Åtte Bjerge

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen rummer Åtte Bjerge og Lindtrup Sidekanal.

Åtte Bjerge er beliggende i bakkelandskabet på Kongeådalens nordlige dalside. Åtte Bjerge, der er flittigt besøgt, har en spændende historie og natur. Målsætningen for Åtte Bjerge er at pleje og udvide områdets værdifulde lysåbne naturtyper, hvilket kan forøge de besøgendes muligheder for oplevelse af landskabet og dets natur- og kulturværdier.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

På Åtte Bjerge etableres der i planperioden en ny hegning med kreaturgræsning i den nordlige del af området. Efter hegning skal der etableres klaplåger for at sikre adgangen for publikum.

Opvækst af ørnebregner på skråningerne, der udgør en trussel mod anden vegetation bekæmpes manuelt.

I det sydøstlige del af området vil den store p-plads blive saneret i planperioden, ligesom adgangen til udsigtspunktet skal forbedres.

1.Større ændringer
Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Det er et mål at bevare og passe erosionskløften ved Åtte Bjerge. For at bevare udsigten fra "bjerget" skæres træer og buske ned, når de har en højde, hvor de blokerer for udsigten.

2.Landskabsplan
Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skovdrift i Åtte Bjerge, da området hovedsageligt består af åbne arealer. En del af arealerne, som er bevokset med egekrat, er udlagt som græsningsskov i henhold til Naturskovsstrategien.

3.Skovudviklingsplan
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

På Åtte Bjerge holdes de lysåbne naturarealer fortsat åbne. Der etableres en ny hegning med kreaturgræsning i den nordlige del, og afgræsningen med får flyttes til en indhegning i den sydlige del af området. Opvækst af ørnebregner på skråningerne udgør en trussel mod anden vegetation og bekæmpes med kratrydder, da det ikke er muligt at køre på skråningerne. I mosen, i den sydlige del af området, ryddes opvækst af pil og birketræer.

For at sikre gode adgangsforhold til området vedligeholdes og udbygges adgangen via vandreruterne, herunder brug af klaplåger m.m.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen nye plejetiltag for kulturmiljøet i planperioden.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

I Åtte Bjerge er udlagt en friluftszone samt en facilitetszone ved p-pladsen i den sydøstlige del af arealet. P-pladsen bevares som det fremtidige støttepunkt for friluftslivet på arealet og skal desuden saneres i planperioden. Adgangen til madpakkehuset, samt udsigtspunkt skal forbedres.

4.Friluftsplan
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Åtte Bjerge er beliggende lige nordvest for Foldingbro i bakkelandskabet på Kongeådalens nordside med udsigt over Kongeåenog, i klart vejr, Ribe og Vadehavet. Det rummer områdets højeste punkt Flaghøj på 58,9 meter, hvis særlige betydning stammer fra dengang Kongeåen udgjorde den dansk-tyske grænse. Tidligere var Åtte Bjerge helt lyngklædt, men i dag fremstår området som en blanding af overdrev, skov og åbne marker. Der er desuden en bæk og en opstemmet sø.

5.Nuværende arealanvendelse
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Eg

Ikke skovbevokset

Total

Åtte Bjerge

6

27

32

Tabel: skov- og ikke skovbevoksede arealer

Areal i hektar

Hede

Mose

Over-drev

Andet

Total

Åtte Bjerge

1

3

19

2

27

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Bakkerne ved Åtte Bjerge domineres af smeltevandssand. I øst, gennem det nord-sydgående dalstrøg findes ferskvandssand og -tørv.

2.3 Landskab

Åtte Bjerge ligger på Holsted Bakkeø og udgør en særlig markant del af Kongeådalens nordside. Kongeåens sydlige dalside ligger på Rødding Bakkeø. Hele Kongeådalen er klassificeret som nationalt geologisk interesseområde. Kongeådalens geologiske værdi består især i det tydelige samspil mellem dalsiderne i bakkeølandskabet fra forrige istid og dalbundens smeltevandsslette, som er dannet under den sidste istid. Dette ses særlig tydeligt fra Åtte Bjerge, som desuden rummer en sidedal til Kongeådalen, der er udformet ved overfladevandets erosion i bakkerne under og efter istiden.

Lintrup sidekanal er beliggende på hedesletten mellem Holsted og Rødding Bakkeøer, hvor Kongeåen løber i dag. Den er en gammel engvandingskanal på sydsiden af Kongeåen.

2.4 Skoven

Der findes ikke skov på Åtte bjerge, kun spredte, gamle urørte egekrat, samt andre holme med forskellige løvtræsarter.

2.5 Natur

Åtte Bjerge rummer mange forskellige lysåbne naturtyper herunder overdrevsbakker, men også vældområder, gamle urørte egekrat, spredte løvtræsholme og et mindre vandløb med god økologisk tilstand. I det ca. 500 meter lange dalstrøg er der flotte forekomster af både maj-gøgeurt og plettet gøgeurt samt sumpede partier med benbræk og andre fattigkærsarter. Gulspurv og tornsanger er almindelig ynglefugle i småkrattene på overdrevsbakkerne, mens lille flagspætte og misteldrossel er mindre almindelige ynglefugle knyttet til løvtræholmene og de urørte egebevoksninger.

2.6 Kulturmiljø

Sidekanal ved Lintrup er et fredet fortidsminde og plejes løbende efter behov med henblik på at holde arealet frie for træopvækst.

2.7 Friluftsliv

Åtte Bjerge er et velbesøgt udflugtsmål både sommer og vinter, og der er nem adgang til arealet fra to store p-pladser. Der findes afmærkede vandrestier, bålplads og nyt madpakkehus ved den opstemmede sø. Der er lavet en lokal folder over området.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Åtte Bjerge er ikke omfattet af Natura 2000-udpegning. Den allernordligste del af Lintrup Sidekanal ligger dog inden for Habitatområde nr. 80, Kongeå. Udpegningsgrundlaget for området omfatter 7 naturtyper, 4 fiskerater og odder, jf. Natura 2000-plan 2010-2015, Kongeå, Natura 2000-område nr. 91, Habitatområde H80.

3.2 § 3 /§ 28 områder

Størstedelen af Åtte Bjerge er § 3 beskyttede naturtyper. Overdrev er den vigtigste naturtype med i alt 18,8 ha. I alt er 23,4 ha eller mere end 75 % af det samlede areal § 3 beskyttede naturtyper.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ifølge Vejen Kommuneplan 2009-2021 ligger Åtte Bjerge i kulturhistoriske bevaringsværdier-område. Næsten i sin helhed er ejendommen omfattet af skovrejsning uønsket-udpegning. Vandløbet til søen er udpeget som særligt natur-vandløb og områderne heromkring og mod sydvest er udpeget som særligt naturområde, særligt økologisk forbindelsesområde. Hele Åtte Bjerge ligger i område udpeget som værdifult landskab og større uforstyrret landskab.

Sidekanalen ved Lintrup ligger i område med kulturhistoriske bevaringsværdier. Den nordlige del ligget i udpeget lavbundsområde og potentielt vådområde. Skovrejsning er uønsket. Derudover er ejendommen udpeget som økologisk forbindelsesområde og dele ligger desuden i særligt økologisk forbindelsesområde. Hele ejendommen ligger i værdifuldt geologisk interesseområde, værdifult landskab og større uforstyrret landskab.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Sidekanalen ved Lintrup støder op til Kongeådalfredningen (Taksationskommissionens afgørelse af 16. oktober 1980), men er ikke omfattet heraf.

Flagstangshøjen på Åtte Bjerge er omfattet af Fredning af Åttebjerge (Overfredningsnævnets afgørelse af 19. september 1934). Heri anføres: arealerne, hvortil almenheden skal have adgang, må ingensinde bebygges, beplantes, drænes, grøftes, opdyrkes eller indhegnes, ligesom lyngen ikke må slås eller afbrændes, og der må ikke på arealerne rejses master til telefon eller elektriske ledninger eller andet, der kan virke forstyrrende for udsynet, ligesom der ikke må foregå campering eller benyttelse af Ild under nogen form. Der skal være en 1,5 m bred sti fra byvejen til det fredede område.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen aktuelle udpegninger af drikkevandsinteresser i disse skove.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen aktuelle udpegninger af råstofinteresser i disse skove.

3.7 Naturskovsstrategien

På arealerne ved Åtte Bjerge er der udlagt 26 ha græsningsskov.

Skov nr.

Skov

Afd.

Litra

Areal

Anv.

Årg.

Formål

211

Åtte Bjerge

1710

c

4,2

EG

1912

Græsningsskov

211

Åtte Bjerge

1710

d

19,3

ORE

-

Græsningsskov

211

Åtte Bjerge

1710

h

2,6

MOS

-

Græsningsskov

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer på Åtte Bjerge.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning