Toftlund Skov

1. Mål og planer

1.1a Overordnede målsætninger

Områdeplanen dækker Toftlund Skov, Gammelskov og Gammelskov Mose.

I Toftlund Skov prioriteres særligt publikumsinteresser højt, da skoven støder op til Toftlund by og er velbenyttet af byens borgere og institutioner. Det er målet at skabe gode rammer for mange forskellige friluftlivsaktiviteter. Målene er ligeledes, at naturværdierne i skoven sikres, og at skoven fortsat drives som en produktionsskov.

1.1b Planlagte tiltag.

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Pleje af den lysåbne natur i Toftlund Skov fortsætter som hidtil med græsning og slåning på de åbne arealer i den nordlige del af skoven.

Der påbegyndes en konvertering af et ældre poppelforsøg i afd. 603 til den udlagte skovudviklingstype.

Det naturlige kildevæld i skovens nordlige del sikres.

Toftlund.nyt større tiltag.jpg
Kortet viser de mest markante ændringer

1.2 Landskabsplan

Landskabsudtrykket ved Toftlund Skov skal bevares som i dag, og de eksisterende indkig i den vestlige del af skoven skal opretholdes. Der er ikke yderligere tiltag i planperioden.

2.Landskabsplan
Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Det langsigtede mål for Toftlund Skov er, at skovdriften at tilrettelægges således, at der skabes et kontinuerligt skovdække samt tilstræbes en sammensætning af træarter, der er tilpasset lokaliteten, og som danner grundlag for en god udviklings- og foryngelsesdynamik i fremtiden.  Skovudviklingstypen beskriver den på langt sigt ønskede bevoksningstype i form af et forventet skovbillede med den tilstræbte træartssammensætning. I Toftlund Skov arbejdes med skovudviklingstypen bøg med ask og ær.

Skovudviklingstyperne er nærmere beskrevet i Katalog over skovudviklingstyper i Danmark (2005). Inddelingen i skovudviklingstyper i Toftlund Skov fremgår af kortet.

Skoven er præget af våd jordbund pga. væld flere steder. Alle træarter trives godt, der findes meget fugtige partier, hvor de fremtidige træarter forventes at blive el og birk. Der er mulighed for på lang sigt at lave en høj vedproduktion, som dog vil kræve at infrastrukturen tilstanden af de eksisterende veje forbedres. Skoven drives fortsat ved en kombination af plukhugst og naturforyngelse .

Frøplantagen af skovfyr i afd. 601 bevares, mens poppelforsøget i afd. 603 af ældre dato konverteres til den ovenstående skovudviklingstype.

3.Skovudviklingsplan
Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan

1.4 Naturpleje

Pleje af den lysåbne natur i Toftlund Skov fortsætter som hidtil med græsning og slåning på de lysåbne arealer i den nordlige del af skoven. Det naturlige kildevæld i skovens nordlige del sikres.

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er to bunkers i afd. 604 i skoven. Der er offentlig adgang til den ene, mens indgangen til den anden er kastet til med jord. I planperioden vil der være fokus, på at færdsel ved og i bunkerne kan forgå på forsvarlig vis.

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

I Toftlund Skov udlægges både en facilitetszone og en friluftszone. I facilitetszonen samles de publikumsanlæg, som der – i overensstemmelse med skovens bynærhed – er behov for. Skoven besøges af mange forskellige brugere, hvor især daginstitutioner og skoler kan benytte de anlagte sundhedsspor, naturlegeplads, grillplads og bordebænkesæt. Der er også en hundeskov.

I planperioden skal hundeskoven renoveres, herunder skal den have et nyt hegn og nye låger.

4.Friluftsplan
Kortet viser planen for inddeling af skoven i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Toftlund Skov ligger umiddelbart nord for Toftlund by og op ad Brundtland Golf Clubs baner. Toftlund Skov består af gammel skov, der i 1871 blev overført til staten. Senere er tilkommet mindre arealer indtil 1992, hvor skovens areal øgedes ved mageskifte og arealerhvervelser til dens nuværende størrelse på 61 ha.

5.Nuværende arealanvendelse
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling hhv. for skovarealer og lysåbne naturarealer inklusive øvrige ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Bøg

Eg

Andet løvtræ

Andet nåletræ

Ikke skovbevokset

Total

Toftlund Skov

22

21

8

2

29

81

Tabel: skov- og ikke skovbevoksede arealer

Areal i hektar

Søer mv.

Eng

Mose

Slette

Vej

Andet

Total

Toftlund Skov

4

9

7

2

0

3

29

Tabel: lysåbne naturarealer og øvrige ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Den sydlige og gamle del af Toftlund Skov i afd. 601 og 604 er domineret af moræneler, mens jordbundsforholdene under de nye bevoksninger – Toftlund skovrejsningsområde i afd. 602 og 603 er noget mere varierede med forekomster spændende fra næringsfattig sandjord til tørvejord og områder med flyvesand.

Jordbunden i Gammelskov er hovedsagelig smeltevandssand mens Gammelskov Mose er beliggende på postglacial ferskvandstørv.

2.3 Landskab

Toftlund Skov er beliggende på nordsiden af den lerede del af Toftlund Bakkeø og på hedesletten nord for bakkeøen. Området er fladt og gennemløbes af Tydebæk.

Gammelskov og Gammelskov Mose er beliggende på den østlige sandede del af Toftlund Bakkeø, som skråner svagt nord.

2.4 Skoven

Toftlund Skov består af dels gammel skov mod syd med bevoksninger af bøg, eg, ask, ær og hestekastanje, samt et skovrejsningsområde i den nordvestlige del fra begyndelsen af halvfemserne. Den gamle skov er drevet med plukhugst og der er en god selvforyngelse på disse arealer. På skovrejsningsarealerne er der hovedsageligt plantet eg, bøg, lind og douglasgran.

6.Særligt beskyttet skov
Kortet viser særligt beskyttet skov

2.5 Natur

Naturværdierne i Toftlund Skov er især tilknyttet de gamle skovbevoksninger i den sydøstlige del af skoven samt til de lysåbne vældprægede engarealer i den nordvestlige del at skoven. Hele skovrejsningsområdet i afd. 602 og 603 er fortsat domineret af så unge bevoksninger, at naturværdierne i denne del af skoven i den nærmeste fremtid vil være beskedne.

De gamle bøgebevoksninger på Gammelskov Batteri er af stor værdi for hulrugende fugle og rovfugle, som i de gamle træer kan finde egnede levesteder i et ellers skovfattigt landskab. Derimod er naturværdierne i den nærliggende Gammelskov og Gammelskov Mose ret begrænsede, idet tørvemosen er påvirket af de omkringliggende landbrugsarealer. De gamle tørvegrave er sure og brunvandede, mens mosefladerne er stærkt domineret af blåtop som følge af lav vandstand og deraf øget mineralisering i de øvre jordlag.

2.6 Kulturmiljø

Af kulturhistoriske levn findes 1 bunker fra sikringsstilling Nord.

2.7 Friluftsliv

Toftlund Skov er på grund af sin bynærhed et udpræget nærrekreativt område. To afmærkede vandreture i skoven er ført gennem både de gamle blandede løvskovsområder fra1870´erne til nyere skov fra 1990´erne. I skoven findes en grill-og bålplads ved naturlegepladsen, en stor hundeskov og to parkeringspladser. Den naturlige indgang til skoven er ved det store idrætsanlæg i Toftlund. I 2013 blev der lavet et sundhedsspor og opsat borde-bænke sæt ved søen.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ingen af skovene ligger i Natura 2000.

3.2 § 3 /§ 28 områder

I Toftlund Skov findes i alt 10,1 ha beskyttede naturtyper, hvoraf de 9 ha udgør de lysåbne engarealer i den nordvestlige del af skoven. Herudover 3 småsøer på i alt 0,7 ha.

Hele Gammelskov Mose på i alt 10,2 ha er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I mosen findes 7,3 ha. fattigkær og to tørvegrave på i alt 2,9 ha.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Ifølge Kommuneplan 2009-2021 for Tønder Kommune er hele området nord for Toftlund Skov til Stenderup og øst herfor til Ørderup udlagt som skovrejsningsområde.

Toftlund Skov er omfattet af Tønder Kommunes Kommuneplanramme, Golfbanen, 410.51.5. Det heraf omfattede areal skal anvendes til golfbane, golfhotel med tilhørende faciliteter, som restaurant og klubhus samt eksisterende boliger. Denne ramme gælder kun for afd. 603f med ung bøg mod nordøst og vurderes ikke at have væsentlig betydning for skovdriften.

Samme skov er også omfattet af Tønder Kommunes Kommuneplantillæg nr. 23 og miljøvurdering til kommuneplan 2000 (Nørre-Rangstrup kommune), Brundtland Golfbane, Toftlund, Kommuneplanramme, 1.4.24. Dette kommuneplantillæg er stadigvæk gældende, selvom det må formodes at være indarbejdet i den i det foranstående afsnit nævnte kommuneplanramme.

Videre er Toftlund Skov omfattet af Tønder Kommunes Lokalplan nr. 1.4-03 C for eksisterende golfbane inkl. udvidelse. Lokalplanen sikrer udvidelse af den eksisterende golfbane med dertil hørende faciliteter, samt etablering af nyt klubhus med tilhørende faciliteter så som møderum, omklædning, administration, pro-shop, restauration m.m. Gælder kun for afd. 603f med ung bøg mod nordøst, som i lokalplanen indgår i nyt goflbaneareal. Lokalplanen vurderes ikke at have væsentlig betydning for skovdriften.

Endelig er Toftlund Skov omfattet af Tønder Kommunes Kommuneplanramme, Golfbane, 410.51.6. Rammen fastlægger anvendelsen til rekreativt område med knallertbane, skovrejsningsområde, sø og lavbundsområde omkring bækken. Kun få træbevoksninger er ikke berørt heraf. Rammen vurderes ikke at have væsentlig betydning for skovdriften.

Ifølge Kommuneplan 2009-2021 for Tønder Kommune er det meste af arealet mellem og omkring mose og batteri udpeget som skovrejsningsområde.

Gammelskov Batteri er i kommuneplanen anført som kommunal seværdighed.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Et areal mod vest i Toftlund Skov er omfattet af Fredning af Toftlund Skovholm(Fredningsnævnets afgørelse af 29. januar 1944). Her skal skoven bevares i "sin nuværende tilstand", og træer må kun fældes med skovtilsynets tilladelse. Arealet mellem landevejen mellem Arnum og Toftlund og skoven skal friholdes for bebyggelse af enhver art af hensyn til udsigten til skoven. Fredningen omfatter afd. 601d med bøg fra år 1900 og -a og -p, som er hhv. UKU og SLE.

Gammelskov er i sin helhed omfattet af Fredning af Gammelskov Mose (Overfredningsnævnets afgørelse af 15. december 1980). Ifølge fredningen skal de sidste rester af Gammeskov mose bevares som et udyrket sø- og moseareal og som et fristed for den naturlige flora og fauna, og for så vidt angår batterierne, skal de sprængte batterianlæg frilægges og offentligheden have adgang dertil. Mosen skal henligge udyrket, jagt må ikke drives og uden adgang for offentligheden. Batteriarealet, som svarer til afd. 731a, skal plejes, så det holdes i skovtilstand med spredte bøge- og egetræer.

3.5 Drikkevandsinteresser

Det meste af Toftlund Skov ligger ifølge Kommuneplan 2009-2021 for Tønder Kommune i indvindingsområde for alment vandværk.

Ifølge samme kommuneplan er begge arealer i Gammelskov udlagt som indsatsområde for grundvand og område med særlige drikkevandsinteresser.

3.6 Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser i de to skove.

3.7 Naturskovsstrategien

I Toftlund Skov er udlagt 10 ha til plukhugstdrift.

Skov nr.

Skov

Afd.

Litra

Areal

Anv.

Årg.

Formål

306

Toftlund Skov

604

a

6

BØG

1860

Plukhugstdrift

306

Toftlund Skov

604

b

4,1

ÆR

1930

Plukhugstdrift

 3.8 Frøavlsbevoksninger og forsøgsarealer

Skov nr.

Skov

Afd.

Litra

Areal

Anv

Årg.

Formål

306

Toftlund Skov

602

b

2,1

SKF

1992

Frøavlsbevoksning

306

Toftlund Skov

602

d

0,6

ALØ

1993

Forsøgsareal (FSL)

306

Toftlund Skov

604

c

2,6

EG

1992

Proveniensforsøg,

Forsøgsareal (FSL)

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning