Klæggrave langs Vadehavet

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen dækker et sammenhængende engareal på Mandø på ca. 50 ha samt seks mindre klæggrave langs Vadehavets fastlandskyst – Den Døde Arm ved Rømøvej, Rejsby Klæggrav sydvest for Gl. Hviding Kirke, Sdr. Farup og Nr. Farup Klæggrave samt to klæggrave ved diget udfor Vilslev.

Både arealerne på Mandø og de statsejede klæggrave langs Vadehavet fungerer i dag som små naturoaser i et opdyrket marsklandskab. Det er målet at de også i fremtiden skal fungere som lysåbne naturområdet med et rigt fugleliv. Det er desuden vigtigt, at det karakteristiske landskabsbillede med de åbne og flade vidder fastholdes.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Græsningsplejen ved Rejsby Klæggrav samt Nr.- og Sdr. Farup Klæggrave fortsætter og i planperioden nedskæres opvækst af træer og buske for at bevare dem som gode fuglelokaliteter.

Brinkerne sikres således, at kreaturerne ikke ødelægger dem og der foretages eventuelt vandstandsregulering i Nr. Farup Klæggrav til forbedring af områdets værdi for trækfugle. 

1.Større ændringer.jpg

Kortene viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Klæggravene er beliggende ved foden af digerne, der beskytter fastlandet mod oversvømmelser fra Vadehavet. Arealerne er flade og lysåbne, og det er målet at denne tilstand skal opretholdes. Der er ingen landskabelige tiltag i planperioden.

2.Landskabsplan

Kortene viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skov på de pågældende arealer.

1.4 Naturpleje

De lysåbne naturarealer på Mandø er i god stand med søer, sumpvegetation i kanterne, samt engarealer der fungere som yngle- og fourageringsområder for ænder, gæs og vadefugle. Afgræsning på hele arealet fortsættes for at opretholde engen i god plejetilstand.

Engarealerne rundt om Rejsby Klæggrav samt Sdr. Farup- og Nr. Farup Klæggrave plejes af hensyn til engfuglene ved ekstensiv afgræsning med heste og/eller kreaturer. Afgræsning af de tre klæggrave fortsætter og der nedskæres opvækst for at bevare dem som gode fuglelokaliteter. Brinkerne sikres således, at kreaturerne ikke ødelægger dem.

I planperioden foretages der en nærmere vurdering af, om der evt. bør fortages vandstandsregulering i Sdr.- og Nr. Farup Klæggrave til forbedring af vandfuglenes fourageringsmuligheder i områderne.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen plejetiltag for kulturmiljøet i planperioden.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Arealerne på Mandø og alle klægtagningsarealerne er udlagt til stillezone, da arealernes beskaffenhed gør at arealerne ikke egner sig til faciliteter eller anden organiseret aktivitet

Eksisterende faciliteter opretholdes. Der planlægges ikke yderligere tiltag eller ny publikumsfaciliteter i planperioden.

4.Friluftsplan

Kortene viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Arealerne i områdeplanen er delvist beliggende i Nationalpark Vadehavet. Afgrænsning af Nationalpark Vadehavet fremgår af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018.

Klæggravene langs Vadehavet er beliggende mellem Esbjerg og Skærbæk. Arealerne har været brugt til at opgrave klæg til forstærkning af havdiget efter digegennembrud. Klægen danner et solidt værn mod havets bølger, når den bygges ind som det yderste lag på digerne, da det har en passende sammensætning af ler, silt og sand.

Engarealerne på Mandø blev erhvervet i forbindelse med en jordfordeling i 2010. Afledt af Naturstyrelsens handlingsplan for truede engfugle, blev der i 2011 gennemført et mindre engfugleprojekt på arealerne, med forbedring af ynglebetingelserne for engfugle ved opstemning af et vandløb og lukning af et mindre antal grøfter.

5.Nuværende arealanvendelse

Kortene viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Søer mv.

Eng

Mose

Total

Klæggrave

38

64

16

155

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Der er ikke foretaget en undersøgelse af jordbundsforholdene på de pågældende arealer.

2.3 Landskab

Klæggravene er beliggende i et åbent marsklandskab bag ved havdiget langs Vadehavet. Den nu inddigede marsk er dannet ved aflejringer af klæg i forbindelse med tidevandets tilbagevendende oversvømmelser af de lave, kystnære arealer. Efter digernes etablering dannes der ikke længere ny marsk bag digerne. Ved opgravning af klægen opstår der nye kunstige søer – kaldet klæggrave eller digesøer.

2.4 Skoven

Der er ingen skov på arealerne i områdeplanen.

2.5 Natur

Naturværdierne ved de seks små klægtagningsarealer og arealerne på Mandø knytter sig især til områdernes funktion som yngle-, raste- og fourageringsområde for et stort antal vadefugle, ænder og gæs. Engarealerne på Mandø har bl.a. stor værdi som fourageringsområde for gæs og yngleområde for især klyde og vibe. Flere par store kobbersnepper og enkelte edderfugle har endvidere taget de våde og kortgræssede engarealer til sig.

Udover de betydelige forekomster af vandfugle i træktiderne, er flere af klæggravene også yndet tilholdssted for kolonirugende fugle. Særligt er de fuglevenligt udformede øer i klæggraven på Mandø og i den forholdsvis nyanlagte Rejsby Klæggrav attraktive for måger, terner og klyder. Den Døde Arm nord for Rømøvej og klægtagningsarealerne ved Vilslev ligger hen uden nogen form for drift eller pleje. Områderne her er domineret af gammel rørskov med yngleforekomst af rørdrum. Alle øvrige arealer bliver plejet kontinuerligt med afgræsning af kvæg og/eller heste for at forhindre tilgroning af de værdifulde engbræmmer, som omkranser de lavvandede klæggrave.

2.6 Kulturmiljø

Klæggravene langs Vadehavets fastlandskyst samt klæggraven på Mandø udgør en del af kulturhistorien omkring inddæmning og opdyrkning af marsken i Vadehavet.

2.7 Friluftsliv

Arealerne på Mandø og Nr. Farup Klæggrav er attraktive områder for publikum med særlig interesse for fugle. Ved arealet på Mandø er der anlagt en p-plads og opsat informationstavle, der fortæller om fuglelivet i området samt mulighederne for at opleve naturen fra den omkransende digekrone.

Ved Nr. Farup Klæggrav er der etableret et mindre fugleskjul, hvor der er adgang fra bærmevejen langs havdiget via en gangbro over fyldegraven.

De øvrige klægtagningsarealer benyttes kun i begrænset omfang, idet arealerne ligger afsondret fra offentlig vej. Der er ingen publikumsfaciliteter på arealerne.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Engarealerne på Mandø ligger i sin helhed i fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet og ligeledes i habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Udpegningsgrundlaget omfatter for F57’s vedkommende 35 fuglearter, hvoraf 9 er ynglefugle og 28 trækfugle (2 er både og). For H78 er udpegningsgrundlaget 5 fiskearter, 4 pattedyrsarter og 33 naturtyper.

Klægtagningsarealer, Vilslev, Nr. Farup og Sdr. Farup, er sammen med de 2 nordligste matrikler i Rejsby beliggende i fuglebeskyttelsesområde nr. 51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb. Udpegningsgrundlaget omfatter 11 yngle- og 3 trækfuglearter.

Den sydligste af naturstyrelsens 3 matrikler i klæggraven ved Rejsby ligger i fuglebeskyttelsesområde nr. 67 Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge. Udpegningsgrundlaget for dette område består af 5 yngle- og 4 trækfuglearter

3.2 § 3 /§ 28 områder

Samtlige arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Klægtagningsarealerne udgør naturbeskyttede søer, mens randarealerne rundt om søerne og et stort sammenhængende areal på Mandø er beskyttede ferske enge. Mindre arealer er beskyttet rørsump.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Regionernes udviklingsplaner og kommuneplaner der vedrører arealet:

Engarealerne på Mandø er i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 blandt andet omfattet af følgende udpegninger: værdifuldt kystlandskab, værdifuldt geologisk område, skovrejsning uønsket, naturbeskyttelse og kystnærhedszone.

Samme areal er i sin helhed omfattet af Esbjerg Kommuneplanramme 41-020-020 Naturområde Mandø. Anvendelsen fastlægges heri til naturområde med det sigte at beskytte, forbedre, genoprette eller tilvejebringe levesteder for vilde dyr og planter samt landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier.

Klægtagningsarealer, Vilslev, Nr. Farup og Sdr. Farup er i Esbjerg Kommuneplan 2010-2022 udpeget som kystnærhedszone, værdifuldt kystlandskab, naturområde og skovrejsning uønsket-område.

Klægtagningsarealer, Vilslev, Nr. Farup og Sdr. Farup er i deres helhed omfattet af Kommuneplanramme, Natur mellem Strandholm og Jedsted, 31-030-10. Ifølge denne fastholdes arealerne som landzone, og anvendelsen fastlægges til naturområde med bevaringsværdige enkeltbygninger.

De to nordligste matrikler af Klægtagningsarealer, Rejsby er omfattet af Esbjerg Kommuneplanramme, Natur langs Vadehavet mellem Knolden og Rejsby Klint, 38-080-010. indholdet svarer til det i foranstående afsnit anførte.

Den sydligste matrikel af Klægtagningsarealer, Rejsby, ligger i Tønder Kommune og er ifølge Kommuneplan 2009-2021 beliggende i kystnærhedszone, udpeget som bevaringsværdigt landskab. Skovrejsning er uønsket.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Ingen af arealerne i dette område er omfattet af naturfredning eller vildtreservatbestemmelser. Alle arealerne bortset fra Den Døde Arm ved Rømøvej støder op til Natur- og Vildtreservat Vadehavet.

3.5 Drikkevandsinteresser

Engareal på Mandø er – ligesom alle klægtagningsarealerne udpeget som områder med begrænsede drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

For så vidt angår den sydligste matrikel af Klægtagningsarealer, Rejsby, som hører til i Tønder Kommune, er den i Råstofplan 2008 og Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark i sammenhæng med arealer mod syd udlagt til graveområde for klæg.

3.7 Naturskovsstrategien

Ingen af de pågældende arealer er udlagt efter Naturskovstrategien.

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Da der ikke er skov i det pågældende område, er der ikke udlagt frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer på arealerne.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning