Mandbjerg Skov

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen dækker Mandbjerg Skov.

Mandbjerg Skov er en gammel løvskov, og den vigtigste målsætning herfor er at sikre, at de mange værdifulde naturtyper i skoven bevares. Mandbjerg Skov benyttes kun i begrænset omfang af publikum, og derfor prioriteres publikumsanlæg lavt.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Bevoksning i afd. 444 tyndes hårdt for at sikre, at der i fremtiden sker en afgræsning, idet bevoksningen allerede er en del af den eksisterende hegning.

I planperioden skal hegnet på Dyndengen i afd. 444 flyttes ind langs den sydligste kant og græsning af engen fortsættes.

Langengen i afd. 436 og 441 vil i planperioden blive ryddet for opvækst af træer og buske. Et i 2013 iværksat frivillighedsprojekt med genindførelse af autentisk høslæt fortsættes.

Der udlægges urørt skov på baggrund af Natura 2000 plejeplanen for at sikre den naturlige dynamik i naturtypen bøg på muld i afd. 437.

Mandbjerg.nyt.større tiltag.jpg
Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Landskabet med gammel løvskov, skovenge og rige indre skovbryn i Mandbjerg Skov skal bevares. Der er ikke planlagt nye landskabelige tiltag i denne planperiode.

2.Landskabsplan
Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for Mandbjerg Skov er, at skovdriften at tilrettelægges således, at der skabes et kontinuerligt skovdække samt tilstræbes en sammensætning af træarter, der er tilpasset lokaliteten, og som danner grundlag for en god udviklings- og foryngelsesdynamik i fremtiden.  Skovudviklingstypen beskriver den på langt sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede med den tilstræbte træartssammensætning. I Mandbjerg arbejdes skovudviklingstypen bøg med ask og ær på de skovbevoksede arealer, og de to store åbne arealer udlægges til skoveng. En del af Mandbjerg Skov er desuden udlagt som urørt skov og der udlægges yderligere et areal på baggrund af Natura 2000 plejeplanen for at sikre den naturlige dynamik i naturtypen bøg på muld.

Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen i skovudviklingstyper i Mandbjerg Skov fremgår af kortet.

Det langsigtede mål med skovdriften er at vedligeholde det nuværende skovbillede med dets store andel af gamle løvtræer og rigelige opvækst af selvsåede løvtræer, baseret på plukhugst og selvforyngelse. Den aktuelle træartssammensætning i skoven er i overensstemmelse med den udlagte skovudviklingstype, og der er derfor ikke behov for at indføre yderligere frøkilder. For at undgå at ødelægge den vandpåvirkede skovbund, som findes overalt i Mandbjerg Skov, vil plukhugst ske fra skovvejene og uden kørsel i bevoksningerne.

De afdrevne pyntegrøntsarealer i afd. 445 og 438 er udlagt til naturlig tilgroning.

3.Skovudviklingsplan
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Naturplejen i Mandbjerg Skov er især knyttet til to langstrakte skovenge. På den østligste eng, Dyndengen, flyttes hegnet ind langs den sydligste kant. En rand af elletræer forventes med tiden at ville så sig selv ind på engen og danne et hegn mod de bagvedliggende marker. Hele engen afgræsses fortsat. Det undersøges endvidere, om det er muligt at etablere en åben grøft midt på Dyndengen nord for ellebevoksningen. Denne skal erstatte gamle drænrør og forbedre afvandingen, så det bliver muligt at genoptage den gamle driftsform med høslæt efterfulgt af afgræsning.

I den centrale del af skoven ryddes Langengen for opvækst af træer og buske, og her fortsættes et forsøg iværksat i 2013 med genoptagelse af høslæt med le som frivillighedsprojekt. Supplerende kan arealet afgræsses i en kort og intensiv periode med dyreholdet fra Dyndengen. Engen skal som minimum opretholdes som en lysning i skoven med retablering af i det mindste udvalgte dele med lav, artsrig engvegetation.

