Driftsplanændring for Grund Skov

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Grund Skov.

  • Udvidelse af hegn

 

Ændring i driftsplan for Grund Skov

Baggrund for ændringer

I Grund Skov ønsker Naturstyrelsen Trekantsområdet at udvide hegningen langs kysten.

Dette ønske opstod af forskellige årsager. Dels er problemer med de invasive arter ”kæmpe bjørneklo” og ”kæmpe balsamin” langs kysten som dyrene skal hjælpe med at bekæmpeDerudover er flere at de udpegede habitatnaturtyper langs kysten i ringe/moderet tilstand, hovedsageligt grundet manglende græsning og den dertilhørende tilgroning af naturtyperne. Herunder strandvold med flerårige urter, forklit, strandeng, klitlavning og grå/grøn klit. Udvidelsen vil ligeledes opbløde grænsen mellem skoven og det lysåbne samt bidrage til forøget variation i skoven. Til sidst vil udvidelsen af hegning skabe bedre muligheder for ly til de afgræssende dyr og samtidig skabe et mere attraktivt sted for afgræsning generelt. Udvidelsen vil blive ansøgning til anmelderordningen for ændret drift i Natura 2000-områder.

Ændringer i driftsplanen

Alle de berørte litra ønskes fremover drevet med afgræsning. Den nye hegnlinje vil på mindre delarealer overlappe skovudviklingstypen ”12 Bøg med ask og ær”. Skovdækkede arealer vil forsat kunne drives med naturnær skovdrift, som angivet i den nuværende driftsplan. Områderne med udpeget urørte vil forsætte med at være urørte, dog nu med græsning.

 

Kortet her viser den ønskede udvidelse af eksisterende hegn (grøn streg).