Driftsplanændring for Stenderup Strand

Følgende ændring er lavet i driftsplanen for området Gyttegård Plantage.

  • Etablering af ny hegning
  • Skovudviklingstypen ændres fra ” 51 Gran med bøg og ær” til græsningsskov.

  • Hoveddriftsformålet i området ændres fra rydning af opvækst og afbrænding til græsning


Ændring i driftsplan for Gyttegård Plantage

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen Trekantsområdet ønsker at etablere en ny hegning i den vestlige del af Gyttegård Plantage.

Gyttegård Plantage var en del af LIFE Hede og i den forbindelse blev større områder med nåleskov ryddet, således at der var mulighed for genopretning af våde og tørre hedearealer. I den forbindelse er det planlagt at arealerne skal drives ved afbrænding, slåning og græsning. I den forbindelse ønsker Trekantsområdet nu at etablere helårsgræsning i den vestlige del af Gyttegård Plantage. Denne del af plantagen er under tilgroning, og der er især problemer med glansbladet hæg, men også tilgroning med birk og nåletræer. Her vil græsningen bidrage med at bekæmpe tilgroning og græsningen vil derudover skabe forøget variation i området til fordel for biodiversiteten.

For kunne etablere helårsgræsning, inkluderes arealer med nåletræsbevoksninger til ly og tørt leje til de afgræssende dyr.

Græsningen vil desuden bidrage til udviklingen af habitatnaturtyperne tør hede, våd hede, græs-indlandsklit og revling-indlandsklit i Natura 2000-område nr. 85, Hedeområder ved Store Råbjerg

Ændring i driftsplanen

Der opsættes nyt hegn til helårsgræsning. For at påvirke friluftslivet mindst muligt, etableres der sluser i afdeling 502, hvor gående kan komme uden for hegningen på størstedelen af stien. Hegningen vil blive ansøgt til anmelderordningen for ændret drift i Natura 2000-områder.

Alle lysåbne arealer ændre deres primære drift til afgræsning, der vil dog stadig kunne forekomme rydning af opvækst og/eller afbrænding efter behov.

Afdelingen 503, ændres fra ”51 Gran med bøg og ær” til græsningsskov, da den naturnære skovdrift her helt ophører. De andre afdelinger (504+506+510) med ”51 Gran med bøg og ær” forsætter med naturnær skovdrift, dog nu med græsning også.

 

Kortet her viser den ønskede nyetablerede hegning (rød/blå streger)