Arealer ved Ribe

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen dækker Tange Bakker og Enge, Bjerre Skov, Favrholt Skov og Dankirke.

Målsætningen for de bynære skove ved Ribe er, at de skal danne attraktive rammer for et aktivt friluftsliv. Naturværdierne på arealerne ved Ribe er specielt relateret til Tange Bakker, hvor det aktuelle plejeniveau opretholdes.

I driften af arealerne er det især vigtigt at tage hensyn til det flade landskab ved Ribe, herunder sikre at der tages behørigt hensyn til udsigter mod Ribe Domkirke, som et markant og tydeligt landskabselement.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

I planperioden etableres der enkelte nye vandhuller på engarealerne syd for Tved Å – afd. 743 h for at skabe levesteder for en lang række arter.

Det eksisterende sundhedsspor i Bjerre Skov flyttes til den udlagte facilitetszone, så det kommer til at ligge mere bynært end det gør i dag.

1.Større ændringer
Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Der er ingen specielle landskabsmæssige tiltag i planperioden for arealerne ved Ribe.

I Bjerre Skov kan Tved Ås gamle slynge i afd. 749 stadigvæk erkendes i terrænet. På lang sigt kan Tved Å her tilbageføres til sit oprindelige leje.

Arealer ved Ribe. nyt landskabskort.jpg

Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for arealerne ved Ribe er, at skovdriften at tilrettelægges således, at der skabes et kontinuerligt skovdække samt tilstræbes en sammensætning af træarter, der er tilpasset lokaliteten, og som danner grundlag for en god udviklings- og foryngelsesdynamik i fremtiden.  Skovudviklingstypen beskriver den på langt sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede med den tilstræbte træartssammensætning. På arealerne ved Ribe arbejdes med tre skovudviklingstyper henholdsvis: eg med lind og bøg; skovfyr, birk og rødgran samt bøg med gran.

Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen i skovudviklingstyper for arealerne ved Ribe fremgår af kortet.

I Bjerre Skov er udlagt skovudviklingstypen eg med lind og bøg, da dyrkningspotentialet er godt og på det lidt længere sigt forventes en god vedproduktion. Skovudviklingstypen vil sikre et permanent og afvekslende skovdække, som giver muligheder for rige naturoplevelser for publikum.

I Tange Skov er udlagt skovudviklingstypen skovfyr, birk og rødgran, og herfra forventes alene en begrænset vedproduktion. Skoven vil med tiden komme til at fremstå varieret med en mosaik af lysåbne arealer og tætte skovbevoksninger.

I Favrholt Skov er valgt skovudviklingstypen bøg med gran. Eg vil optræde som en vigtig indblandingstræart. Ved plukhugstdrift kan der i skoven dyrkes kvalitetstræ af både bøg og gran, samtidigt med at blandingsskovens lystræsarter sikres.

Arealer ved Ribe. nyt SUT kort.jpg

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

I Bjerre Skov plejes de lysåbne engarealer ved græsning med kreaturer, og plejetilstanden for disse arealer er god. De eksisterende vandhuller i skoven skal løbende plejes for at opretholde dem som gode levesteder for den tilknyttede fauna. Der vil i planperioden blive arbejdet på at etablere enkelte nye vandhuller syd for Tved Å.

De lysåbne naturarealer i Tange Bakker vil i indeværende planperiode fortsat blive afgræsset med kreaturer.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen nye plejetiltag for kulturmiljøet på arealerne ved Ribe i planperioden.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Arealerne ved Ribe er alle bynære, og de udlægges derfor til hhv. facilitets- og friluftszoner for at kunne rumme aktiviteter og efterspørgsel af faciliteter fra borgere fra Ribe.

Det eksisterende sundhedsspor i Bjerre Skov flyttes til den udlagte facilitetszone, da den med sin nuværende placering ikke benyttes. I samarbejde med grundejerforeningen i Rønnebærparken i Ribe opsættes et bordebænkesæt ved den sydligste p-plads i afd. 742 i samme skov.

Arealet Dankirke udlægges til stillezone, da arealet ikke har en størrelse eller beskaffenhed til at rumme andet en den stille naturoplevelse.

4.friluftsplan
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Bjerre Skov er et skovrejsningsområde lige øst for Ribe på ca. 100 ha. Faurholt Skov blev foræret til Naturstyrelsen i 1999 og Naturstyrelsen overtog Tange Skov og Bakker i 2002.

5.Nuværende arealanvendelse
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Andet løvtræ

Picea-arter

Ædel-gran

Andet nåletræ

Ikke skovbevokset

Total

Arealer ved Ribe

7

47

17

7

1

17

81

178

Tabel: skov- og ikke skovbevoksede arealer

Areal i hektar

Hede

Søer mv.

Eng

Mose

Slette

Ager

Vej

Andet

Total

Arealer ved Ribe

24

0

30

2

21

2

0

1

81

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Der er ikke udarbejdet undersøgelse af jordbundsforholdene for arealerne ved Ribe .

