Døeshøjene

1. Mål og planer

Denne områdeplan omfatter Døeshøjene.

1.1a Overordnede målsætninger

Fortidsminderne og de umiddelbare omgivelser er omfattet af fredningen af Døeshøjene og Døeshøjenes omgivelser. Heraf fremgår de overordnede målsætninger for driften af arealet ved Døeshøjene. Det er således målet at bevare fortidsminderne og bevare området som lysåbne arealer uden bebyggelse, beplantning eller lignende.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Der er en igangværende proces med forbedring af præsentation og formidling af den unikke højrække, herunder etablering af parkeringsplads og nye skilte i samarbejde med Kulturstyrelsen og Holstebro Kommune.

1.2 Landskabsplan

Det er målet, at højgruppen fremstår som en helhed i landskabet, uden beplantning der skæmmer udsigten til og fra højene. Højene og områderne imellem højene bevares med kun meget lidt opvækst af træer og buske. Behovet for tynding og nedskæring af træopvækst ved højene vurderes løbende.

2 Landskabsplan
Kortet viser den langsigtede landskabsplan

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ikke skovdrift på arealerne ved Døeshøjene.

1.4 Naturpleje

Målet for naturplejen ved Døeshøjene er at sikre, at arealerne mellem højene bevares som lysåbne naturarealer med et varieret græs- og urtedække.

Arealerne bevares som vedvarende lysåbne naturarealer med græsning eller slet. Der ligges vægt på at bevare græsning som primær vegetationspleje. Græsningen skal bidrage til at udvikle græsarealerne i retning af eng eller overdrev.

Bilag med plejeplan for lysåbne naturarealer kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

De øvrige plantiltag udgør de samlede plantiltag for omgivelserne ved Døeshøjene. Der er ikke planer om særlige tiltag for kulturmiljø og fortidsminder i planperioden. De fredede gravhøje plejes løbende efter behov med henblik på at holde dem frie for træopvækst samt at opretholde en stabil urtevækst på højene. Den eksisterende pleje fremgår af nedenstående oversigt over fortidsminder og plejetiltag.

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

1.6 Friluftsliv

Den markante højgruppe er det naturlige mål for besøgende i området. Det fremgår af fredningen, at der skal være adgang for gående færdsel. Arealet vil fremover være friluftszone.

Der er planlagt etablering af parkeringspladser og forbedret information om højene i samarbejde med Kulturstyrelsen og Holstebro Kommune.

4 Friluftsplan
Kortet viser planen for inddeling af arealet i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse

2. Beskrivelse


2.1 Generelt

Døeshøjene er en gruppe af oldtidshøje beliggende på et fredet areal tæt på Holstebro langs oldtidsvejen fra Viborg til Trans. Selve højene blev fredet i 1885 og i 1949 blev omgivelserne op til 100 meter fra fortidsminderne fredet. Højenes omgivelser har siden 1961desuden været beskyttet i en afstand af 100 meter efter det, der nu er naturbeskyttelseslovens § 18. Det fredede areal blev udvidet med fredningen af 1997.

5 Nuværende arealanvendelse
Kortet viser naturtyper og arealanvendelse

Arealsammenstilling ikke skovbevoksede arealer:

Areal i hektar

Krat

Hede

Mose

Eng

Over-drev

Søer m.v.

Vand-løb

Slette

Ager

Vej

Andet

Total

Døeshøjene

0

0

0

1

0

0

0

15

0

0

0

16

 

Tabel: ikke skovbevoksede arealer

2.2 Jordbundsforhold

Ikke relevant.

2.3 Landskab

Døeshøjene er beliggende i et åbent kulturlandskab tæt op af Holstebro by mod syd og vest og mindre landsbyer mod nord.

2.4 Skoven

Der er ingen skovdrift ved Døeshøjene.

2.5 Natur

Naturværdierne ved Døeshøjene omfatter et mindre engareal. Hovedparten af naturarealerne er slette. Arealerne afgræsses og ved fortsat græsning eller slet vil området på sigt få karakter af eng og overdrev.

2.6 Kulturmiljø

Døeshøjene udgør en del af Oldtidsvejen, der er en lang række af gravhøje, hulveje, veje og vejspor, som markerer et gammelt vejforløb fra Dybå's udløb i Vesterhavet til Karup Å.

Døeshøjene er en markant og kulturhistorisk værdifuld gruppe af sten- og bronzealderhøje. Der er i alt omkring 25 synlige høje tilbage. Højgruppen er særlig smuk og kulturhistorisk værdifuld, dels fordi den er fredet så tidligt, at højene ikke har lidt overlast, dels fordi højene er meget forskelligartede. Der er både langhøje, fladhøje og rundhøje. Den længste langhøj kaldes Langemette, og er 96 m lang. Den 49 m store Bredhøj blev udgravet i 1884, og der blev blandt andet fundet en egekistegrav indeholdende forskellige offergaver, bl.a. et delvist vævet og delvist flettet uldbælte, der er enestående af sin art i Europa.

2.7 Friluftsliv

Døeshøjene og omgivelser er bynært placeret og vil ved kommende udvidelser af Holstebro muligvis få større friluftsmæssig betydning, da området på langt sigt vil ligge som en landskabskile mellem to boligområder. Der er ingen særlige faciliteter for friluftslivet på arealet, heller ikke parkeringsplads og stier. Det fremgår af fredningen af Døeshøjenes omgivelser, at der skal være adgang for gående færdsel.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Ingen.

3.2 § 3 områder

Der er et mindre areal med § 3 beskyttet eng.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

I den regionale udviklingsplan for region Midtjylland opfordres staten til at fremme befolkningens mulighed for at opleve naturen.

Området nord for Døeshøjene er udlagt som et nyt boligområde 02.B.31 i kommuneplan for Holstebro Kommune, mens området syd for er udlagt som boligområde på sigt. Det fremgår af planen, at området med højene vil indgå som en overordnet øst - vestgående landskabskile mellem det udlagte boligområde og området syd for, der er udbygningsområde på sigt.

Oldtidsvejen, som Døeshøjene er en del af, er af Holstebro Kommune udpeget som et særligt værdifuldt kulturmiljø. Det strøg som gravhøjene ligger i er desuden udlagt som kulturareal af Kulturstyrelsen.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Selve gravhøjene blev fredet allerede i 1885, mens det omkringliggende område, i større og større bidder og af flere omgang er blevet fredet, den fredning der er gældende nu er; Fredning vedrørende Døeshøjenes omgivelser reg.nr. 07903.00 af 28/02 1997. Fredningen har til formål at sikre og forbedre områdets landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier herunder, at bevare området som åbne arealer uden bebyggelse, beplantning er lignende, der skæmmer udsigten til højene. Fredningen skal også sikre, at de statsligt og kommunalt ejede arealer udlægges som græsningsarealer med adgang for gående. Der må i den forbindelse opsættes informationstavler og stiafmærkning.

3.5 Drikkevandsinteresser

Døeshøjene ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser.