Harboøre Tange

1. Mål og planer

Denne områdebeskrivelse områdeplan omfatter Naturstyrelsens arealer på Harboøre Tange.

1.1a Overordnede målsætninger

Harboøre Tange er udpeget som Ramsarområde og EF-fuglebeskyttelsesområde og omfattet af fredning og vildtreservat Harboøre Tange. Den overordnede målsætning for driften på Harboøre Tange er, at arealet skal fungere som et vigtigt raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle, herunder for fugle på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. Her er der særligt fokus på hensyntagen til forekomsten af engfugle.

Naturbeskyttelsen er således det vigtigste mål med driften for området. Derudover tages der højde for de friluftsmæssige udfoldelsesmuligheder, i det omfang det ikke kolliderer med naturinteresserne.

1.1b Planlagte tiltag

Der er planlagt konkrete tiltag til iværksættelse indenfor den førstkommende 5-6 års periode. De planlagte tiltag bidrager til opfyldelsen af de mere langsigtede mål for området.

Der skal ske reduktion og begrænsning af udbredelsen af området med krat langs kystvejen afdeling 2181a og c. Efterfølgende etablering af slet og græsning.

Der etableres 1-2 fugleøer i den sydlige lagunesø i afdeling 2182b som en del af LIFE projektet "Restauration of Danish Coastal Habitats". Den endelige placering af øerne fastlægges i projektet.

Kortet viser de mest markante ændringer.

1.2 Landskabsplan

Harboøre Tange skal bevares som et lysåbent landskab.

Kortet viser den langsigtede landskabsplan.

1.3 Naturnær skovdrift

Der er ingen skovdrift på Harboøre Tange.

1.4 Naturpleje

Målet for naturplejen på Harboøre Tange er at sikre gode levevilkår for ynglende og rastende vand- og engfugle med særlig fokus på at forbedre forholdene for engryle. Engrylen stiller krav om fugtige arealer med kort vegetation.

Naturplejen på Harboøre Tange foretages hovedsageligt ved græsning af store områder med får, heste og kreaturer.

Der igangsættes en indsats for at reducere og begrænse udbredelsen af området med krat langs kystvejen i afdeling 2181a og c. Området hegnes efterfølgende med henblik på afgræsning.

Som en del af LIFE projektet "Restauration of Danish Coastal habitats" arbejdes der på at etablere 1-2 fugleøer i den sydlige lagunesø.

For at sikre optimale ynglelokaliteter skal der fortsat ske regulering af rævebestanden og invasive arter såsom mink og mårhund.

Bilag med plejeplan for lysåbne naturarealer kan findes her (pdf)

1.5 Plejetiltag for kulturmiljøet

Der er ingen plejetiltag for kulturmiljøet.

1.6 Friluftsliv

Adgangen til Harboøre Tange er reguleret af bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat Harboøre Tange. Som følge af den lovbestemte adgangsbegrænsning prioriteres naturbeskyttelsen særligt på hele arealet. I forhold til den generelle zonering af Naturstyrelsens arealer vil størstedelen af landarealerne være stillezone.

Der udlægges tre mindre facilitetszoner ved henholdsvis Naturrum Thyborøn, Koppervej og ved skydebanen i syd. Naturrum Thyborøn og skydebanen er allerede eksisterende faciliteter. Udpegningen ved Koppervej giver mulighed for at forbedre særligt parkeringsforholdene for besøgende i området på sigt.

Delstrækningen af Vestkyststien, der går fra nord til syd langs kysten, udlægges som friluftszone.

Naturstyrelsen vil i samarbejde med brugergruppen forsøge at finde en optimal placering for en ”hundeskov” på Harboøre Tange i løbet af planperioden.

Kortet viser planen for inddeling af arealet i områder for forskellig friluftsmæssig benyttelse.

2. Beskrivelse

2.1 Generelt

Området er beliggende syd for Thyborøn. Harboøre Tange er en 10 km lang sandtange, der sammen med Agger Tange mod nord adskiller Limfjorden fra Vesterhavet, kun gennembrudt af Thyborøn Kanal. Harboøre Tange opstod som følge af stormfloden i 1825. Stormen gennemskar den sandtange, der naturligt adskilte Limfjorden fra Vesterhavet og dannede Agger Kanal, der blev afløst af Thyborøn Kanal ved en senere stormflod. Gennem effektiv kystsikring og efterfølgende inddigning er lavvandede områder i Nissum Bredning i 1954 er der opstået et varieret naturområde bestående af store lavvandede lagunesøer, strandengsarealer og rørskov.