2.3 Landskab

Arealerne ved Ribe er beliggende i et område ud mod Vadehavet, som er domineret af store lavtliggende marskområder, der er aflejret oven på hedesletter. Længere inde i landet strækker hedesletterne sig omkring de to store åer Ribe Å og Kongeåen. Længst mod syd hæver Toftlund bakkeø sig 50 meter over havet. Herfra strækker en næsten 10 km lang, meget markant skrænt sig mod nordvest.

Arealet Dankirke ligger i et meget fladt terræn ca. 5 m over havet.

2.4 Skoven

Bjerre Skov er et skovrejsningsområde lige øst for Ribe, hvor tilplantningen blev startet i 1999, og hvor hovedparten af arealet blev plantet til. Vækstpotentialet er godt, specielt på de tørre dele af skoven. Hovedtræarten i de fleste bevoksninger er eg i blanding med lind, birk, skovfyr og lærk. På ikke vind og frostudsatte lokaliteter er der plantet bøg i blanding med lærk. Et stort areal i afd.743 er tilplantet med sitkagran, douglasgran, skovfyr og lærk. Dette er udlagt som forsøg med energitræ ved plantning af lille afstand

Faurholt Skov består af løv- og nåletræ i blandinger, hvor hovedparten af træerne er fra 1940. Løvtræarterne er henholdsvis birk, ask, bøg, eg, el samt ær og af nål er der hovedsalig plantet ædelgran og rødgran. Der var en begrænset stormfald under decemberorkanen i 1999, men ved selvforyngelse er hovedparten af de opståede huller igen lukkede og der er kun tilplantet enkelte steder. Skoven har et stort selvforyngelsespotentiale for samtlige af de ovenfor nævnte træarter, hvilket giver et godt grundlag for den naturnære skovdrift.

Tange Skov er tilplantet i 1950`erne og bevoksninger rummer mange forskellige træarter. Der er plantet løvtræer af henholdsvis eg, bøg og birk, mens størstedelen af nåletræer er skovfyr, nobilisgran, sitkagran og rødgran. Skoven er en mosaik af små varierede beplantninger og har desuden et godt potentiale for selvforyngelse.

2.5 Natur

De bynære skov- og naturområder ved Bjerre Skov, Favrholt Skov, Dankirke, Tange Bakker og Tange Enge huser alle hver deres små naturværdier.

I den sydlige del af Favrholt Skov skal en højtvoksede aske- og elleskov med skovgøgeliljer fremhæves, mens naturværdierne i den nyetablerede Bjerre Skov først og fremmest knytter sig til de afgræssede engarealer langs Tved Å.

Tange Bakker rummer de største naturværdier i form af gamle egekrat i kanterne af skovbevoksningerne samt indlandsklitheder og lavtliggende engarealer, der plejes ved græsning. Indlandsklithederne med hedelyng og forskellige græsser har tidligere været afgræsset med heste og fremstået mere udpint end tilstanden er i dag. Dukatsommerfuglen er kendt fra området, da den hårde afgræsning med heste resulterede i gode livsbetingelser for rødknæ, der er foderplante for den flotte dukatsommerfugl.

2.6 Kulturmiljø

Marken på arealet Dankirke dækker over levn fra en enestående oldtidsbebyggelse

2.7 Friluftsliv

Tange Bakker ved Ribe er meget besøgt af specielt Ribe bys beboere. En parkeringsplads leder besøgende ned til en stor naturlegeplads og ud over hedeområderne til en uindhegnet hundeskov.

Bjerre Skov er meget benyttet at beboerne fra villakvartererne, som ligger umiddelbart op ad skoven. Stisystemerne med broen over Tved Å giver mulighed for tur på ca. 5,8 km, som er anlagt som hjertesti. Et åbent areal giver gode muligheder for boldspil og lign. Der er hundeskov i en del af afd. 740. Der er etableret sundhedsspor ved p-pladsen ved Viksvej.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Arealet Dankirke og Favrholt Skov er ikke omfattet af Natura 2000-udpegning.

Hjortvad Å, som flere arealer i Bjerreskov støder op til, indgår i habitatbeskyttelsesområde nr. 78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde.

Ifølge Natura 2000-plan 2010-2015, Natura 2000-område nr. 89 Vadehavet, Delplan for: Habitat-område H78, H86 og H90, Fuglebeskyttelsesområde F57, omfatter udpegningsgrundlaget i alt 33 forskellige naturtyper og 10 forskellige fiske- og pattedyrsarter.

Arealerne Tange Bakker og Tange Enge ligger inden for det samme habitatbeskyttelsesområde og er desuden omfattet af fuglebeskyttelsesområde nr. 51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb. For Tange Bakkers vedkommende omfatter begge udpegninger generelt alle arealerne, undtagen den skovbevoksede vestlige del. Tange Enge er i sin helhed omfattet af begge.

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet omfatter 11 ynglende og 3 trækfuglearter.

3.2 § 3 /§ 28 områder

Området omfatter enkelte § 3 beskyttede søer og mindre arealer med ferske enge ned til Tved Å .

