Bilag

Tabel over de enkelte skove og øvrige områder findes her (pdf)

Oversigt over arealanvendelse og størrelse findes her (pdf)

Bilag med plejeplan for lysåbne naturarealer kan findes her (pdf)

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

Bilag med oversigt over jagtpraksis på alle arealerne kan findes her (pdf)

Bilag med overblik over planens samlede tiltag findes her (pdf)