Kortet viser naturtyper og arealanvendelse.

Arealsammenstilling – Ikke skovbevoksede arealer

Område navn

Hede

Søer m.v.

Klit

Strand-bred

Mose

Strand-eng

Over-drev

Krat

Slette

Andet

Total

Harboøre Tange

0

565

0

0

19

456

0

38

31

6

1.114

 

Tabel: ikke skovbevoksede arealer.

2.2 Jordbundsforhold

Ikke relevant.

2.3 Landskab

Harboøre Tange ligger som en smal sandtange mellem Vesterhavet og Nissum Fjord i et åbent landskab.

2.4 Skoven

Der er ingen skovdrift på Harboøre Tange.

2.5 Natur

Naturindsatsen på enhedens arealer på Harboøre Tange er koncentreret om strandengene og engfuglepleje. Harboøre Tange er en vigtig ynglelokalitet for engfugle både på nationalt og internationalt niveau. Området er desuden udlagt som fuglebeskyttelsesområde af hensyn til sikring af rasteområde for en række kyst- og svømmefugle.

De to store lagunesøer er vigtige raste- og fourageringsområder for en række svømme- og vadefugle. I området findes desuden en række mindre kunstige småsøer.

Der er store sammenhængende områder med krat i form af havtorn og pil samt forekomst af relativt store bestande af purpurfarvet og rødfarvet gøgeurt.

Store dele af arealet afgræsses med kreaturer, mens en mindre del græsses med heste og får.

Vandstanden i den nordlige lagunesø reguleres med en automatisk sluseport. Derved sikres en bedre græsning af engarealerne og oversvømmelser undgås i yngletiden, når fuglene har æg og unger.

Harboøre Tanges værdi som raste- og ynglelokalitet for kystfugle, svømmefugle og vadefugle afhænger af følgende forhold: Hydrologi, saltholdighed, kontinuerlig drift og pleje, helst med græsning og slet, samt bekæmpelse af ræv, mink og mårhund og regulering af færdsel og jagt.

2.6 Kulturmiljø

På Harboøre Tange er der ingen registrerede fortidsminder.

2.7 Friluftsliv

Færdsel og jagt på Harboøre Tange er reguleret af bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat Harboøre Tange. Det betyder blandt andet, at færdsel på hovedparten af land- og søarealerne er helt eller delvist begrænset året rundt.

Den nationale vandrerute "Vestkyststien" går langs kystdiget i hele områdets udstrækning. Derudover er der to afmærkede vandreruter.

Der er etableret et fugleskjul ved Koppervej. I forbindelse med Naturrum Thyborøn, er der etableret en lang række faciliteter til ophold, overnatning, leg og udforskning af området.

3. Gældende udpegninger

3.1 Natura 2000 udpegninger

Harboør Tange er en del af Natura 2000-område nr.28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø ".

Natura 2000-plan nr. 28 "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø"

3.2 § 3 områder

Området omfatter især store arealer med § 3søer, strandeng og strandsump. Derudover findes også andre § 3 beskyttede naturtyper. De fremgår af tabellen i afsnit 2.1.

3.3 Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Harboøre Tange er beliggende indenfor kystnærhedszonen. Området er i kommuneplanen for Lemvig Kommune udpeget som et område med særlig landskabelig værdi og skal som sådan i videst mulig omfang beskyttes mod udvikling og forandring, der vil forringe områdets karakter.

Tangen er ligeledes udpeget som et særligt geologisk område. Det er målsætningen i kommuneplanen for Lemvig Kommune, at tangerne fastholdes ved kystsikring og -fodring og Thyborøn Kanal holdes kunstigt åben. Arealet ved Naturrum Thyborøn og et mindre område ved Thyborønvej er udpeget til fritidsanlæg.

3.4 Fredninger og vildtreservater

Harboøre tange er omfattet af Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat Harboøre Tange m.v. reg.nr. 08135 af 16/08 2006. Bekendtgørelsen har til formål at sikre naturværdierne på Harboøre Tange, navnlig gennem opretholdelse strandenge, klitarealer og brakvandlaguner, at sikre Harboøre Tange, Sønderholmene, Plet Enge, Rønland Sandø og en del af Nissum Bredning som raste-, fouragerings- og yngleområde for vandfugle, og at sikre overholdelsen af Danmarks internationale forpligtigelser i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-habitatdirektivet.