Bilag

Tabel over de enkelte skove og øvrige arealer findes her (pdf)

Oversigt over arealanvendelse og størrelse findes her (pdf)

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

Bilag med oversigt over jagtpraksis på alle arealerne findes her (pdf)

Bilag med overblik over planens samlede større tiltag (pdf)