Driftsplanændring for Østergård - Runkenbjerg

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Østergård - Runkenbjerg.

  • Arealet hegnes sammen med arealerne mod nord, hvorefter det afgræsses.

Ændringer i driftsplanen for Østergård - Runkenbjerg

Baggrund for ændringen

Naturstyrelsen har pr. 01.10.2019 erhvervet et nyt areal fra lavbundsprojektet ved Runkenbjerg. Baggrunden er, at Naturstyrelsen i forvejen ejer arealerne mod nord og øst, og at erhvervelsen dermed kan binde disse arealer sammen. Runkebjerg er en del af arealerne i Vejle Ådal og er derfor underlagt målsætning om, at det er landskabselementerne, som skal prioriteres højest. Landskabets særlige karakterer med bakker, skrænter og åløb tiltrækker hvert år mange besøgende, og det er derfor ligeledes vægtet højt, at arealerne kan bruges til friluftsaktiviteter samtidig med at naturen kan nydes på nærmeste hold.  

Ændringer i driftsplanen

Formålet med erhvervelsen er, at skabe et større sammenhængende areal, hvorpå der kan foretages en samlet naturpleje ved afgræsning. Dette understøtter samtidig sammenhængen mellem engarealerne i Natura 2000-område nr. 238 Egtved Ådal, som grænser op til området mod øst og syd. Der vil blive etableret græsning i et større sammenhængende område. Det er målet at arealet på sigt vil udvikle sig til § 3 eng. Arealet udlægges, ligesom det tilstødende areal, som friluftszone. Der etableres et offentligt stiforløb (på eksisterende markvej) som erstatning for en eksisterende, stærkt vandlidende sti på naboarealet, så der herved fremadrettet sikres sammenhæng med det eksisterende fredningsudlagte stiforløb. 

Anvendelsen har tidligere været ager/eng. Nu er det eng (slette) samt vådområde omfattet af en vådområdedeklaration. På de de nærliggende arealer mod nord er der græsning. 

Kortet viser Naturstyrelsens område ved Runkenbjerg, samt det erhvervede areal.