Arealerne ved Randsfjord og Hvidbjerg

Børkop Vandmølle blev i 2018 solgt til Vejle Kommune.

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen dækker Randsfjord Arealer, Vognkær Enge og Børkop Vandmølle.

Arealerne ved Rands Fjord er hovedsagelig små naturarealer, og målsætningen for arealerne er, foruden at sikre naturværdierne, at bevare landskabet ved Rands Fjord.

Arealerne skal desuden danne attraktive rammer for et aktivt friluftsliv ved fx Hvidbjerg og Børkop Vandmølle.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området. 

Ved Vognkær Enge fjernes den invasive art rynket rose løbende i planperioden, så det er muligt at erkende det marine forland. 

Større ændringer.png

Større ændringer.png

Kortene viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Det marine forland ved Vognkær Enge gøres mere synligt gennem naturplejen ved at opvækst herpå fjernes. Derudover er der ingen tiltag for landskabet i planperioden.

Landskabsplan.png

Landskabsplan.png

Kortene viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

De pågældende arealer i områdeplanen Arealer ved Randsfjord og Hvidbjerg er små og kun få af dem er skovbevoksede. Generelt vil skovdriften på disse arealer tjene et rekreativt formål, idet arealerne er for små til at bære egentlig skovdrift.

Der er udlagt skovudviklingstyper, som beskriver den på langt sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede med den tilstræbte træartssammensætning. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005).

Ved Mørkholt Strand er et mindre skovbevokset areal udlagt med skovudviklingstypen ask med rødel. Der vil også indgå en del bøg i blandingen, som allerede findes på arealet i dag.

Det skovbevoksede areal ved Hvidbjerg er udlagt med skovudviklingstypen eg med lind og bøg.

Arealet ved Børkop Vanmølle er udlagt med skoveng.

Arealerne langs Rands Fjord er udlagt med græsningsskov og urørt skov.

Skovudviklingsplan.png

Skovudviklingsplan.png

Kortene viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Ved Vognkær Enge bekæmpes den invasive art rynket rose løbende i planperioden, så det er muligt at erkende det marine forland. Indsatsen vil ske i samarbejde med Vejle Kommune.

Ved Hvidbjerg skal grøften i afd. 664 stoppes til for at der på langt sigt skabes en sø. Hedearealer i samme afdeling plejes i planperioden.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen tiltag for kulturmiljøet i planperioden.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Omkring Vognkær Enge og Hvidbjerg er udlagt facilitetszoner, der giver mulighed for at udvikle og skabe gode rammer for eksisterende rekreative faciliteter.
Ved Børkop Vandmølle er udlagt facilitetszone, der giver mulighed for at udvikle og understøtte eksisterende rekreative faciliteter.

Randsfjord arealerne er udlagt til friluftszone.

Friluftsplan.png

Friluftsplan.png

Kortene viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse 

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

En del af arealerne er beliggende ned til Rands Fjord, mens resten af arealerne ligger lige nord herfor og ud mod Vejle Fjord. 

Nuværende arealanvendelse.png

Nuværende arealanvendelse.png

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Ubevokset

Total

Arealer ved Randsfjord og Hvidbjerg

2

3

2

13

63

82

Tabel: Skovarealer 

Areal i hektar

Klit

Søer mv.

Eng

Mose

Krat

Slette

Strand

Strandeng

Vej

Andet

Total

Arealer ved Randsfjord og Hvidbjerg

4

16

5

19

3

6

3

3

1

3

63

Tabel: Ikke-skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Jordbunden ved Rands Fjord er et mosaik af moræne- og smeltevandsaflejringer, ligesom der findes rester af saltvandsaflejringer.

Jordbunden under klitten ved Hvidbjerg består af smeltevandssand og –grus. Det samme gælder ved Vognkær Enge, hvor der også er arealer med saltvandssand. 

2.3 Landskab

Rands Fjord arealerne ligger alle på kanten af Elbodalen. Dalen er skabt som en tunneldal under sidste istid og følger ældre sprækkedannelser i undergrunden. Dalen blev i midten af 1800-tallet afsnøret fra Vejle Fjord ved en inddæmning, hvorved ferskvandssøen Rands Fjord blev dannet. 

Hvidbjerg ligger på sydsiden af Vejle Fjord og udgør en del af Vejle Ådal. Hvidbjerg hæver sig op som en 34 m høj sandklit, hvoraf de nederste 22 meter består af 22 mio. år gamle havaflejringer fra Miocæn, mens de øverste 12 m er istidsaflejringer og postglaciale klitter. 

