Driftsplanændringer for Bøgebakke og Bratskov

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Bøgebakke og Bratskov.

  • Tilplantning af 40,5 ha. med især bøg, eg og skovbryn.
  • Udlæg af 2,5 ha. overdrev.
  • Udlæg af 6. ha høenge og 1 ha. sø.
  • 4 ha. veje og P-pladser og friarealer langs veje m.m.. 

 

Ændring i driftsplan for Bøgebakke og Bratskov

Baggrund for ændringer

Brovst Vand, Jammerbugt kommune og Naturstyrelsen Thy indgik i 2018 en samarbejdsaftale omhandlende skovrejsning på bynære jorder omkring Brovst By. Vandværkets indvindingsområde er truet af forhøjede nitratværdier og et opkøb af jord i vandværkets indvindingsområde var realiserbart. Projektet endte med at indeholde 54 ha. landbrugsjord fordelt på to parceller. Ca. 18 ha. er højtbelligende god muldet dyrkningsbar jord i Brovst Bys nordvestlige udkant og resten, ca. 36 ha. lavbundet tung lerjord beliggende umiddelbart nord for herregården Bratskov i byens udkant. Der er ca. 500 meter mellem de to jordstykker.
Udover at sikre grundvandskvaliteten vil den kommende skov også give borgerne i Brovst udvidede friluftsmuligheder. På sigt vil der opstå en varieret skov, og jordens beskaffenhed og variation vil sikre et potentielt højt naturindhold.

Tilplantningen fandt sted i 2019, og projektet er nu i en plejefase med rensning i to år. Etablerede naturarealer er: Overdrev, to søer, arealer til fri succession og høenge. Et solidt og omfangsrigt vejanlæg er udført og står klar til skovgæsterne og driften af skoven, når engang det bliver aktuelt.

Naturværdien var før tilplantingen meget lav.

Ændringer i driftsplanen

Bynær skov med tilplantning, lysåben natur inkl. søer veje og P-pladser.

Hele arealet udlægges til frilugtszone. Når skoven vokser til, vil der være rig mulighed for at tilføre arealet en række faciliteter, der vil give friluftslivet gode vilkår, f.eks. madpakkehus, shelter m.v..
Naturværdien øges betragteligt ved tilplantningen og de beskrevne og allerede foretagne naturtiltag. Ikke mindst ved etableringen af overdrev, søer, høenge og arealer til fri succession. 

 Kort, der viser hvor der skal ske bynær skovrejsning.