Driftsplanændringer for Korsø Klitplantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Korsø Klitplantage Litra 1245a.

  • Der er tilplantet 1,86 ha med skovfyr, eg, birk og skovbryn.
  • Der er udlagt 0,70 ha slette, som skal udvikles til lysåben natur. 

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Korsø Klitplantage Hjardemål.

  • Der er tilplantet 21,61 ha med skovfyr, østrigsk fyr og skovbryn.
  • Der er udlagt 8,45 ha slette, som skal udvikles til lysåben natur samt o,2 ha til paddeskrab/sø. 
  • Der er etableret 0,2 ha til flisplads. 

Ændring i driftsplan for Korsø Klitplantage

Baggrund for ændringer for Litra 1245a

Skovrejsningen er foretaget som led i at etablere erstatningsskov for skovfældning foretaget i forbindelse med udvidelsen af Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage. Selve tilplantningen er udført i år 2020, og projektet er nu i en plejefase med rensning i 3-4 vækstsæsoner.

Der fandtes ikke lysåben natur på arealet inden tilplantningen. Det er derfor forsøgt at skabe nogle lysåbne naturarealer, ved at udlægge dele af arealet som slette, der på sigt skal udvikle sig til lysåben § 3-natur. 

Ændringer i driftsplanen for Litra 1245a

Nuværende anvendelse er konventionel landbrugsdrift med omdrift frem til 2019, herefter er området tilplantet med bl.a. skovfyr og eg og mindre arealer er udlagt til slette og krat. 

Skoven er tilplantet som erstatningsskov ifm. skovfældning ved udvidelsen af Det nationale testcenter for store vindmøller. Arealet føjes til Korsø Klitplantage og er således en driftsplantilføjelse til områdeplanen for denne.

Skoven skal udvikles til en robust skov med lysåben natur, hvor der i indre og ydre skovbryn er fokus på blomstrende og hjemmehørende træ- og buskarter, til gavn for faunaen. De skovbevoksede arealer udlægges som skovudviklingstype 52 – sitkagran og fyr med løvtræ.

Arealet udlægges i sin helhed som friluftszone.

 

Kort over udtaget areal.

 

Baggrund for ændringer for Hjardemål

Skovrejsningen er foretaget som led i at etablere erstatningsskov for skovfældning foretaget i forbindelse med udvidelsen af Det nationale testcenter for store vindmøller i Østerild Klitplantage. Selve tilplantningen er udført i år 2020, og projektet er nu i en plejefase med rensning i 3-4 vækstsæsoner.

Der fandtes ikke lysåben natur på arealet inden tilplantningen. Det er derfor forsøgt at skabe nogle lysåbne naturarealer, ved bl.a. paddeskrab. Derudover er udlagt slettearealer, hvor litra 1271h er udlagt til fri succession, mens litra j, k og l på sigt skal udvikle sig til lysåben § 3-natur.

Der er desuden etableret en befæstet flisplads, litra 1271n, som står klar til driften af skoven, når det en gang bliver aktuelt.

Ændringer i driftsplanen for Hjardemål

Nuværende anvendelse er konventionel landbrugsdrift med omdrift frem til 2019, herefter er området tilplantet med bl.a. skovfyr, østrigsk fyr og eg og mindre arealer er udlagt til slette.

Skoven er tilplantet som erstatningsskov ifm. skovfældning ved udvidelsen af Det nationale testcenter for store vindmøller. Arealet føjes til Korsø Klitplantage og er således en driftsplantilføjelse til områdeplanen for denne.

Skoven skal udvikles til en robust skov med lysåben natur, hvor der i indre og ydre skovbryn er fokus på blomstrende og hjemmehørende træ- og buskarter, til gavn for faunaen. De skovbevoksede arealer udlægges som skovudviklingstype 81 – skovfyr, birk og rødgran.

Arealet udlægges i sin helhed som friluftszone.

 

Kort over udtaget areal.