Driftsplanændringer for Stenbjerg Klitplantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Stenbjerg Klitplantage.

  • Det brændte areal ryddes i sin helhed og overgår til klit og hede. Hvor der naturligt kommer selvsået eg, birk og skovfyr, lades dette urørt.
  • I praksis vil de sidste bjergfyr blive ryddet ved manuel fældning og efterfølgende flishugning.
  • Der etableres ikke græsning på arealet, da jordbunden vurderes til at være yderst næringsfattig. Fremtidig pleje vil ske på lige fod med de øvrige lysåbne naturarealer, ved manuel fjernelse af uønsket opvækst hvert 4.-5. år suppleret med mosaikafbrænding.
  • Den betydelige bestand af kronvildt i området vil tiltrækkes af den friske og næringsrige vegetation, der kommer efter branden. De vil browse på opvæksten og derved initiere dynamik i mindre skala.  

 


 

Ændring i driftsplan for Stenbjerg Klitplantage

Baggrund for ændringer

Den 7. maj 2019 brændte 27 ha værnskov på Tordenvadsbakker i den sydvestlige del af Stenbjerg Klitplantage. Politiet har optaget rapport, og brandårsagen er fastslået til et uautoriseret mindre bålsted inde i skoven. Der skete ingen skade på personer, bygninger eller lignende. Kun skov brændte.

Den brændte skov bestod udelukkende af meget gammel bjergfyr (1914-1916) med ingen/lav vedmasseværdi. Bjergfyrene havde dog en kulturhistorisk værdi i form af 1. generations bjergfyr efter sandflugtsbekæmpelsen. De gamle bjergfyr rummede begrænset biodiversitet i form af bl.a laver. Erfaringen fra Stenbjergbranden i 2004 har vist, at biodiversiteten for bl.a. laver øges efter en brand.

Driftplanens mål i den vestlige del af Stenbjerg Klitplantage er at genskabe klitheden ved omfattende rydninger af bjergfyr i de fugtige områder og på nogle markante klitpartier, så der opstår et varieret landskab med åbne sletter og mindre, fritlagte temporære søer. Skovbevoksede holme bevares, så der dannes et overgangslandskab fra plantage til åben klithede. Den naturlige hydrologi genskabes ved at lukke eksisterende grøfter. 

Ændringer i driftsplanen

Arealet ændrer anvendelse fra en blanding af skovbevokset og lysåben natur til hovedsagelige lysåben natur, som på sigt vil udvikle sig til klit og hede. I afdeling 291 ændres skovudklingstypen således fra skovudviklingstype 82 (bjergfyr) til ingen skovudviklingstype (lysåben natur). Se kort.

Hvis det brændte område overlades til sig selv, vil der ske en naturlig tilgroning med contortafyr, sitkagran og bjergfyr resulterende i mørk nåleskov med lav biodiversitet. Dette fremgår tydeligt efter den tilsvarende brand i 2004, hvor et større område endnu står urørt.

En genskabelse af klitheden er naturmæssig værdifuld og i overenstemmelse med både driftsplanens overordnede målsætning, landskabsplanen og målsætningen for Nationalpark Thy.

Tordenvadsbakker er en unik klitformation, som har været helt sløret af skov, men som nu vil blive synlig og markant i landskabet og ses i sammenhæng med klitheden mod syd.  

 

Kortet viser Naturstyrelsens område i den sydvestlige del af Stenbjerg Klitplantage med planændringen.