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Dankirke er i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 udpeget som areal, hvor skovrejsning er uønsket. Hele ejendommen er omfattet af Kommuneplanramme, Natur omkring Vester Vedsted Bjergplantage, 38-070-040, hvori anvendelsen fastlægges til naturområde med bevaringsværdige enkeltbygninger.

Ifølge Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 er de fleste arealer i Bjerreskov nord og øst for Naturstyrelsens ejendom skovrejsningsområde. Skovrejsning er uønsket for så vidt angår søer og arealer inden for åbeskyttelseslinje. Afd. 741 og 742 gennemskæres af højspændingsledning og fjernevarmekabel.

Bjerreskov er omfattet af en række kommuneplanrammer og en enkelt byplanvedtægt:

 • Natur omkring Haslund Krat, 34-020-010. Omfatter det meste af afd. 745 og 746. Anvendelsen fastlægges til naturområde med bevaringsværdige enkeltbygninger.
 • Landområde ved Høllet og Sønderkær, 34-020-020. Omfatter afd. 743 og lille del af afd. 746. Anvendelsen fastlægges til naturområde med bevaringsværdige enkeltbygninger.
 • Kolonihaver ved Rønnebærparken, 40-040-120. Omfatter den vestligste del af afd. 742a. Fastholdes som byzone. Anvendelsen fastlægges til kolonihave og park.
 • Bjerreskoven, 40-040-200. Omfatter hele afd. 740. Fastholdes som landzone. Anvendelsen fastlægges til naturområde.
 • Landområde ved Gammelhede og Nyhede, 40-070-050. Omfatter ager i afd. 739 og 741. Fastholdes som landzone. Anvendelsen fastlægges til landbrugsområde med bevaringsværdige enkeltbygninger.
 • Natur mellem Mosevej og Tved Å, 40-070-070. Omfatter afd. 742 fraregnet de vestligste dele. Fastholdes som landzone. Anvendelsen fastlægges til naturområde.
 • Nørremarksskolen (Ribe Kommune), Byplanvedtægt nr. 10. Omfatter den vestligste del af afd. 742a, som indgår i delområde C, som forbeholdes offentlige formål og bypark.

Favrholt Skov er i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 ikke omfattet af relevante generelle bindinger.

Hele Favrholt Skov er omfattet af Kommuneplanramme, Landområde ved Spillebjerg og Favrholt, 35-060-080. Heri fastlægges anvendelsen til landbrugsområde med bevaringsværdige enkeltbygninger.

Alle arealer i Tange Bakker er i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 udpeget som naturområde og skovrejsning uønsket-område.

Begge Naturstyrelsens ejendomme i Tange Bakker og Tange Enge er i deres helhed omfattet af Esbjerg Kommuneplanramme, Natur ved Tange Plantage og Munkeeng, 40-070-240. Ifølge denne er anvendelsen fastlagt til naturområde, skydebane og bevaringsværdige enkeltbygninger.

Tange Enge er i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 udpeget som naturområde og skovrejsning uønsket-område.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Dankirke og Tange Bakker er omfattet af fredninger. De øvrige skove i dette område, dvs. Bjerreskov, Favrholt Skov og Tange Enge, er ikke omfattet.

Dankirke er fredet (Fredning af Dankirke, Overfredningsnævnets afgørelse af 8. maj 1973). Fredningen har til formål at: "Sikre at der senere kan foretages videnskabelige undersøgelser af den oldtidsbebyggelse med huskonstruktioner og med oldsager fra ældre og yngre jernalder, som er iagttaget på disse arealer. Arealet skal henligge med græsareal eller lignende og må kun pløjes efter anvisning fra Rigsantikvarens fortidsmindeforvaltning. Bortset fra undersøgelser foretaget af Rigsantikvaren eller med dennes tilladelse må der på området ikke graves eller henlægges jord, sten, affald eller lignende. Beplantning må ikke foretages, eksisterende træer må fældes, såfremt rødderne ikke optages. Bebyggelse må ikke finde sted."

Tange Bakker i Tange Plantage er omfattet af Fredning af Tange Bakker (Overfredningsnævnets afgørelse af 24. juli 1968). Fredningens formål er: Sikring af det allerede fredede klitområde i Tange Bakker mod en fremtidig randbebyggelse på udenom liggende lave enge, som ville ødelægge den frie udsigt fra klitterne. Der er generelt forbud mod bebyggelse og anlæg, tilplantning med træer og buske, terrænændringer og bortgravning af sand. Skydebanen må bevares. Fredningen omfatter alle styrelsens arealer øst for Tange Plantage.

3.5 Drikkevandsinteresser

Følgende er i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 udpeget som område med begrænsede drikkevandsinteresser:

 • Den vestlige del af Dankirke.
 • Hele Bjerreskov.
 • Alle arealer i Tange Bakker.
 • Hele arealet Tange Enge.

3.6 Råstofplaner

Den sydøstlige del af Bjerreskov er i Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark udlagt som interesseområde for, sand, grus og sten. Dette gælder for de tilplantede arealer i afd. 743 syd for den gennemgående vej.

3.7 Naturskovsstrategien

På arealerne ved Ribe er der ikke udlagt arealer efter naturskovsstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer på arealerne ved Ribe.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning