Sammenlægning af enheder

Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen i Vestjylland overtaget naturarealer på i alt 4409,1 hektar fra den tidligere enhed Midtjylland, som ved sammenlægningen er blevet nedlagt. Enhedens samlede areal er nu på 24.529,4 hektar.

De overdragne arealer omfatter skovområderne Feldborg Nørreskov, en større plantage på knap 2400 ha domineret af store nåletræsbevoksninger, samt Feldborg Sønderskov, en plantage på 921 ha karakteriseret ved arealer med rødgranbevoksninger samt åbne arealer med højmoser og kær. Derudover er Rydhave Skov, vel nok Danmarks vestligst beliggende naturlige bøgeskov, samt de to bynære skovrejsningsprojekter, Løvbakke Skov og Vinderup Skov, overgået til enheden.

Et kystnært, lysåbent naturområde er også omfattet, Geddal Strandenge, som ligger ud til Venø Bugt. Det udgøres af et stort fladt strandengsområde med saltvandssøer, strandeng og rørsump.

Derudover er Søby og Haunstrup Brunkulslejer også blevet en del af enheden. Brunkulslejrene er de største i Danmark, og den historiske råstofudvinding har omdannet flade hede- og mosearealer til varieret natur med skrænter, sø og skov.

Arealer ved Salling, Aulum, Lundø mm. er uddelt til henholdsvis Naturstyrelsen i Vestjylland samt Naturstyrelsen i Himmerland. Naturstyrelsen i Vestjylland har overtaget i alt 19 hektar, bestående af Hjelm Hede, Flyndersø Harre Vig, et areal med gravhøje ved Sevel samt et egekrat ved Aulum.   

Yderligere beskrivelse af områdeplanerne for arealerne findes her:

Feldborg Nørreskov (Borbjerg-Nørreskoven)

Feldborg Sønderskov (Sønderskoven)

Haunstrup og Søby Brunkulslejre

Løvbakke Skov

Rydhave Skov

Småarealer ved Salling, Aulum og Lundø mm. (Egekrat ved Aulum)

Sø- og vådområder Vestsalling (Geddal Strandenge)

Vinderup Skov

 

Arealanvendelse og -sammensætning

Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen Vestjylland pr. 1. januar 2019, udgør 24.529,4 hektar, hvilket er ca. 245 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Vestjylland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

 

Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen Vestjylland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen. 

Arealsammensætning

Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.

Af diagrammet fremgår det, at ud af de 24.529,4 hektar består 58 % af skovbevoksede arealer og 42 % af lysåbne naturarealer. De skovbevoksede arealer er fordelt med cirka 80 % nåletræ og 20 % løvtræ.

Nåletræsandelen findes hovedsageligt i områdets mange nåletræsplantager, og ved overdragelse af de større plantageområder som Borbjerg-Nørreskoven og Sønderskoven, er andelen steget yderligere. Andelen af lysåbne naturarealer er steget ved overdragelsen af Geddal Strandenge samt Haunstrup og Søby brunkulslejre, som rummer store arealer med krat, overdrev, slette, mose og søer.