Sammenlægning af enheder

Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen i Trekantsområdet overtaget et naturareal på i alt 1.084,8 hektar fra den tidligere enhed Midtjylland, som ved sammenlægningen er blevet nedlagt. Arealet omfattes af Hastrup Plantage, som ligger øst for Brande samt Kilderne. 

Enhedens samlede areal er nu på 7.687,3 hektar.

Hastrup Plantage, som ligger øst for Brande, er præget både af store nåletræsarealer og et større område med ældre løvskov samt de lysåbne områder ved Hastrup Sø og Galtkær. Udviklingsmæssigt er bevoksningerne på et meget forskelligt stadie. Den vestlige del har stadig udpræget plantagepræg, hvorimod den gamle skov ved Hastrup Sø har skovpræg og et større indhold af dødt ved.

Kilderne, Det Store Vandskel, omfatter Gudenåens Kilder, Skjernåens Kilder, Kollemorten Krat og Ballesbækgård. Området består af tre enkeltvise sammenhængende skov- og lysåbne naturarealer samt en række små spredte sydlige naturarealer, der ligger i forbindelse med Gudenåen. Skovarealerne er domineret af egetræer og de lysåbne arealer af overdrev, eng og mose. Området er primært beliggende i et stærkt kuperet morænelandskab med højder op til godt 120 meter, og helt særligt for området er tilstedeværelsen af Skjernåens og Gudenåens udspring. 

Yderligere beskrivelse af områdeplanerne for arealerne findes her:

Det Store Vandskel – Gudenåens Kilder (Kilderne)

Hastrup Plantage

 

Arealanvendelse og -sammensætning

Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen i Trekantsområdet pr. 1. januar 2019, udgør 7.687,3 hektar, hvilket er ca. 77 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Trekantsområdet. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

 

Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen i Trekantsområdet. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen.

 

Arealsammensætning

Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.

 

Af diagrammet fremgår det, at ud af de 7.687,3 hektar består 64 % af skovbevoksede arealer og 36 % af lysåbne naturarealer. De skovbevoksede arealer er fordelt med 65 % nåletræ og 35 % løvtræ.

Arealerne på Trekantsområdet rummer en lang række gamle løvskove langs Horsens og Vejle Fjord samt Lillebælt, hvilket giver en høj løvtræsandel.Nåletræsandelen findes hovedsageligt i områdets nåletræsplantager, som Frederikshåb Plantage og Gyttegård Plantage, og ved overdragelse af Hastrup Plantage er andelen steget yderligere med cirka 400 hektar. Andelen af lysåbne naturarealer er steget ved overdragelse af Kilderne, som rummer store overdrevsarealer samt mose-, eng- og slettearealer.