Vognkær Enge og Mørkholt Hage ligger på marint forland, der er aflejret uden på den oprindelige kystlinie.

2.4 Skoven

På arealerne ved Hvidbjerg, Mørkholt og Vognkær Enge drives skoven som rekreativ skov. Parcellerne er generelt små og den megen publikumsfærdsel bevirker, at der føres en meget ekstensiv skovdrift. Der fjernes døende træer langs veje og stier og ud over dette, kan arealerne ikke bære en intensiv skovdrift.  

Særligt beskyttet skov

Særligt beskyttet skov.png

Kortene viser særligt beskyttet skov

2.5 Natur

Arealerne ved Hvidbjerg, Vognkær Enge og Rands Fjord har hver især et solidt naturindhold samtidig med, at der er repræsenteret forskellige naturtyper. 

Vognkær Enge består af marint forland med lavtliggende, inddæmmede arealer, hvorfra der sker en afvanding. Arealerne fremstår delvist afgræssede og delvist som kratskov/lavmose med birk, rødgran skovfyr m.m. 

Hvidbjerg er dominerede af den store klit og sandets vandring gennem tiden. Derfor er naturtypen karakteriseret ved tør hede og indsande. Arealerne er ikke registreret som § 3-beskyttet natur. 

Området giver en helt unik naturoplevelse i det ellers meget frodige Vejle Fjord landskab ved at skabe en stor biologisk variation over meget kort afstand. Det er Vejle Kommune, der står for driften og plejen af selv klitten. Der fortages løbende sandflugtsdæmpning på nogle arealer for at skåne omkringliggende sommerhuse. Baglandet til klitten mod vest er ligeledes meget sandet og her vokser der lyng og hedevegetation i lysningerne. 

Arealerne ved Rands Fjord er ligeledes præget af ekstensiv drift, og plejen består mest i nedskæring af opvækst samt græsning. I området er havørnen ved at slå sig ned som ynglefugl. 

Ved Børkop Vandmølle er der udpegninger af våd natur omkring mølledammen, og disse plejes af Vejle Kommune.

2.6 Kulturmiljø

Ingen fredede fortidsminder registreret. 

Børkop Vandmølle er omfattet af en bygningsfredning. Ved møllen står fire fredede ledstolpesten samt en sten med skåltegn.

2.7 Friluftsliv

Hvidbjerg er det mest besøgte af arealerne syd for Vejle Fjord. Den hvide sandklit trækker mange besøg - såvel fra de lokale sommerhusområder som længere væk fra. Sidstnævnte sker særligt i sommermånederne. Her er adgang til toiletfaciliteter, som drives af Vejle Kommune. 

Arealerne omkring Rands Fjord vurderes primært at trække lokale besøg. Her er anlagt afmærkede vandreruter. 

Ved Vognkær Enge er der anlagt en shelterplads, der indgår i nettet af kajak-lejrpladser langs de østjyske fjorde. 

Børkop Mølle har mange besøgende, dels pga. den fungerende vandmølle og dels pga. restauranten. Møllen og omgivelserne drives af Vejle Kommune. 

Der er P-pladser ved alle arealerne, som giver gode adgangsmuligheder for at opleve områderne. 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ingen Natura 2000-områder, Habitat-, Fuglebeskyttelses- eller Ramsarområder. 

3.2 § 3 /§ 28 områder

Den dominerende naturtype i området er våd eng og lavmose.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ingen planer.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Afdeling 660 og 661 (de nordligste arealer syd for Vejle Fjord) er omfattet af Vognkær Enge-fredningen af 4. marts 1970 (4416.00), hvis formål er at bevare den inddæmmede strandeng, hindre bebyggelse og tilplantning samt sikre offentlighedens adgang til arealerne. 

Hvidbjerg Klit og strandarealerne er omfattet af Hvidbjerg-fredningen af 17. juni 1970 og 10. oktober 1936 (00557.00). Fredningen er en landskabsfredning, der dels skal sikre klittens bevarelse og dels sikre almenheden adgang til arealet. 

Arealerne ved Rands Fjord er omfattet af fredningen af Rands Fjord Vest af 17. oktober 1979 (04074.01). Det er en status quo fredning, der skal varetage hensynet til landskabelige og videnskabelige værdier samt offentlighedens adgang til området.

3.5 Drikkevandsinteresser

Nord for Rands Fjord findes der et område med særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser på arealerne. 

3.7 Naturskovsstrategien

Da der ikke er skov på arealerne, er der ikke udlagt arealer efter Naturskovsstrategien. 

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der findes ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer på de pågældende arealer.