Skablund Skov

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen dækker Skablund Skov.

Landskabet i og omkring Skablund Skov er vægtet højt, og det er en klar målsætning, at sikre og synliggøre landskabets former med skovens kystnære beliggenhed, slugter og bakkedrag.

Det er et overordnet mål, at skoven drives, så dyrknings- og produktionspotentialet udnyttes bedst muligt samtidig med, at skoven bliver mere varieret og robust med gode rammer for friluftslivet.

Naturværdierne i Skablund Skov er koncentreret omkring eng- og mosearealer, og det er et mål, at de fortsat skal plejes, så den værdifulde flora og fauna beskyttes samtidig med, at det giver spændende oplevelser for publikum, som både besøger skoven og den tilhørende strand. 

1.1b Planlagte tiltag

Der er ikke planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. Der er dog planlagt tiltag jf. nedenstående afsnit, der bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området. 

1.2 Landskabsplan

Skablund Skov er generelt godt tilpasset det omkring liggende landskab, og der er en pæn fordeling af skovbeklædte flader og åbne områder, hvor landskabets kuperede former træder frem. Der er ingen nye tiltag i planperioden, men det er vigtig, at den løbende pleje med at holde kystskrænten åben fortsætter. 

Landskabsplan.png

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for Skablund Skov er givet ved de udlagte skovudviklingstyper som fremgår af nedenstående kort. Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). 

I størstedel af skoven er valgt skovudviklingstypen eg med lind og bøg, som skal bygge videre på de eksisterende egebevoksninger, der findes i skoven. Skoven kan på lang sigt blive mere bøgedomineret, hvis der ikke hugges aktivt for egen. Vedproduktionen vil være begrænset, men med potentiale for at producere kvalitetstræ af både eg og bøg. Skoven vil fremstå varieret og danne gode rammer for friluftslivet. 

På de åbne eng- og sletteområder er udlagt skovudviklingstypen græsningsskov, da arealerne de fleste arealer allerede græsses. Slettearealerne formodes med tiden at udvikle sig til overdrev. 

Skovudviklingsplan.png

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Naturværdierne knytter sig især til et engstrøg og et overdrevareal. I planperioden skal de lavtliggende dele af afd. 360, hvor der i dag er mose, udvides mod vest ved at lukke hovedgrøften og derved skabe en mere naturlig hydrologi. 

Midt i skoven vil et areal i afd. 369 formodes med tiden at udvikle sig med karakter af mose. Engen vest herfor i afd. 373 skal i planperioden holdes åben enten ved slåning eller græsning. 

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf) 

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

I skoven findes ingen fredede fortidsminder udover det skovdige, der omkranser skoven og der er derfor ingen tiltag i planperioden. 

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

For at understøtte de rekreative muligheder er de åbne arealer omkring P-plads og toiletbygning udlagt som facilitetszone. Resten er udlagt til friluftszone. Ved teltpladsen er det vigtig, at enkelte træer efterlades, så de også i fremtiden giver læ og skygge.

Friluftsplan.png

Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse 

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Skablund Skov er beliggende på den nordlige side af Horsens Fjord.

Nuværende arealanvendelse.png

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Ask og ær

Andet løvtræ

Ædelgran

Andet nåletræ

Ubevokset

Total

Skablund Skov

10

19

15

4

11

4

14

77

Tabel: Skovarealer 

Areal i hektar

Eng

Krat

Slette

Vej

Andet

Total

Skablund Skov

3

1

7

2

1

14

Tabel: Ikke-skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Skablund Skov ligger i morænelandskabet fra sidste istid. Der er overvejende smeltevandssand, men også arealer med moræneler. I de lavere liggende områder findes der ferskvandsler og –tørv.

2.3 Landskab

Skablund Skov er beliggende på nordsiden af Horsens Fjord på en moræneflade, der skråner jævnt ned mod fjorden. Området består af flade marker, der inde i landet ved byerne Haldrup, Søvind og Sondrup rejser sig i et bakkedrag. 

Foruden istidens ler, sand og grus har gletchertunger skubbet ældre tertiære lag med kalkholdigt ler op i morænen. Det er gennem historien blevet udnyttet industrielt under navnet Søvindmergel til jordforbedring i det midt- og vestjyske og har efterladt større og mindre skår i bakkedraget. Mod øst afløses den flade moræne af det stærkt kuperede landskab ved Sondrup og Uldrup Bakker. 

2.4 Skoven

Skablund Skov byder på gode vækstbetingelser for løvtræ og nåletræarter. I skoven er der vellykkede selvforyngelser fra tidligere planperioder. Bøg, ær og ask forynger sig villigt næsten alle steder. 

Særligt beskyttet skov.png

Kortet viser særligt beskyttet skov

2.5 Natur

Skablund rummer et par små vandløb og vandhuller samt en eng midt i skoven, som er blevet § 3-beskyttet natur. Skoven rummer et ret stort potentiale for en høj biodiversitet med sin nærhed til Horsens Fjord, og den udgør en mulig ynglelokalitet for fx havørn. I skoven findes en mangeartet flora knyttet til kysten og den særlige geologi. 

2.6 Kulturmiljø

Skablund Skov er omkranset af et ydre skovdige. 

I skoven findes ingen fredede fortidsminder.

2.7 Friluftsliv

Det åbne areal omkring P-plads og toiletbygning giver adgang for mange besøgende til Sondrup Strand. Selve skoven vurderes derimod ikke at have noget stort besøgstal. 

På toppen af kystskrænten ud mod Horsens Fjord er indrettet en teltplads, der samtidig indgår i nettet af kajak-lejrpladser langs de østjyske fjorde. Herudover er hele Skablund Skov udlagt til fri teltningsskov. 

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Der er ingen Natura 2000-områder, Habitat-, Fuglebeskyttelses- eller Ramsarområder.

3.2 § 3 /§ 28 områder

Den største udpegning i området er § 3-beskyttet eng midt i skoven samt et mindre moseområde i skovens vestlige del.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Der er ingen udpegninger i Odder Kommuneplan 2009 i Skablund Skov. 

3.4 Fredninger og vildtreservater

Skablund Skov er omfattet af Sondrup-Åkjær-fredningen af 8. juli 1977 (05596.00). Fredningens formål er at bevare områdets tilstand og terræn, herunder de landskabelige og videnskabelige værdier. Derudover forbedres offentlighedens adgang til området.

3.5 Drikkevandsinteresser

Skablund Skov er del af et område med særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ikke udlagt grave- eller interesseområder for råstoffer i Skablund Skov. 

3.7 Naturskovsstrategien

Der er ikke udlagt arealer efter Naturskovstrategien. 

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ikke udlagt frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.