Arealer ved Vidåen

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Denne områdeplan dækker Magisterkogen, Rudbøl Sø, Hasbjerg Sø, Hestholm Kog og Nørresø. Disse arealer er lysåbne naturområder af både national og international betydning, og naturpleje prioriteres derfor særligt højt sammen med ønsket om at bevare det vidtstrakte, åbne kulturlandskab.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

I planperioden gøres forsøg med etablering af små flydeplatforme i yngleområder for sortterne.

1.Større ændringer
Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Området syd for Tønder, hvor arealerne er beliggende, er en del af Tøndermarskens flade og ubevoksede marsklandskab. Naturpleje skal her sikre, at arealerne holdes åbne, og der er ingen yderligere landskabelige tiltag i planperioden.

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skov på de pågældende arealer.

1.4 Naturpleje

Hele området er omfattet at Tøndermarskloven og skal drives i overensstemmelse hermed.

Der er i dag græsningsfenner på de fleste af engarealerne. Der er indgået aftale om, at Tønder Kommunes højere liggende digearealer i Magisterkogen indgår i Naturstyrelsens indhegninger, således at kreaturerne kan søge i sikkerhed ved højvandshændelser.

I planperioden skal afgræsningen af de vestligste arealer syd for Vidåen forbedres. Det undersøges, om det er muligt at optimere afgræsningen ved at skabe sammenhæng mellem delarealerne Horn og Nommenhem, enten ved at erhverve et mellemliggende areal eller ved samarbejde med lokale lodsejere.

Både Hestholm Kog og Nørresø er vanskelige at holde åbne og vil med tiden udvikle sig til sumpområder ligesom Magisterkogen. Der vil ikke ske pleje i planperioden, men udviklingen i tagrørsbælte og sumpvegetation vil løbende blive overvåget.

De små afsnørede og indeklemte arealer udenfor Hestholm Kog og Nørresø afd. 831 b og c udlægges til naturlig tilgroning.

I planperioden gøres der endvidere forsøg med etablering af små flydeplatforme i udsatte yngleområder for sortterne. Flydeplatformene skal tjene til forbedring af sortternernes ynglesucces i området.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen plejetiltag for kulturmiljøet i planperioden.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Hele området udlægges til stillezone for at tilgodese de helt specielle naturoplevelser og fulgeliv i området. Dog ikke Magisterkogen, hvor der i henhold til Tøndermarskloven er adgang forbudt.

Der planlægges ikke nogen tiltag for friluftslivet på statens arealer. I planperioden vil det dog blive undersøgt, om det er muligt – evt. i samarbejde med Tønder Kommune – at etablere en markeret vandrerute via digekronerne fra Bachmanns Mølle i Tønder til afslutningen af det nordlige dige langs Magisterkogen i Rudbøl By.

4.Friluftsplan
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Vidå er det største vandløb i Sønderjylland og er beliggende i Tøndermarsken.

5.Nuværende arealanvendelse
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling for lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Søer mv.

Klit

Eng

Mose

Total

Magisterkog

96

0

65

160

417

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Jordbunden i området er karakteriseret ved, at der i nogle få meters dybde under jordoverfladen og længere ned ligger smeltevandsaflejringer fra sidste istid. Over disse smeltevandsaflejringer findes i mere eller mindre grad et lag af ferskvandstørv. Efterhånden som vandspejlet i havet steg og miljøet ændredes fra overvejende ferskt til mere saltholdigt, aflejredes marint gytje, silt og ler oven på tørvelagene.

2.3 Landskab

Arealerne er beliggende i Tøndermarsken, som er at ca. 10.000 ha stort sammenhængende marskområde, der ligger mellem Abild og Hjerpsted bakkeøer. Området er kendetegnende ved sit totalt flade og åbne landskab, der stort set er friholdt for beplantning, men indeholder landskabselementer i form af å- og havdigerne der indrammer kogene, åbne landbrugsarealer, værftsgårde og gamle landsbystrukturer.

2.4 Skoven

Der er ingen skov på de pågældende arealer.

2.5 Natur

De lysåbne naturarealer i Vidåsystemet omfatter vidtstrakte rørskove, lavtliggende eng- og rørsumparealer samt åløb og åbne vandflader i forbindelse med udposninger på ådigerne. De lavtliggende eng- og rørsumparealer i Magisterkogen og Hasbjerg Sø plejes med afgræsning i sommerhalvåret for at opretholde lysåbne naturtyper med høj artsdiversitet. Områderne er af national interesse for fuglearter som sortterne, plettet rørvagtel og savisanger samt den tidligere stærkt truede fisk snæbel. Savisangeren har i Magisterkogen sin vigtigste ynglelokalitet i Danmark med 5-10 ynglepar. Sortternerne har perfekte yngle- og fourageringsbetingelser ved de mange stillestående vandflader med flydebladvegetation. I 2006 blev der gennemført et fælles dansk-tysk interregionalt naturgenopretningsprojekt i Hasbjerg Sø, hvor vandstanden blev hævet i den danske del af søen nord for sommerdiget langs Sønderå. Som direkte resultat af den forhøjede sommervandstand og kontinuert græsningspleje, har der siden 2008 været en god og stabil ynglekoloni af sortterner i området. Sortternerne yngler også regelmæssigt i Magisterkogen, hvor æg og yngel imidlertid er mere udsat for at gå tabt som følge af sejlads i flydebladvegetationen eller pludselige vandstandsstigninger i kombination med blæsevejr. Den lokale ynglebestand af sortterner på Naturstyrelsens arealer i Vidåsystemet blev i 2012 opgjort til 45 ynglepar, hvilket er mere end halvdelen af den samlede danske ynglebestand og de eneste ynglepar indenfor beskyttelsesområdet i Tøndermarskens Ydre Koge.

Nørresø og Hestholm Kog på i alt tilsammen 90 ha. blev anlagt i 2009 i forbindelse med gennemførelse af LIFE-Snæbel projektet. Sammen med rørsumparealerne i Magisterkogen udgør disse to nye naturarealer meget vigtige opvækstområder for smolt af den truede laksefisk, snæbel.

Størstedelen af arealerne i Vidåsystemet oversvømmes i længere perioder i vinterhalvåret. Fra tid til anden kan der også opstå pludselige oversvømmelser i forbindelse med kraftig blæst i sommerhalvåret, når Vidåslusen holdes lukket gennem flere døgn. Arealernes sekundære funktion som højvandsreservoirer for Vidåens vandmasser har ofte stor negativ indvirkning på fuglenes ynglesucces i området, da der kan ske drukning af reder, og kan tillige være en udfordring for græsningsplejen og for de fire forpagtere, der har kreaturer i området.

2.6 Kulturmiljø

Tøndermarsken, hvori arealerne befinder sig, er i sig selv et kulturlandskab, som er skabt gennem århundreder af mennesker og deres brug af området med anlæg af diger og opdyrkning af marsken. Kulturlandskabet skal så vidt muligt opretholdes idet det er en forudsætning for det naturgrundlag, som området indeholder.

2.7 Friluftsliv

Idet der er adgangsforbud i hele Magisterkogen og da det er Tønder Kommune der ejere Vidåens løb er det stort set kun Rudbøl Sø hvor der er mulighed for friluftsaktiviteter i form af sejlads med robåde, kano og kajakker.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Alle arealer indgår i fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen. I udpegningsgrundlaget indgår i alt 28 fuglearter; 13 ynglefugle og 17 trækfugle. Alle arealer vest for Møllehusvej samt åløbene øst herfor ligger desuden i habitatområde H90 Vidå, Rudbøl Sø og Magisterkogen. Udpegningsgrundlaget består af: 5 fiskearter, odder samt 3 naturtyper.

Nedenfor gengives relevante udpegningsarter og naturtyper for området:

Næringsrig sø (3150)

Vandløb (3260)

Bæklampret (1096)

Flodlampret (1099)

Snæbel (1113)

Odder (1355)

Ynglefugle: Rørdrum, rørhøg, hedehøg, plettet rørvagtel, engsnarre, klyde, fjordterne, sortterne, mosehornugle og blåhals.

Trækfugle: Pibesvane, sangsvane, havørn, hjejle, kortnæbbet gås, grågås, pibeand, spidsand, skeand

3.2 § 3 /§ 28 områder

Samtlige arealer er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. Arealerne omfatter en mosaik af søer, rørsump og lavtliggende enge. En mindre del omfattet egentlig vandløb.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

I Kommuneplan 2009-2021 for Tønder Kommune er Arealer ved Vidåen – undtagen arealerne øst for Møllehusvej - udpeget som naturbeskyttelsesområde. Rudbøl Sø i vest er udpeget som kommunal seværdighed.

I kommuneplanen er Nørresø udpeget som bevaringsværdigt landskab.

Skovrejsning er uønsket for både arealerne ved Vidåen og Nørresø.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Ingen af Naturstyrelsens arealer i området er omfattet heraf.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen udpegede grave- eller interesseområder inden for dette område.

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen af Naturstyrelsens arealer i området er omfattet heraf.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Da der ikke findes skov på de pågældende arealer er der ingen frøavlsbevoksninger eller forsøgsarealer.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning