Planændringer for Hønning og Renbæk Plantager

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Hønning og Renbæk Plantager:

  • Udlægning af græsningsskov i Hønning Plantage

 


 

Udlægning af græsningsskov i Hønning Plantage

Baggrund

I den sydlige del af Hønning Plantage ligger et større areal med hede og mose, som er omkranset af skovarealer med hovedsageligt sitka- og rødgran, samt mod sydvest af bjergfyr. Heden består af tydelige indlandsklitter dannet af flyvesandsaflejringer. Disse er især karakteristiske på den sydlige del af heden, som benævnes Helmpolde. I den nordvestlige del findes Sprøggelmosen, hvor vandstanden naturligt er relativt høj, hvilket påvirker en tilstødende bevoksning med sitkagran.

Biodiversiteten i området ønskes fremmet ved etableringen af én samlet indhegning, med en mosaik af naturtyper og glidende overgange mellem lysåbne arealer og skov. Området er udpeget som Natura 2000-område, med følgende naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget: Indlandsklithede med lyng og revling og Nordatlantisk våd hede med Klokkelyng samt arterne hedelærke, natravn og rødrygget tornskade.

Der findes fire eksisterende græsningsfenner på i alt ca. 55 ha på arealet. Der ønskes i stedet etableret én samlet græsningsfold på 119 hektar, som afgræsses ved helårsgræsning med kreaturer af ekstensive racer. Dette forventes at sikre naturværdierne bedst muligt, idet det lave græsningstryk vil fremme blomstringen af planter på de beskyttede naturtyper i sommerhalvåret, mens dyrene i højere grad vil fjerne nyopvækst af vedplanter i vinterhalvåret.Centrale dele af de bevaringsværdige enebærbevoksninger på Helmpolde frahegnes, for at imødekomme den på arealet pålagte fredning.

Det er nødvendigt at inkludere udvalgte tilstødende skovarealer (20,8 ha) for at opnå den ønskede effekt på biodiversiteten, samt for at sikre at de græssende dyr kan finde ly og tørt leje. Der kan stadigvæk tages effekter ud af de inkluderede skovarealer, uden dog at fjerne skovpræget i områderne. Den nye indhegning inddrager en nyplantning af eg, lærk og skovfyr i afdeling 166. Det vedrører ca. 0,6 ha. Det vurderes, at være vigtigt at tage en del af dette nyplantede areal med, for at få en god arrondering af indhegningen og en naturlig overgang til det eksisterende hedeareal mod vest.

Ændring

Afdeling 162 a,c, 163, 164, og 172a,b,d, samt dele af afdeling 166a,d, og168b (20,8 hektar) udlægges som græsningsskov. Der kan efter etableringen af hegningen stadig hentes effekter ud af skoven, men der ønskes efterladt tilstrækkeligt med træer til at bevare et lysåbent skovbillede, herunder træer til naturligt henfald og redesteder for ynglefugle. Derudover ønskes at kreaturerne kan finde tørt leje og læ i skoven om vinteren.

I den gældende driftsplan for området står, at hovedparten af de lysåbne arealer skal plejes med afgræsning, mens Helmpolde (afd. 168c, 174 og 178) skal plejes ved afbrænding. Plejen af Helmpolde ønskes imidlertid ændret til afgræsning, i stedet for, eller i kombination med afbrænding. Dette antages at være en mindre ændring mellem driftsformer, som er almindelige for hedearealer.

 Kortet viser den langsigtede landskabsplan med planændringer

Kortet viser den langsigtede skovudviklingsplan med planændringer

Kortet viser særlig beskyttet skov med planændringer