Driftsplanændring for Hastrup Plantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Hastrup Plantage

  • Udvidelse af to eksisterende hegninger
  • Driftsplanens hovedformål på arealerne ændres til græsning 

Ændring i driftsplan for Stenderup Strand

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen Trekantsområdet ønsker at udvide to mindre hegning i Hastrup Plantage.

Formålet med den vestlige udvidelse er at inddrage mindre skovstykker og slette i hegningen. Dette gøres både for at opbløde grænsen mellem skoven og det lysåbne, men også for at give dyrene mulighed for søge ly og tørt leje til vintergræsning/helårsgræsning.

I den østlige udvidelse inddrages våde skovmosearealer i hegning. Dette gøres for at opbløde grænsen mellem skoven og det lysåbne, men også for at skabe mere variation i skovmosearealerne til fordel for biodiversiteten. Derudover laves der mindre rydninger i dele af det skovdækket areal for at skabe lysninger, dette vil også forøge de afgræssende dyrs lyst til at bevæge sig ind våde skovdækket arealer

Ændringer i driftsplanen

Mindre delarealer (2-3 hektar) af skovudviklingstype ”61 Douglasgran, rødgran og bøg”, vil blive medtaget i hegningen (vestlige hegnsprojekt). Der vil stadig være mulighed for naturnær skovdrift på disse arealer, men de skal også give mulighed for ly og tørt leje til de afgræssende dyr. Udvidelsen i den østlige hegning påvirker ikke nogen skovudviklingstyper. Derimod medtages litra med skovmoser i hegningen.

Vestlige hegnsprojekt: Afd. 4722 litra e, ændres fra slåning til græsning. De resterende påvirkede afdelinger vil stadig have mulighed for at bevare den naturnære skovdrift, men områderne inden for hegningen vil ligeledes blive anvendt til ly og tørt leje for de afgræssende dyr.

Østlige hegnsprojekt: Ingen ændringer i afd, 4735, da denne allerede angives med græsning som drift. For afd.4731 litra b, ændres denne fra rydning til græsning.

Kortet herunder viser udvidelsen af det eksisterende hegn (grøn streg)