Kongens Kær

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

I områdeplanen indgår arealer i Kongens Kær.

Målsætningen for Kongens Kær er dels at fjerne kvælstof, dels at genskabe et varieret lysåbent naturområde med et mangfoldigt plante- og dyreliv med hovedvægt på at skabe gode forhold for fuglelivet. 

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området. 

Større ændringer.png

Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Målsætningen om at holde arealerne åbne i Kongens Kær er i overensstemmelse med den nuværende naturpleje, og der er derfor ingen ydereligere tiltag for at sikre landskabet i Kongens Kær. 

Landskabsplan.png

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Da der ikke findes skov på arealerne, er der ikke udlagt skovudviklingstyper på arealerne og der er derfor ingen skovmæssige tiltag.

1.4 Naturpleje                     

kongens kær, kommune billed

(Kort leveret af Vejle Kommune)

Areal A på ca. 9 ha er indhegnet og afgræsses af Hereford kvæg. Areal B længst mod øst henligger som urørt mose. Afgræsningen tilrettelægges så den tilgodeser fuglelivet bedst muligt.

Kongens kær,friluftsliv, kommune

Hegningen ved Kongens Kær hvor kreaturer afgræsses arealet.

Herudover bliver vandstanden løbende reguleret, så der holdes en høj vandstand gennem vinter og forsommer af hensyn til maximal N-fjernelse. Vandstanden bliver forsøgt sænket fra sensommer til sidst på efteråret af hensyn til at skabe mudderflader til rastende vade- og vandfugle, samt for at sikre at de græssende dyr i sensommer og efterår kan afgræsse så stort et areal som muligt af det indhegnede område. 

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen fredede fortidsminder på arealerne og derfor ingen planlagte tiltag i planperioden. 

1.6 Friluftsliv

Området er udlagt til facilitetszone for at understøtte muligheden for i fremtiden at udvikle stedets rekreative interesser. 

Det er planlagt, at stier og formidlingsplatformen i området i løbet af i 2014 og 2015 vil blive forbedret med nyt grus, nedvaskning af træværk og nyt hegn på platformen, hvor dette er gået i stykker. På sigt er det muligvis nødvendigt at lave en større renovering af udsigtsplatformen, der går ud i rørskoven. 

I planperioden vil Vejle Kommune arbejde på at etablere Kløverstier med udgangspunkt i Mølholm Ådal. En af disse stier kommer til at gå ned omkring Kongens Kær, hvorfor der i den forbindelse vil være formidling i henhold til kravene til en Kløversti. 

På lang sigt vil Vejle Kommune arbejde med at etablere en tunnel der giver passage fra Rosborg-området ud til Kongens Kær. Projektet afhænger af om der kan rejses nok projektmidler til at projektet kan udføres.

kongens kær, vandrestier

(Kort leveret af Vejle Kommune)

Vandrestier ved Kongens Kær. 

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Kongens Kær er beliggende i den østligste del af Vejle Ådal og som en kile ind i den vestlige del af Vejle By. Naturstyrelsen og Vejle Kommune har indgået en samarbejdsaftale vedr. driften af Kongens Kær. Det betyder, at pleje, drift og vedligeholdelse af området aftales i fællesskab. Det er Vejle Kommune, der har den daglige drift og pleje af området. 

Nuværende arealanvendelse.png

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Søer mv.

Mose

Total

Kongens Kær

29

7

36

Tabel: Ikke-skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Kongens Kær ligger i Vejle Å tunneldal. Der er ferskvandstørv på arealet, som overvejende er vanddækket.

2.3 Landskab

Kongens Kær ligger, hvor Vejle Ådal når sin største bredde på omkring 1,5 km mellem de to dalsider. Det brede, fladbundede dalstrøg mellem Skibet og Vejle er formet i slutningen af sidste istid af Skibet Issø. Issøerne er skabt i forbindelse med israndens vekslende tilbagetog og fremstød. Når isen var på retur, kunne der opstemmes en sø af smeltevand mellem en tidligere randmoræne af efterladt ler, sand og grus og selve isfronten. Kongens Kær ligger i dag som en lavvandet sø med et par kunstigt anlagte "fugleøer" til fremme af fuglelivet. 

2.4 Skoven

Der er ingen skov på arealet. 

2.5 Natur

Genskabelsen af naturindholdet i Kongens Kær er sket gennem et vådområdeprojekt. Ved at nedlægge de pumper, som tidligere sænkede vandstanden og holdt området dyrkbart, har det været muligt at genskabe den naturlige vandstand.

Det har medført genskabelse af Kongens Kær, som er en 25-30 ha stor lavvandet sø med en vanddybde mellem 25 og 125 cm. Der er to fugleøer på henholdsvis 1300 og 3500 m2

Især i den vestlige del af Kongens Kær findes kær- og engområder, hvor der ved lavvande blotlægges mudderflader til gavn for vandfuglene. Der findes en stor hættemågekoloni og siden 2010, Danmarks største bestand af sorthalset lappedykker i tilknytning dertil. De sorthalsede lappedykkere yngler især på flydende øer bestående af hovedsagelig vand-pileurt. 

I 2013 ynglede 2 par sorthovede måger på den østlige fugleø, som fik henholdsvis 2 og 3 unger. Der er registreret 188 fuglearter i Kongens Kær. Længst mod vest løber Højen Å, som har en stor fysisk variation og rummer et mangfoldigt dyreliv. Bl.a. er der en stor naturlig bestand af havørred, og den meget sjældne døgnflue Rhitrogena Germanica lever, som det eneste sted i Danmark i Højen Å. 

2.6 Kulturmiljø

Kongens Kær har sandsynligvis navn efter, at området oprindeligt tilhørte Frederik 2.'s Ladegård i Vejle. Området er en del af engfladen i Vejle Ådal. Som følge af tørvejordens sætning efter første afvanding, blev det nødvendigt igen at afvande engene i midten af 1900-tallet. Kongens Kær Landvindingslaug blev oprettet i 1950, og med diger, kanaler og en pumpestation blev området holdt afvandet indtil pumpen blev slukket i 2008. 

Der findes ingen fredede fortidsminder i området. 

2.7 Friluftsliv

Kongens Kær ligger helt bynært i kanten af Vejle By. Stier fra Vejle by fører ud til Kongens Kær og følger det sydlige dige omkring Kongens Kær med forbindelse til Knabberup Sø og andre stier i Vejle Ådal. Området har derfor stor besøgsintensitet. 

Et fugletårn med info-tavler giver besøgende et overblik
over området. Der er anlagt P-plads med handicapegnet adgang til fugletårnet. Flere små udsigtsplatforme giver adgang til at opleve fuglelivet på tæt hold. 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ingen Natura 2000-områder, Habitat-, Fuglebeskyttelses- eller Ramsarområder. 

3.2 § 3 /§ 28 område

Området omfatter især store arealer med § 3 beskyttet sø. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper som mose/kær og ferske eng.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Der er ikke udpegninger i den gældende kommuneplan. 

3.4 Fredninger og vildtreservater

Der er ingen fredninger på arealerne. 

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ikke områder udpeget til drikkevandsinteresser i Kongens Kær. 

3.6 Råstofplaner

Der er ikke udlagt grave- eller interesseområder for råstoffer i Kongens Kær. 

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer efter Naturskovsstrategien, da der ikke findes skov på arealerne. 

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke udlagt frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer i Kongens Kær.