Bevoksning i afd. 444 tyndes hårdt for at sikre, at der i fremtiden sker en afgræsning, idet bevoksningen allerede er en del af den eksisterende hegning.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Banedæmningen, der løber i skovens vestlige del, skal bevares og vedligeholdes som hidtil med nedskæring af opvækst.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Mandbjerg Skov udlægges til stillezone for at understøtte de særlige naturinteresser, der findes i skoven.

Der planlægges ingen nye publikumsfaciliteter i planperioden.

4.Friluftsplan
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Arealerne i områdeplaner er beliggende i Nationalpark Vadehavet. Afgrænsning af Nationalpark Vadehavet fremgår af Plan for Nationalpark Vadehavet 2013-2018.

Mandbjerg Skov ligger ca. 3 km syd for Toftlund, men er dog ikke så flittigt benyttet af skovgæster som Toftlund Skov. Skoven er beliggende i et større landsbrugsområde med ca.6 km til det nærmeste større skovområde. Tre bæksystemer begynder i eller umiddelbart syd for skoven, og gør at skoven rummer naturmæssigt spændende bevoksninger på fugtig og våd bund, men at egentlig skovdyrkning til gengæld er vanskelig.

5.Nuværende arealanvendelse
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer.

Areal i hektar

Bøg

Eg

Andet løvtræ

Ikke skovbevokset

Total

Mandbjerg Skov

9

24

14

14

62

Tabel: skov- og ikke skovbevoksede arealer

Areal i hektar

Eng

Krat

Ager

Vej

Total

Mandbjerg Skov

12

1

1

1

14

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Mandbjerg Skov ligger på den lerede del af Toftlund bakkeø og er domineret af moræneler.

2.3 Landskab

I Mandbjerg Skov findes der tre erosionsdale i tilknytning til tre lavbundsarealer, hvor der er ferskvandsgytje. Skoven ligger i et område af særlig landskabelig værdi, som en del at Toftlund bakkedal.

2.4 Skoven

Mandbjerg Skov er et særdeles varieret skovområde med en lang, ubrudt historie som naturlig løvskov. Skoven er domineret af eg og bøg, men også med forholdsvis store askeområder. Skoven bærer præg af at være en gammel plukhugstskov. Der er meget dødt ved efter decemberorkanen i 1999. Kristtorn trives godt, og der er generelt et stort potentiale for selvforyngelse af samtlige løvtræarter.

6.Særligt beskyttet skov
Kortet viser særligt beskyttet skov

2.5 Natur

Der er store naturværdier tilknyttet Mandbjerg Skov med to gamle skovenge på næringsrig og fugtig bund, men også de skovbevoksede arealer med mange gamle egebevoksninger blandet med lind og ask, samt de mere fugtige elle- askemoser. De to langstrakte skovenge - Dyndengen og Langengen – har meget lang driftshistorie som høslætsenge, og er som sådan af allerstørste interesse for den biologiske mangfoldighed. Opretholdelsen af den kulturhistoriske drift med høslæt, der betinger den artsrige skovengsflora, er imidlertid besværliggjort af manglende oprensning af grøfter og dræn gennem årtier. Dyndengen bliver i dag kun afgræsset, da bjergning af hø med maskiner har vist sig mere eller mindre umuligt. Langengen er netop delvis taget i drift som høslæteng, de ikke slåede dele holdes som minimum lysåbne ved nedskæring af opvækst af især el. Historisk set er Mandbjerg Skov endvidere kendt som sidste levested i Sønderjylland for både ravn og sort stork.

2.6 Kulturmiljø

Der findes flere jorddiger i skoven. Desuden er der i vestkanten et stykke banedæmning fra Haderslev -Toftlund jernbanen, der var en del af de sønderjyske amtsbaner.

2.7 Friluftsliv

Mandbjerg skov er trods beliggenhed tæt på Toftlund et relativt lidt benyttet udflugtsmål. En primitiv parkeringsplads er skovens eneste facilitet. Skoven er med sin store løvtræsvariation og fugtige partier mest egnet til den stille bruger i gummistøvler.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000-udpegninger

Hele Mandbjerg Skov er udlagt som EU-habitatområde nr. 201 Mandbjerg Skov, som er identisk med Natura 2000-område nr. 106 af samme navn. Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er følgende: 3260 Vandløb med vandplanter; 6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop; 7220* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand; 9130 Bøgeskove på muldbund; 9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund; og 91E0* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld.

Natura 2000-plan nr. 196 "Mandbjerg Skov"

3.2 § 3 /§ 28 områder

Skovengene på i alt tilsammen 11,7 ha samt 4 askemoser og en ellemose på i alt tilsammen 5,6 ha er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Der er i forbindelse med Natura 2000 planarbejdet imidlertid kortlagt i alt 12 ha med elle- og askeskov – skovnaturtype 91E0, hvilket godt kunne indikere at flere af de frodige elle- og askebevoksninger er "vokset ind i" § 3-beskyttelse, sandsynligvis ved at de pga. ophørt grøfteoprensning er blevet vådere, hvilket vil blive nærmere undersøgt.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ingen dele af Mandbjerg Skov er omfattet af bindinger i regionale udviklingsplaner eller kommuneplan.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Ingen dele af Mandbjerg Skov er fredet eller indgår i vildtreservat.

3.5 Drikkevandsinteresser

Der er ingen særlige drikkevandsinteresser i Mandbjerg Skov.

3.6 Råstofplaner

Ingen dele af skoven er udlagt som interesse- eller graveområde i råstofplan.

3.7 Naturskovsstrategien

I Mandbjerg Skov er 39 ha omfattet af naturskovstrategien. Der er udlagt ca. 6 har til urørt og 34 ha til plukhugstdrift.

Skov nr.

Skov

Afd.

Litra

Areal

Anv.

Årg.

Formål

304

Mandbjerg Skov

433

a

0,8

ASK

1940

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

433

b

0,4

REG

1945

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

433

c

0,3

ASK

1952

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

433

d

0,3

EG

1954

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

433

e

0,5

EG

1836

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

434

a

3

EG

1983

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

434

b

1,6

EG

1986

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

434

c

1

ASK

1936

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

434

d

0,5

ASK

1954

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

434

e

0,4

BIR

1919

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

434

f

0,4

ASK

1949

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

435

a

1,9

ASK

1940

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

435

b

1,2

EG

1949

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

437

a

1,7

BØG

1809

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

437

b

1,1

EG

1968

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

438

b

1,4

EG

2002

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

438

c

1

EG

1804

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

438

d

0,2

ASK

1899

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

438

e

0,7

ASK

1939

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

438

f

0,3

ASK

1954

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

438

g

0,3

BIR

1939

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

440

a

2,5

EG

1809

Urørt skov år 1994

304

Mandbjerg Skov

440

b

2,8

BØG

1809

Urørt skov år 2000

304

Mandbjerg Skov

440

c

0,7

ASK

1948

Urørt skov år 2000

304

Mandbjerg Skov

440

d

0,5

ASK

1891

Urørt skov år 2000

304

Mandbjerg Skov

442

a

2,8

BØG

1975

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

442

b

1,3

EG

1819

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

442

c

0,5

BØG

1963

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

442

d

0,5

ÆR

1946

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

442

e

0,4

ASK

1904

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

443

a

3,4

EG

1959

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

443

b

0,4

BØG

1909

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

443

c

0,3

BØG

1849

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

443

d

0,4

UKU

 

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

443

e

0,3

ASK

1948

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

443

f

0,4

EG

1968

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

445

a

1,7

EG

1869

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

445

c

1,2

ASK

1949

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

445

f

0,2

BØG

1963

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

445

g

0,6

ÆR

1973

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

445

h

0,5

ASK

1894

Plukhugstdrift

304

Mandbjerg Skov

445

j

0,3

BØG

1894

Plukhugstdrift

 

3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Der er ingen frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer i Mandbjerg Skov.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning