Driftsplan Vendsyssel, forord

Denne driftsplan beskriver den fremtidige drift af statens arealer administreret af Naturstyrelsen – Vendsyssel. Det drejer sig om de kystnære klitplantager fra Skagen til Tranum, mindre arealer i det indre af Vendsyssel, skov og naturarealer på Læsø samt Hirsholmene. Planen er udarbejdet ud fra et 300 årigt perspektiv og udstikker rammer for driften inden for en rullende 15 årig-driftsplanperiode med en planlagt revision 1-2 gange i perioden.

Handlingsplan for naturnær skovdrift er planens fundament for skovdriften, og planen udlægger skovudviklingstyper for alle de skovbevoksede arealer. Hermed er taget et afgørende skridt til at dyrke skovene i større behandlingsenheder, hvor de naturgivne forhold er sammenlignelige og den ønskede skovtilstand sammenfaldende. Med baggrund i ønsker om at certificere statens skove er der i planen taget højde for, at skovdriften opfylder vilkårene herfor. Det betyder bl.a. at dele af det bevoksede skovareal er udlagt til urørt skov, og at en række særligt værdifulde bevoksninger er udpeget med henblik på særlig hensyntagen. Statens skove er certificeret i juni 2007.

Størstedelen af de ubevoksede naturarealer hos Naturstyrelsen – Vendsyssel er omfattet af internationale bestemmelser om naturbeskyttelse og har Natura-2000 status. Denne plan fokuserer derfor i langt højere grad end tidligere driftsplaner på naturarealerne og indeholder plejeplaner for større, sammenhængende naturarealer, typisk klithedearealer. De kommende Natura-2000 planer skal indarbejdes i denne driftsplan, hvorfor planen sandsynligvis vil skulle gennemgå en revision allerede i 2010.

Som grundlag for planen er som et nyt tema i driftsplanlægningen udarbejdet en landskabsplan baseret på landskabsanalyser for områder med samme landskabskarakter. Med fokus på større sammenhængende naturområder opererer planen med overgangszoner mellem de store naturområder og plantagerne. I overgangzonerne planlægges en del af skovbevoksningen på længere sigt ryddet til fordel for genskabelse af den naturlige klithedevegetation og en fremhævelse af betydende landskabselementer.

Planen er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen centralt, Natur og Friluftsliv og den lokal enhed Naturstyrelsen – Vendsyssel. Undervejs er enhedens brugerråd løbende inddraget gennem temadrøftelser og ekskursioner på rådets møder. Planforslaget har været i offentlig høring.

Planen indeholder ”arealvise beskrivelser” for hvert enkelt skov- og naturområde. Heri er områdets status, formelle udpegninger samt målsætninger, planer og konsekvenser beskrevet.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning