninger, der skønnes at have størst potentiale for udvikling af mere biodiversitet ved konvertering til lysåbne arealer. Alle ryddede arealer afgræsses så vidt muligt ved en justering af den nuværende indhegning.

2.5 Kulturmiljø

Heden udgør det kulturhistoriske islæt i området. Der er en enkelt gravhøj i egeskoven. Naturstyrelsens areal udgør kun et mindre delareal af det kulturhistoriske landskab Ydby Skjold, idet den store forekomst af gravhøje ligger ”oppe” på skjoldet højt i landskabet.

Karakteristisk for området er de mange hulveje, og der er potentiale for formidling af hulvejene.

2.6 Friluftsliv

Der er forskellige oplevelsesmuligheder i området. Udsigten til Skibsted Fjord er især et besøg værd. Men også oldtidskirkegården på Ydby Hede er værd at stifte bekendtskab med. Der er ikke indrettet egentlige friluftsmæssige faciliteter i området. Der er dog en del trampestier som går på kryds og tværs.  Egentlige parkeringsforhold ligger på et kommunalt ejet naboareal.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

De to østlige arme af Ydby Hede er en del af Natura 2000-område nr. 23 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø”.

Udpegningsgrundlaget indeholder 24 naturtyper med strandeng som en af de vigtigste og mest udbredte i området med dertil knyttede arter, som alm. ryle og brushane.
Derudover er en lang række vandfugle på udpegningsgrundlaget samt odder og spættet sæl.

Se Natura 2000-plan for nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø” her

Se Natura 2000-plejeplan for nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø” her

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3 hede.Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i første afsnit.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner, nationalpark

Ydby Hede er beliggende i Thisted Kommune. Hele området er ifølge gældende kommuneplan landskabeligt interesseområde. Byggeri og anlægsarbejde i de særlige landskabelige interesseområder skal så vidt muligt undgås.

Ydby Hede er geologisk interesseområde, og der må derfor ikke gennemføres projekter, som ødelægger eller slører det geologiske interesseområder.

Området er også biologisk interesseområde, hvilket betyder at der ikke må gennemføres projekter, der tilsidesætter beskyttelseshensyn i de biologiske interesseområder.

Størstedelen af Ydby Hede befinder sig i kulturhistorisk interesseområde nr. 17 ”Doverodde, Tvolm, Boddum”. Inden for de særlige kulturhistoriske interesseområder, kulturarvsarealerog de beskyttelsesværdige landsbymiljøer skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier bør ikke finde sted.

Ydby Hede er i kommuneplanen udlagt som stilleområde. Områder, der er udpeget som mørke og stille områder og deres omgivelser bør friholdes for tekniske anlæg og aktiviteter, der støjer eller udsender lys. 

3.4 Fredninger og vildtreservater

Størstedelen af Ydby Hede er omfattet af fredningen ”Doverkil, Ydby Skjold, Boddum Bakker”, reg.nr. 07729.00, Taksationskommissionens-kendelse af 31/10/1991.

Formålet med fredningen er at bevare området som et åbent ådalslandskab samt bevare de geologiske, botaniske, kulturhistoriske og friluftsmæssige interesser.

Fredningen er i princippet en status quo-fredning, men der er mulighed for at udføre den nødvendige pleje for at bibeholde den ønskede tilstand i området.

Se fredningskendelsen her

3.5 Drikkevandsinteresser

Den nordvestlige halvdel af Ydby Hede ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofsinteresser i området.

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Ingen